<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgivar – operativ analyse Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ønskjer du å jobbe med operasjonsplanlegging, kontrollmetodar og analyse av effektar og verkemiddelbruk?

Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten gjorde seg 1. oktober ferdig med ein omfattande omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovudkontor i Moss. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting for varestraumar og grensekontroll og til auka fagleg og teknologisk utviklingskraft.

Operativ fellesavdeling i grensedivisjonen støttar tollstadene i landet med koordinering av innsats og leier einingar som nasjonalt operasjonssenter, juridisk eining og etterretning/innhenting. Samfunnsoppdraget til tolletaten er å sikre at lover og reglar for grensekryssande vareførsel blir etterlevde. Som ledd i dette arbeidet har grensedivisjonen behov for ei systematisk og heilskapleg tilnærming til eigne innsatsfaktorar og effekten av ulike verkemiddel. Arbeidet vil vere eit viktig bidrag til den framtidige utviklinga av divisjonen, både når det gjeld etterleving, kompetanseutvikling, investeringar og andre kost/nytte-forhold. Samtidig vil innsikta vere viktig for å støtte den løpande operative planlegginga i dei geografiske områda.

Vi søkjer no ein kollega med akademisk utdanning og erfaring frå relevant verksemd innanfor feltet operativ planlegging og analyse til ei fast stilling i operativ fellesavdeling.

 

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • gjennomføre heilskaplege analysar av grensedivisjonens oppdrag, verkemiddel og resultat
 • produsere tilrådingar til utvikling innanfor eige fagområde for å bidra til å optimalisere måten grensedivisjonen løyser oppdraga sine på
 • bidra til å utvikle dei langsiktige målsetjingane til grensedivisjonen
 • bidra til å utvikle dei operative planprosessane i grensedivisjonen
 • bidra i det tverrfaglege arbeidet i operativ fellesavdeling

 

Kvalifikasjonar:

 • fullført mastergrad (bachelorgrad og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad) 
 • solid operativ erfaring frå relevant etat
 • erfaring med operative planprosessar og/eller operativ analyse frå relevant etat
 • svært god kunnskap innanfor analyse og visualisering av data
 • ønskjeleg med leiarerfaring
 • god formidlingsevne både skriftleg og munnleg

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar i tilsetjingsprosessen.

 

Personlege eigenskapar:

 • analytisk og strategisk teft og god arbeidskapasitet
 • god på kunnskapsdeling, involvering og samarbeid
 • open og tillitsskapande som relasjonsbyggjar 
 • sterkt engasjement for ansvarsfeltet

 

Vi kan tilby:

 • eit spennande og godt arbeidsmiljø
 • ei sjølvstendig stilling i eit tverrfagleg miljø med nasjonalt ansvar
 • stilling som seniorrådgivar og lønn kr 650 000–750 000 – for svært godt kvalifisert personell kan høgare lønn vurderast
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og høve til å trene i arbeidstida
 • arbeidsstad i Moss, med høve til ein del spennande reising til dei andre tollstadene i landet

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar.

Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing. 

 

Grensedivisjonen sin posisjon på grensa sørgjer for at varene som passerer grensa til Noreg, flyt effektivt, og at dei blir kontrollerte i nødvendig grad. Tollarane våre har mykje kontakt med publikum og næringsliv og har omfattande kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssande varer og tiltak mot smugling. Grensedivisjonen består av seks geografiske område med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstadene, ei avdeling med ansvar for fellesfunksjonar, ein fagstab og ein styringsstab. 

 

Inkludering og mangfald

I Tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. 

 

Meir informasjon om stillinga får du ved å kontakte avdelingsdirektør Rune Sletmo på telefon 932 28 155.

Du finn meir informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Revisorgruppen Fjordane er i sterk vekst og er derfor på jakt etter en ny medarbeider innen regnskapsnære tjenester og revisjon
03.02.2019 Sunnfjord
Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 28.466 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Ønskjer du å jobbe med operasjonsplanlegging, kontrollmetodar og analyse av effektar og verkemiddelbruk?

Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten gjorde seg 1. oktober ferdig med ein omfattande omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovudkontor i Moss. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting for varestraumar og grensekontroll og til auka fagleg og teknologisk utviklingskraft.

Operativ fellesavdeling i grensedivisjonen støttar tollstadene i landet med koordinering av innsats og leier einingar som nasjonalt operasjonssenter, juridisk eining og etterretning/innhenting. Samfunnsoppdraget til tolletaten er å sikre at lover og reglar for grensekryssande vareførsel blir etterlevde. Som ledd i dette arbeidet har grensedivisjonen behov for ei systematisk og heilskapleg tilnærming til eigne innsatsfaktorar og effekten av ulike verkemiddel. Arbeidet vil vere eit viktig bidrag til den framtidige utviklinga av divisjonen, både når det gjeld etterleving, kompetanseutvikling, investeringar og andre kost/nytte-forhold. Samtidig vil innsikta vere viktig for å støtte den løpande operative planlegginga i dei geografiske områda.

Vi søkjer no ein kollega med akademisk utdanning og erfaring frå relevant verksemd innanfor feltet operativ planlegging og analyse til ei fast stilling i operativ fellesavdeling.

 

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • gjennomføre heilskaplege analysar av grensedivisjonens oppdrag, verkemiddel og resultat
 • produsere tilrådingar til utvikling innanfor eige fagområde for å bidra til å optimalisere måten grensedivisjonen løyser oppdraga sine på
 • bidra til å utvikle dei langsiktige målsetjingane til grensedivisjonen
 • bidra til å utvikle dei operative planprosessane i grensedivisjonen
 • bidra i det tverrfaglege arbeidet i operativ fellesavdeling

 

Kvalifikasjonar:

 • fullført mastergrad (bachelorgrad og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad) 
 • solid operativ erfaring frå relevant etat
 • erfaring med operative planprosessar og/eller operativ analyse frå relevant etat
 • svært god kunnskap innanfor analyse og visualisering av data
 • ønskjeleg med leiarerfaring
 • god formidlingsevne både skriftleg og munnleg

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar i tilsetjingsprosessen.

 

Personlege eigenskapar:

 • analytisk og strategisk teft og god arbeidskapasitet
 • god på kunnskapsdeling, involvering og samarbeid
 • open og tillitsskapande som relasjonsbyggjar 
 • sterkt engasjement for ansvarsfeltet

 

Vi kan tilby:

 • eit spennande og godt arbeidsmiljø
 • ei sjølvstendig stilling i eit tverrfagleg miljø med nasjonalt ansvar
 • stilling som seniorrådgivar og lønn kr 650 000–750 000 – for svært godt kvalifisert personell kan høgare lønn vurderast
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og høve til å trene i arbeidstida
 • arbeidsstad i Moss, med høve til ein del spennande reising til dei andre tollstadene i landet

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar.

Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing. 

 

Grensedivisjonen sin posisjon på grensa sørgjer for at varene som passerer grensa til Noreg, flyt effektivt, og at dei blir kontrollerte i nødvendig grad. Tollarane våre har mykje kontakt med publikum og næringsliv og har omfattande kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssande varer og tiltak mot smugling. Grensedivisjonen består av seks geografiske område med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstadene, ei avdeling med ansvar for fellesfunksjonar, ein fagstab og ein styringsstab. 

 

Inkludering og mangfald

I Tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. 

 

Meir informasjon om stillinga får du ved å kontakte avdelingsdirektør Rune Sletmo på telefon 932 28 155.

Du finn meir informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten