<  
>  
Stillingsannonse

Stipendiat i flerspråklighet UiT Norges arktiske universitet

Søknadsfrist : 31.08.2021
Om stillingen

Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon er det en ledig stilling som stipendiat i flerspråklighet tilknyttet senteres AcqVA Aurora og Tema 2. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Stillingens forskningsområde

AcqVA Aurora er et Aurora Senter ved UiT som er finansiert i perioden 2020-2024. Ordningen med Aurora sentre ved UiT støtter fremragende forskningsgrupper for å styrke deres muligheter for å nå opp i konkurransen om ekstern finansiering.

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, en lab-sjef, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte Professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en mengde forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, MiMS og SALT, som er finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, som er finansiert av Senter for grunnforskning, og HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. For mer informasjon om senterets arbeid og aktiviteter, se nettsiden til Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen vil knyttes opp mot Tema 2 i AcqVA Aurora, som handler om mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige.

Tema 2 ledes av Professor Merete Anderssen og Dr. Natalia Mitrofanova, og inkluderer også Professor II Ludovica Serratrice (University of Reading), i tillegg til flere andre medlemmer ved AcqVA Aurora-senteret. Målet med Temagruppen er å få en bedre forståelse for mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige. For å oppnå dette vil vi jobbe med ulike populasjoner og ulike aldersgrupper for å forsøke å skille mellomspråklig påvirkning fra andre faktorer som påvirker utfallet i flerspråklige situasjoner.
Stipendiatstillingen skal fokusere på andre- og tredje-språkstilegnelse i klasseromsituasjoner.

Vi ønsker prosjekter om ulike lingvistiske fenomener i språkkombinasjoner som inkluderer norsk, engelsk, russisk, spansk, og/eller tysk. Prosjektet kan handle om ett eller en kombinasjon av flere av disse språkene. Et eksempel på et passende prosjekt er andrespråkstilegnelse av engelsk på en engelskspråklig internasjonal skole eller i en vanlig norsk skolesetting, et annet er tredjespråkstilegnelse av spansk hos elever som allerede kan norsk og engelsk. Et annet mulig prosjekt ville være tilegnelse av norsk som andre- eller tredje-språk i introduksjonsklasser for barn, ungdommer, eller voksne med ulike førstespråk. Vi ønsker prosjekter som fokuserer på hvilken rolle strukturell overlapp/likhet spiller for mellomspråklig påvirkning og på hvilken måte kunnskap fra tidligere innlærte språk og mellomspråklig påvirkning kan brukes i undervisningen.

Kontakt

For mer informasom om stillingen vennligst se vår Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ta kontakt med Professor Merete Anderssen: 

eller Universitetslektor Natalia Mitrofanova: 

eller Nestleder Linda Nesby: 


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i allmenn lingvistikk, norsk, engelsk, tysk, russisk, spansk eller annet revelant fagområde. 

Det er en fordel om du har: 

 • Erfaring med eksperimentelle metoder eller andre typer datainnsamling 
 • Erfaring med forskning innen språktilegnelse eller flerspråklighet 
 • Noe kompetanse i norsk 

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Søkere fra nordiske land dokumenterer dette med vitnemål fra videregående skole. 

 Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 3sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Logg inn for å se kontaktinformasjon og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektskisse (2-3 sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.    

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon er det en ledig stilling som stipendiat i flerspråklighet tilknyttet senteres AcqVA Aurora og Tema 2. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Stillingens forskningsområde

AcqVA Aurora er et Aurora Senter ved UiT som er finansiert i perioden 2020-2024. Ordningen med Aurora sentre ved UiT støtter fremragende forskningsgrupper for å styrke deres muligheter for å nå opp i konkurransen om ekstern finansiering.

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, en lab-sjef, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte Professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en mengde forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, MiMS og SALT, som er finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, som er finansiert av Senter for grunnforskning, og HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. For mer informasjon om senterets arbeid og aktiviteter, se nettsiden til Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen vil knyttes opp mot Tema 2 i AcqVA Aurora, som handler om mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige.

Tema 2 ledes av Professor Merete Anderssen og Dr. Natalia Mitrofanova, og inkluderer også Professor II Ludovica Serratrice (University of Reading), i tillegg til flere andre medlemmer ved AcqVA Aurora-senteret. Målet med Temagruppen er å få en bedre forståelse for mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige. For å oppnå dette vil vi jobbe med ulike populasjoner og ulike aldersgrupper for å forsøke å skille mellomspråklig påvirkning fra andre faktorer som påvirker utfallet i flerspråklige situasjoner.
Stipendiatstillingen skal fokusere på andre- og tredje-språkstilegnelse i klasseromsituasjoner.

Vi ønsker prosjekter om ulike lingvistiske fenomener i språkkombinasjoner som inkluderer norsk, engelsk, russisk, spansk, og/eller tysk. Prosjektet kan handle om ett eller en kombinasjon av flere av disse språkene. Et eksempel på et passende prosjekt er andrespråkstilegnelse av engelsk på en engelskspråklig internasjonal skole eller i en vanlig norsk skolesetting, et annet er tredjespråkstilegnelse av spansk hos elever som allerede kan norsk og engelsk. Et annet mulig prosjekt ville være tilegnelse av norsk som andre- eller tredje-språk i introduksjonsklasser for barn, ungdommer, eller voksne med ulike førstespråk. Vi ønsker prosjekter som fokuserer på hvilken rolle strukturell overlapp/likhet spiller for mellomspråklig påvirkning og på hvilken måte kunnskap fra tidligere innlærte språk og mellomspråklig påvirkning kan brukes i undervisningen.

Kontakt

For mer informasom om stillingen vennligst se vår Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ta kontakt med Professor Merete Anderssen: 

eller Universitetslektor Natalia Mitrofanova: 

eller Nestleder Linda Nesby: 


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i allmenn lingvistikk, norsk, engelsk, tysk, russisk, spansk eller annet revelant fagområde. 

Det er en fordel om du har: 

 • Erfaring med eksperimentelle metoder eller andre typer datainnsamling 
 • Erfaring med forskning innen språktilegnelse eller flerspråklighet 
 • Noe kompetanse i norsk 

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Søkere fra nordiske land dokumenterer dette med vitnemål fra videregående skole. 

 Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 3sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Logg inn for å se kontaktinformasjon og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektskisse (2-3 sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.    

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 03
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 04
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 08
  2021
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
84 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet