<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lege i spesialisering i medisinsk genetikk - fast stilling Laboratorieklinikken/ Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Presentasjon av stillingen:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig ei 100% fast stilling for lege i spesialisering i medisinsk genetikk. Avdeling for medisinsk genetikk er ei av åtte organisatoriske einingar i Laboratorieklinikken og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest, som har eit befolkningsgrunnlag på over ein million personar.

Verksemda er kjenneteikna av tett integrering mellom klinikk og laboratorium for utgreiing, diagnostisering og oppfølging av pasientar og deira familiar ved påvist eller mistanke om arveleg sjukdom. Avdeling for medisinsk genetikk har om lag 90 tilsette med ulik yrkesfagleg bakgrunn og vi held til i lyse og trivelege lokale i 6. etg. i Laboratoriebygget. Medisinsk-genetisk poliklinikk er lokalisert i 2. etg. i same bygg.

Fagområdet medisinsk genetikk er i rask endring på grunn av ny teknologi som gjer det mogleg å analysere alle dei genetiske variantane til eit menneske i éin prøve. Den som vert tilsett vil mellom anna få ta del i utviklinga av persontilpassa medisin, der vi forventar at raskt aukande kunnskap om variasjon i arvestoffet skal få stor innverknad på medisinsk praksis i framtida. Avdelinga er organisert i seksjonar for klinisk genetikk, laboratoriediagnostikk, og merkantile tenester. I tillegg er Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft tilknytt avdelinga. Vi har eit godt tverrfagleg samarbeid mellom seksjonane og med andre avdelingar i Helse Bergen, andre helseføretak i Helse Vest, og Universitetet i Bergen.

Ved avdelinga vert det gjeve tilbod om spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i medisinsk genetikk (60 månader). Heile utdanninga kan gjennomførast ved avdelinga, og består av teneste innanfor klinisk genetikk og genetisk laboratoriediagnostikk. Utdanningsløpet kan avhenge av tidlegare erfaring og eventuelt særskild interesseområde. Framdriftsplan vert utarbeidd med LIS i samband med tilsetjing. Ny utdanningsmodell for legespesialistar er innført frå mars 2019. Spesialiteten er utan del 2. (LIS går direkte frå del 1 til del 3). Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene vil ha hovudvekt på poliklinikk, i byrjinga hyppige genetiske tilstandar (arveleg kreft og arveleg hjartesjukdom), og etterkvart meir generell genetikk, prenatal diagnostikk og enkelte syndromsaker
 • Storparten av den polikliniske verksemda går føre seg ved avdelinga, men vi har også regelmessige poliklinikkdagar ved andre helseføretak og institusjonar innanfor eigen helseregion
 • Avdelinga deltar på fleire samarbeidspoliklinikkar ved sjukehuset og driv utstrekt konsulentverksemd. Undervising av anna helsepersonell, pasientar og pårørande utgjer også ein viktig del av verksemda vår

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS stilling i medisinsk genetikk
 • Yrkeserfaring frå medisinsk genetikk eller anna relevant legearbeid etter LIS1
 • Søkjar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk munnleg og skriftleg
 • God skriftleg dokumentasjonsevne
 • Gode IKT-kunnskapar og evne til å lære nye datasystem

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og stor interesse for medisinsk genetikk
 • Du har god fagleg vurderingsevne, og arbeider målretta og strukturert, med respekt for tidsfristar
 • Du er innsatsvillig, sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Du bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å ta sjølvstendige avgjersler
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinformasjon

Øyvind Thorgrimsen-Stensvold, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Gyri Aasland Gradek, Overlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 30.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Laboratorieklinikken/ Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Presentasjon av stillingen:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig ei 100% fast stilling for lege i spesialisering i medisinsk genetikk. Avdeling for medisinsk genetikk er ei av åtte organisatoriske einingar i Laboratorieklinikken og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest, som har eit befolkningsgrunnlag på over ein million personar.

Verksemda er kjenneteikna av tett integrering mellom klinikk og laboratorium for utgreiing, diagnostisering og oppfølging av pasientar og deira familiar ved påvist eller mistanke om arveleg sjukdom. Avdeling for medisinsk genetikk har om lag 90 tilsette med ulik yrkesfagleg bakgrunn og vi held til i lyse og trivelege lokale i 6. etg. i Laboratoriebygget. Medisinsk-genetisk poliklinikk er lokalisert i 2. etg. i same bygg.

Fagområdet medisinsk genetikk er i rask endring på grunn av ny teknologi som gjer det mogleg å analysere alle dei genetiske variantane til eit menneske i éin prøve. Den som vert tilsett vil mellom anna få ta del i utviklinga av persontilpassa medisin, der vi forventar at raskt aukande kunnskap om variasjon i arvestoffet skal få stor innverknad på medisinsk praksis i framtida. Avdelinga er organisert i seksjonar for klinisk genetikk, laboratoriediagnostikk, og merkantile tenester. I tillegg er Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft tilknytt avdelinga. Vi har eit godt tverrfagleg samarbeid mellom seksjonane og med andre avdelingar i Helse Bergen, andre helseføretak i Helse Vest, og Universitetet i Bergen.

Ved avdelinga vert det gjeve tilbod om spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i medisinsk genetikk (60 månader). Heile utdanninga kan gjennomførast ved avdelinga, og består av teneste innanfor klinisk genetikk og genetisk laboratoriediagnostikk. Utdanningsløpet kan avhenge av tidlegare erfaring og eventuelt særskild interesseområde. Framdriftsplan vert utarbeidd med LIS i samband med tilsetjing. Ny utdanningsmodell for legespesialistar er innført frå mars 2019. Spesialiteten er utan del 2. (LIS går direkte frå del 1 til del 3). Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene vil ha hovudvekt på poliklinikk, i byrjinga hyppige genetiske tilstandar (arveleg kreft og arveleg hjartesjukdom), og etterkvart meir generell genetikk, prenatal diagnostikk og enkelte syndromsaker
 • Storparten av den polikliniske verksemda går føre seg ved avdelinga, men vi har også regelmessige poliklinikkdagar ved andre helseføretak og institusjonar innanfor eigen helseregion
 • Avdelinga deltar på fleire samarbeidspoliklinikkar ved sjukehuset og driv utstrekt konsulentverksemd. Undervising av anna helsepersonell, pasientar og pårørande utgjer også ein viktig del av verksemda vår

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS stilling i medisinsk genetikk
 • Yrkeserfaring frå medisinsk genetikk eller anna relevant legearbeid etter LIS1
 • Søkjar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk munnleg og skriftleg
 • God skriftleg dokumentasjonsevne
 • Gode IKT-kunnskapar og evne til å lære nye datasystem

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og stor interesse for medisinsk genetikk
 • Du har god fagleg vurderingsevne, og arbeider målretta og strukturert, med respekt for tidsfristar
 • Du er innsatsvillig, sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Du bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å ta sjølvstendige avgjersler
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinformasjon

Øyvind Thorgrimsen-Stensvold, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Gyri Aasland Gradek, Overlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 30.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Laboratorieklinikken/ Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Bergen