<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Konsulent - mellombels deltidsstilling innan økonomi og rekneskap Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Til mellombels deltidsstilling søkjer vi etter ambisiøse og fleksible personar, gjerne studentar, som har lyst til å utvikle rekneskapsforståinga si i eit sterkt fagmiljø.

Stillinga er plassert i avdelinga for behov til betaling, som er ein del av rekneskapsdivisjonen til DFØ. Vi held til i Trondheim. Divisjonen leverer rekneskapstenester til statlege verksemder, og vi jobbar med løpande utvikling av rekneskap i staten ved automatisering, digitalisering og bruk av robotteknologi. Ansvaret og oppgåvene våre er å levere tenester og system knytt til prosessen frå behov til betaling.

Viktige arbeidsoppgåver vil vere å sikre god flyt av kundane sine fakturaer i det elektroniske fakturasystemet, og syte for at dei blir betalte og at vi utliknar reskontro. Vi følgjer også opp uteståande krav. Du må rekne med at det kan bli aktuelt å delta i oppgåver i andre delar av rekneskapsdivisjonen når det er behov for det. Vi tilbyr ein stillingsdel på 40 %, og stillinga er tenkt å vare fram til 31.03.2022.


Kven er du?

Vi søkjer deg som likar faglege utfordringar og som har ei positiv serviceinnstilling. Du tek ansvar, er strukturert og analytisk og har særs gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du har interesse for korleis økonomi og IT heng saman og tek initiativ der du ser det finst potensial for utvikling. Vi kjem til å leggje vekt på personlege eigenskapar.


Kvalifikasjonar

Vi søkjer i første hand deg som er student på eit bachelor- eller masterprogam innan økonomi.

Du har:

 • rekneskapsforståelse
 • systemforståing
 • skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk

Vi brukar Unit4 Business World som rekneskapssystem. I tillegg har vi Contempus Invoice og Basware IP som system for handsaming av fakturaer.

Vi tilbyr
 • eit arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • fleksibel arbeidstid
 • fadderordning som sikrar at du får god opplæring
 • flotte lokale rett ved sjøen på Brattørkaia, sentralt i Trondheim
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillinga vil bli plassert som konsulent i stillingskode 1065, med lønn mellom 410 400 og 430 500 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Frå lønna trekk vi to prosent til Statens Pensjonskasse. Dersom du får tilbod om stillinga, må du leggje fram ein utvida politiattest før tilsetjing


Mangfald i DFØ

I DFØ trur vi at mangfald gir oss fleire bein å stå på, breiare perspektiv og dermed evne til å handtere utfordringar på ein betre måte. Vi er sikre på at medarbeidarar med ulik livserfaring og ulike fagkombinasjonar vil gjere oss i stand til å løyse oppdraga våre på enda fleire gode måtar. Vi oppfordrar derfor alle som er kvalifiserte, til å søkje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søkje sjølv om du ikkje kan vise til ein samanhengande yrkeskarriere. Lokala våre er universelt utforma, og vi legg forholda til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har ei funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn kan du bli positivt særbehandla om du krysse av for det når du søkjer på denne stillinga.

Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse kategoriane til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på .


Vil du vite meir?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med seksjonssjef John Petter Brekke, tlf. 995 33 653.

Andre opplysningar

Alle som søkjer stillinga, må søkje digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vitnemål og/eller karakterutskrift hentar du frå Vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning frå utlandet legg du ved godkjenning frå NOKUT. Hugs at søknaden berre blir vurdert på grunnlag av informasjonen som ligg føre når søknadsfristen går ut. Det er viktig at du viser korleis kompetansen din oppfyller kriteria som er beskrivne i annonsen.

Offentleg søkjarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er gått ut. Om du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste må du grunngi dette spesielt i søknaden. Du vil bli varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følge. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering
10.06.2021 Oslo
Vis alle 28.491 ledige stillinger

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Les mer på www.dfo.no.

Les mer om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Til mellombels deltidsstilling søkjer vi etter ambisiøse og fleksible personar, gjerne studentar, som har lyst til å utvikle rekneskapsforståinga si i eit sterkt fagmiljø.

Stillinga er plassert i avdelinga for behov til betaling, som er ein del av rekneskapsdivisjonen til DFØ. Vi held til i Trondheim. Divisjonen leverer rekneskapstenester til statlege verksemder, og vi jobbar med løpande utvikling av rekneskap i staten ved automatisering, digitalisering og bruk av robotteknologi. Ansvaret og oppgåvene våre er å levere tenester og system knytt til prosessen frå behov til betaling.

Viktige arbeidsoppgåver vil vere å sikre god flyt av kundane sine fakturaer i det elektroniske fakturasystemet, og syte for at dei blir betalte og at vi utliknar reskontro. Vi følgjer også opp uteståande krav. Du må rekne med at det kan bli aktuelt å delta i oppgåver i andre delar av rekneskapsdivisjonen når det er behov for det. Vi tilbyr ein stillingsdel på 40 %, og stillinga er tenkt å vare fram til 31.03.2022.


Kven er du?

Vi søkjer deg som likar faglege utfordringar og som har ei positiv serviceinnstilling. Du tek ansvar, er strukturert og analytisk og har særs gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du har interesse for korleis økonomi og IT heng saman og tek initiativ der du ser det finst potensial for utvikling. Vi kjem til å leggje vekt på personlege eigenskapar.


Kvalifikasjonar

Vi søkjer i første hand deg som er student på eit bachelor- eller masterprogam innan økonomi.

Du har:

 • rekneskapsforståelse
 • systemforståing
 • skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk

Vi brukar Unit4 Business World som rekneskapssystem. I tillegg har vi Contempus Invoice og Basware IP som system for handsaming av fakturaer.

Vi tilbyr
 • eit arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • fleksibel arbeidstid
 • fadderordning som sikrar at du får god opplæring
 • flotte lokale rett ved sjøen på Brattørkaia, sentralt i Trondheim
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillinga vil bli plassert som konsulent i stillingskode 1065, med lønn mellom 410 400 og 430 500 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Frå lønna trekk vi to prosent til Statens Pensjonskasse. Dersom du får tilbod om stillinga, må du leggje fram ein utvida politiattest før tilsetjing


Mangfald i DFØ

I DFØ trur vi at mangfald gir oss fleire bein å stå på, breiare perspektiv og dermed evne til å handtere utfordringar på ein betre måte. Vi er sikre på at medarbeidarar med ulik livserfaring og ulike fagkombinasjonar vil gjere oss i stand til å løyse oppdraga våre på enda fleire gode måtar. Vi oppfordrar derfor alle som er kvalifiserte, til å søkje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søkje sjølv om du ikkje kan vise til ein samanhengande yrkeskarriere. Lokala våre er universelt utforma, og vi legg forholda til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har ei funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn kan du bli positivt særbehandla om du krysse av for det når du søkjer på denne stillinga.

Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse kategoriane til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på .


Vil du vite meir?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med seksjonssjef John Petter Brekke, tlf. 995 33 653.

Andre opplysningar

Alle som søkjer stillinga, må søkje digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vitnemål og/eller karakterutskrift hentar du frå Vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning frå utlandet legg du ved godkjenning frå NOKUT. Hugs at søknaden berre blir vurdert på grunnlag av informasjonen som ligg føre når søknadsfristen går ut. Det er viktig at du viser korleis kompetansen din oppfyller kriteria som er beskrivne i annonsen.

Offentleg søkjarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er gått ut. Om du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste må du grunngi dette spesielt i søknaden. Du vil bli varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følge. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 17
  2021
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger

Fakta om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)