<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/HØGSKULELEKTOR I IDRETT/KROPPSØVING OG FRILUFTSLIV – ST. NR 38/2021. Høgskulen i Volda

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag, er det ledig engasjement i 100 % stilling, med moglegheit for forlenging, i idrett/kroppsøving og friluftsliv frå 01.08.2021-31.07.2022.

Den som blir tilsett i stillinga må rekne med ta varierte undervisningsoppgåver, både praktisk og teoretisk, innan seksjonen sine fagområde. Det er lagt inn 10% forskingstid i stillinga.   

Stillinga ligg ved seksjon idrett og friluftsliv. For tida er det om lag 10 stillingar i denne seksjonen, som for studieåret 2020/2021 har ansvar for følgjande utdanningstilbod:

Bachelor i idrett og kroppsøving

Årsstudium i idrett og kroppsøving

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Årsstudium i friluftsliv

Emne i lærar- og barnehagelærarutdanninga

Praktisk pedagogisk utdanning

I tillegg er seksjonen engasjert i kroppsøvingsutdanning i lærarutdanninga og i fleire emne i barnehagelærarutdanninga. 


Kvalifikasjonar

Vi søkjer ein person som kan ta undervisning, administrative oppgåver og eksterne oppdrag innanfor seksjonen sitt virkefelt.

Personen vi søkjer etter må:

Ha relevant Mastergrad innan Idrett, kroppsøving eller friluftsliv.

Ha dokumentert erfaring med undervisning og rettleiing i høgskule/universitet.

Personen vi søkjer må vere kvalifisert til å undervise i:

Symjing og livberging

Ballspel

Idrett og samfunn

Grunnleggjande koordinasjon

Turn

Ski

Andre aktuelle arbeidsområde kan vere :

Orientering

Metode og bacheloroppgåverettleiing

Treningslære

Helse

Bevegelseslære

Motorisk læring

Friluftsliv knytt til grunnskulelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og Idrett årsstudium

Ved tilsetting vil det samla kompetansebehovet i fagmiljøet bli sett under eitt.

Høgskulen nyttar Canvas som læringsplattform. Digital kompetanse er såleis nødvendig.

Personlege kvalifikasjonar vert vektlagde. Den tilsette må kunne undervise i både praktiske og teoretiske økter. Evne til samarbeid vert vektlagt. Evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig, god munnleg og skriftleg formidlingsevne og at ein er trygg framfor både store forsamlingar og mindre grupper vil bli vektlagde.

Søkjaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.

Dagleg arbeidsstad er høgskulen i Volda.

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Tilsetjing vil skje i tråd med dei faglege behova ved seksjonen.

Søkjarar som i tillegg til dei andre kvalifikasjonane også har doktorgrad eller tilsvarande vert tilsett i stilling som førstelektor eller førsteamanuensis.

For meir informasjon om kva som ligg i kravet til pedagogisk kompetanse for stilling som førsteamanuensis, sjå HVO sine eigne.


Vi tilbyr

HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei stor, spanande og samfunnsviktig verksemd.

Avdelinga har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling.

Høgskulen i Volda har gode vilkår for forsking, og det finst fleire aktive forskargrupper på ulike fagfelt.

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000/ høgskulelektor 1008 frå kr 490 600 - 682 000.

Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

-          vitnemål og attestar, samla i ei fil

-          CV

-          Masteroppgåve

-          Andre vitskapelege arbeid

Kontakt

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen v/dekan Unni Hagen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller seksjonsleiar Kjetil Høydal, Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Om avdelinga

Avdeling for kulturfag tilbyr for tida m.a. bachelorutdanningar i Musikk, Formgjeving, Kunst og Handverk, Idrett og Kroppsøving, Friluftsliv og naturguide, Drama og Teater, samt vidareutdanningstilbod innan undervisningsretta fag i skuleverket. Avdelinga har for tida om lag 450 heiltidsstudentar.


Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Høgskulen i Volda har om lag 3500 studentar og 350 tilsette og er organisert i 4 avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. I tillegg er Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa lagt til høgskulen. Det vert gitt undervisning innafor ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen driv forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland. Les mer om Høgskulen i Volda

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag, er det ledig engasjement i 100 % stilling, med moglegheit for forlenging, i idrett/kroppsøving og friluftsliv frå 01.08.2021-31.07.2022.

Den som blir tilsett i stillinga må rekne med ta varierte undervisningsoppgåver, både praktisk og teoretisk, innan seksjonen sine fagområde. Det er lagt inn 10% forskingstid i stillinga.   

Stillinga ligg ved seksjon idrett og friluftsliv. For tida er det om lag 10 stillingar i denne seksjonen, som for studieåret 2020/2021 har ansvar for følgjande utdanningstilbod:

Bachelor i idrett og kroppsøving

Årsstudium i idrett og kroppsøving

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Årsstudium i friluftsliv

Emne i lærar- og barnehagelærarutdanninga

Praktisk pedagogisk utdanning

I tillegg er seksjonen engasjert i kroppsøvingsutdanning i lærarutdanninga og i fleire emne i barnehagelærarutdanninga. 


Kvalifikasjonar

Vi søkjer ein person som kan ta undervisning, administrative oppgåver og eksterne oppdrag innanfor seksjonen sitt virkefelt.

Personen vi søkjer etter må:

Ha relevant Mastergrad innan Idrett, kroppsøving eller friluftsliv.

Ha dokumentert erfaring med undervisning og rettleiing i høgskule/universitet.

Personen vi søkjer må vere kvalifisert til å undervise i:

Symjing og livberging

Ballspel

Idrett og samfunn

Grunnleggjande koordinasjon

Turn

Ski

Andre aktuelle arbeidsområde kan vere :

Orientering

Metode og bacheloroppgåverettleiing

Treningslære

Helse

Bevegelseslære

Motorisk læring

Friluftsliv knytt til grunnskulelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og Idrett årsstudium

Ved tilsetting vil det samla kompetansebehovet i fagmiljøet bli sett under eitt.

Høgskulen nyttar Canvas som læringsplattform. Digital kompetanse er såleis nødvendig.

Personlege kvalifikasjonar vert vektlagde. Den tilsette må kunne undervise i både praktiske og teoretiske økter. Evne til samarbeid vert vektlagt. Evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig, god munnleg og skriftleg formidlingsevne og at ein er trygg framfor både store forsamlingar og mindre grupper vil bli vektlagde.

Søkjaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.

Dagleg arbeidsstad er høgskulen i Volda.

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Tilsetjing vil skje i tråd med dei faglege behova ved seksjonen.

Søkjarar som i tillegg til dei andre kvalifikasjonane også har doktorgrad eller tilsvarande vert tilsett i stilling som førstelektor eller førsteamanuensis.

For meir informasjon om kva som ligg i kravet til pedagogisk kompetanse for stilling som førsteamanuensis, sjå HVO sine eigne.


Vi tilbyr

HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei stor, spanande og samfunnsviktig verksemd.

Avdelinga har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling.

Høgskulen i Volda har gode vilkår for forsking, og det finst fleire aktive forskargrupper på ulike fagfelt.

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000/ høgskulelektor 1008 frå kr 490 600 - 682 000.

Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

-          vitnemål og attestar, samla i ei fil

-          CV

-          Masteroppgåve

-          Andre vitskapelege arbeid

Kontakt

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen v/dekan Unni Hagen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller seksjonsleiar Kjetil Høydal, Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Om avdelinga

Avdeling for kulturfag tilbyr for tida m.a. bachelorutdanningar i Musikk, Formgjeving, Kunst og Handverk, Idrett og Kroppsøving, Friluftsliv og naturguide, Drama og Teater, samt vidareutdanningstilbod innan undervisningsretta fag i skuleverket. Avdelinga har for tida om lag 450 heiltidsstudentar.


Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JUN 21
    2021
    5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter