<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor i vernepleiefagleg arbeid OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved , er det ledig fast stilling som professor i vernepleiefagleg arbeid.

Institutt for åtferdsvitskap er eit tverrfagleg, multidisiplinært fagmiljø. Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), eit masterprogram i åtferdsvitskap og eit ph.d.-program i åtferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpassa etter- og vidareutdanningar. Vitskapleg tilsette arbeider på tvers av utdanningsprogram. Forskinga er også matriseorganisert og vitskapleg tilsette er tilknytte lab-/forskingsgrupper uavhengig av utdanningsprogramma dei i hovudsak er knytte til.

Instituttet er internasjonalt orientert på dei vitskapleg tilsette sitt omfattande nettverk. Instituttet har utvekslingsavtalar som byggjer på forskingsfellesskap og vi forventar at våre vitskapleg tilsette deltar i og vidareutviklar desse. Fleire av lab-/forskingsgruppene ved instituttet ligg i forskingsfronten for åtferdsvitskap og åtferdsanalyse. Stillinga er i hovudsak knytt til bachelorprogrammet i vernepleie, men arbeid på andre område må påreknast og skal bidra til å fylle instituttets strategi om å utvikle forsking knytt spesielt til dette området for å utvikle utdanninga sitt innhald, behalde kompetente medarbeidarar, og sikre samfunnsrelevans. Sentrale forskingsområde vil vere organisering av og innhald i tenestetilbod, kompetanseutvikling samt å sikre brukarar sine rettigheiter og medbestemming.

Arbeidsoppgåver og ansvar
 • undervise, rettleie og vurdere på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og etter- og vidareutdanningar
 • bidra i arbeidet med å vidareutvikle fagmiljøet og instituttet sine utdanningar med vekt på rehabilitering og folkehelsearbeid
 • gjennomføre eige forskings- og utviklingsarbeid
 • utføre fagleg-administrative oppgåver
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av BA- utdanninga i vernepleie og instituttet som heilskap
 • formidle forskingsresultat både til fagmiljøa og samfunnet elles
 • delta i utviklinga av større forskingsprosjekt og søknader om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • delta i forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
Kvalifikasjonskrav
 • ph.d. innan åtferdsvitskap, rehabilitering eller folkehelsearbeid
 • kjennskap til åtferdsanalyse og at eigen forsking kan relaterast til vernepleiefaglege arbeidsfelt
 • dokumentert forsking i kvalitetsforbetring ovanfor krevjande utfordringar i omsorgstenestane og i samfunnet elles
 • undervisings- og rettleiarerfaring på universitets- eller høgskulenivå
 • god digital kompetanse, erfaring med digital undervisning og utvikling av digitale læringsressursar
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på både skandinavisk og engelsk

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling kjem fram i

Søkjarar må dokumentere relevant utdanningsfagleg kompetanse iht.

Vi vil legge vekt på
 • dokumentert forsking med deltaking frå brukarar/pårørande
 • dokumentert erfaring med følgje- og/eller utdanningsforsking
 • gode formidlingsevner og at ein trivast i undervisingssituasjonar
 • erfaring med å jobbe i lab-gruppe/forskingsgruppe, og kan involvere studentar og kollegaer i sin forsking
 • kjennskap til og /eller erfaring frå utvikling av emne på bachelor- og masternivå
 • internasjonalt forskarnettverk
 • potensiale for prosjektakkvisisjon
Personlege eigenskapar

Søkjarar bør være initiativrike og sjølvgåande, og ha stor arbeidskapasitet. Det er også viktig at søkjarar er dyktig til å bygge og halde ved like faglege nettverk, samt ha god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ynskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi tilbyr
 • interessante oppgåver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltaking i forskingsgruppe
 • muligheit til fagleg utvikling i eit spennande fag- og forskingsmiljø
 • eit kreativt og inspirerande fagmiljø
 • kontakt med mangfaldige studentgruppe
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og eit omfattande tilbod av aktivitetar innan kultur og sport

Stillinga vert løna iht. til Hovudtariffavtalane i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 Professor, lønnstrinn 75-84, dvs. kroner 708 000 – 910 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderas.

Sakkunnig vurdering og søknadsprosess

Vil du søkje på stillinga må du søkje elektronisk ved å nytte knappen ”søk på stilling”.

Som søkjar vil du bli vurdert av ein sakkunnig komité. Før oversending av søknadspapira til komitéen, vil alle søknadane bli gått gjennom ved fakultetet og søknader frå ikkje-kvalifiserte søkjarar vil ikkje bli sendt til vurdering.

Innan søknadsfristen må du saman med søknaden laste opp følgjande dokument:

 • CV, attestar og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitskaplege arbeid med ei oversikt over desse, inklusive ph.d.-avhandling
 • gjerne to referansar med kontaktinformasjon

Vi behandlar berre søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument må lastast opp for at din søknad skal behandlast. Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte og du må rekne med å framvise originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknadar vil ikkje bli tatt til vurdering.

OsloMet har slutta seg til prinsippa i og forplikta institusjonen til å følge anbefalingane i denne.

Andre opplysingar

Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga kan du kontakte:

Søknadsfrist: 10.5.21
Ref: 21/03549

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved , er det ledig fast stilling som professor i vernepleiefagleg arbeid.

Institutt for åtferdsvitskap er eit tverrfagleg, multidisiplinært fagmiljø. Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), eit masterprogram i åtferdsvitskap og eit ph.d.-program i åtferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpassa etter- og vidareutdanningar. Vitskapleg tilsette arbeider på tvers av utdanningsprogram. Forskinga er også matriseorganisert og vitskapleg tilsette er tilknytte lab-/forskingsgrupper uavhengig av utdanningsprogramma dei i hovudsak er knytte til.

Instituttet er internasjonalt orientert på dei vitskapleg tilsette sitt omfattande nettverk. Instituttet har utvekslingsavtalar som byggjer på forskingsfellesskap og vi forventar at våre vitskapleg tilsette deltar i og vidareutviklar desse. Fleire av lab-/forskingsgruppene ved instituttet ligg i forskingsfronten for åtferdsvitskap og åtferdsanalyse. Stillinga er i hovudsak knytt til bachelorprogrammet i vernepleie, men arbeid på andre område må påreknast og skal bidra til å fylle instituttets strategi om å utvikle forsking knytt spesielt til dette området for å utvikle utdanninga sitt innhald, behalde kompetente medarbeidarar, og sikre samfunnsrelevans. Sentrale forskingsområde vil vere organisering av og innhald i tenestetilbod, kompetanseutvikling samt å sikre brukarar sine rettigheiter og medbestemming.

Arbeidsoppgåver og ansvar
 • undervise, rettleie og vurdere på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og etter- og vidareutdanningar
 • bidra i arbeidet med å vidareutvikle fagmiljøet og instituttet sine utdanningar med vekt på rehabilitering og folkehelsearbeid
 • gjennomføre eige forskings- og utviklingsarbeid
 • utføre fagleg-administrative oppgåver
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av BA- utdanninga i vernepleie og instituttet som heilskap
 • formidle forskingsresultat både til fagmiljøa og samfunnet elles
 • delta i utviklinga av større forskingsprosjekt og søknader om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • delta i forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
Kvalifikasjonskrav
 • ph.d. innan åtferdsvitskap, rehabilitering eller folkehelsearbeid
 • kjennskap til åtferdsanalyse og at eigen forsking kan relaterast til vernepleiefaglege arbeidsfelt
 • dokumentert forsking i kvalitetsforbetring ovanfor krevjande utfordringar i omsorgstenestane og i samfunnet elles
 • undervisings- og rettleiarerfaring på universitets- eller høgskulenivå
 • god digital kompetanse, erfaring med digital undervisning og utvikling av digitale læringsressursar
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på både skandinavisk og engelsk

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling kjem fram i

Søkjarar må dokumentere relevant utdanningsfagleg kompetanse iht.

Vi vil legge vekt på
 • dokumentert forsking med deltaking frå brukarar/pårørande
 • dokumentert erfaring med følgje- og/eller utdanningsforsking
 • gode formidlingsevner og at ein trivast i undervisingssituasjonar
 • erfaring med å jobbe i lab-gruppe/forskingsgruppe, og kan involvere studentar og kollegaer i sin forsking
 • kjennskap til og /eller erfaring frå utvikling av emne på bachelor- og masternivå
 • internasjonalt forskarnettverk
 • potensiale for prosjektakkvisisjon
Personlege eigenskapar

Søkjarar bør være initiativrike og sjølvgåande, og ha stor arbeidskapasitet. Det er også viktig at søkjarar er dyktig til å bygge og halde ved like faglege nettverk, samt ha god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ynskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi tilbyr
 • interessante oppgåver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltaking i forskingsgruppe
 • muligheit til fagleg utvikling i eit spennande fag- og forskingsmiljø
 • eit kreativt og inspirerande fagmiljø
 • kontakt med mangfaldige studentgruppe
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og eit omfattande tilbod av aktivitetar innan kultur og sport

Stillinga vert løna iht. til Hovudtariffavtalane i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 Professor, lønnstrinn 75-84, dvs. kroner 708 000 – 910 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderas.

Sakkunnig vurdering og søknadsprosess

Vil du søkje på stillinga må du søkje elektronisk ved å nytte knappen ”søk på stilling”.

Som søkjar vil du bli vurdert av ein sakkunnig komité. Før oversending av søknadspapira til komitéen, vil alle søknadane bli gått gjennom ved fakultetet og søknader frå ikkje-kvalifiserte søkjarar vil ikkje bli sendt til vurdering.

Innan søknadsfristen må du saman med søknaden laste opp følgjande dokument:

 • CV, attestar og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitskaplege arbeid med ei oversikt over desse, inklusive ph.d.-avhandling
 • gjerne to referansar med kontaktinformasjon

Vi behandlar berre søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument må lastast opp for at din søknad skal behandlast. Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte og du må rekne med å framvise originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknadar vil ikkje bli tatt til vurdering.

OsloMet har slutta seg til prinsippa i og forplikta institusjonen til å følge anbefalingane i denne.

Andre opplysingar

Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga kan du kontakte:

Søknadsfrist: 10.5.21
Ref: 21/03549

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 14
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 19
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet