<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)er det ledig stilling som stipendiat knyttet til prosjektet "User safety culture in Child health clinics and School health services" ved Fakultet for helse- og sosialv Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Stipendiatstillingen er en 4-årig rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingarbeid eller administrasjon.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap campus Bergen, campus Stord, campus Haugesund eller campus Førde, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.


Ansvars- og arbeidsområde:

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke sikkerhetskultur i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen REPROHELSFREM som har fokus på forskning innen reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv. Forskning i denne gruppen favner bredt og studerer bl.a omsorg gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, folkehelse, helsefremming, psykisk helse, migrasjon, global helse, brukermedvirkning, og kvalitetsutvikling i klinisk praksis. 

Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kompetansebygging ved HVL. Prosjektleder og hovedveileder er professor Eva Langeland.

Stipendiaten skal knyttes til ph.d.- program Helse, funksjon og deltaking ved HVL. Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Kandidaten skal sammen med hovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant mastergrad og være utdannet helsesykepleier.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudie, skal normalt være B eller bedre
 • Ferdigheter i kvantitativ metode
 • Erfaring fra tidligere forskningsarbeid og vitenskapelig publisering
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Det er en fordel med arbeidserfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Evne til nytenkning og gjennomføring
 • Evne til å arbeide systematisk og organisert

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskrive hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Eva Langeland for å få tilsendt prosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i  ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste,  eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Eva Langeland, + Logg inn for å se kontaktinformasjon 69/                    + Logg inn for å se kontaktinformasjon41 

2) Instituttleder Georg Førland, +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon/                  +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stipendiatstillingen er en 4-årig rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingarbeid eller administrasjon.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap campus Bergen, campus Stord, campus Haugesund eller campus Førde, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.


Ansvars- og arbeidsområde:

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke sikkerhetskultur i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen REPROHELSFREM som har fokus på forskning innen reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv. Forskning i denne gruppen favner bredt og studerer bl.a omsorg gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, folkehelse, helsefremming, psykisk helse, migrasjon, global helse, brukermedvirkning, og kvalitetsutvikling i klinisk praksis. 

Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kompetansebygging ved HVL. Prosjektleder og hovedveileder er professor Eva Langeland.

Stipendiaten skal knyttes til ph.d.- program Helse, funksjon og deltaking ved HVL. Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Kandidaten skal sammen med hovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant mastergrad og være utdannet helsesykepleier.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudie, skal normalt være B eller bedre
 • Ferdigheter i kvantitativ metode
 • Erfaring fra tidligere forskningsarbeid og vitenskapelig publisering
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Det er en fordel med arbeidserfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Evne til nytenkning og gjennomføring
 • Evne til å arbeide systematisk og organisert

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskrive hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Eva Langeland for å få tilsendt prosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i  ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste,  eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Eva Langeland, + Logg inn for å se kontaktinformasjon 69/                    + Logg inn for å se kontaktinformasjon41 

2) Instituttleder Georg Førland, +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon/                  +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 21
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskulen på Vestlandet