<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bistillinger i allmennmedisin tilknyttet Finnmarksmodellen UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det en ledig to 20% bistillinger som universitetslektor innen fagområdet allmennmedisin. Stillingen er tilknyttet Finnmarksmodellen og primærmedisinsk fagenhet. Stillingene er midlertidig og har en varighet på 3 år. 

er organisert i sju forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, ernæringsstudiet og Master of Public Health, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor- master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes av Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Fagenhet for primærmedisin har ansvar for undervisning og praksis for medisinstudenter i primærmedisinske og samfunnsmedisinske fag, samt veiledning av vitenskapelige arbeid (master- og PhD-grad) med primærmedisinske og samfunnsmedisinske tema. Fagenhet for primærmedisin er ansvarlig for den teoretiske og praktiske utdanningen i klinisk allmennmedisin i profesjonsstudiet medisin ved UiT.

I 4. studieår leder enheten emnet som utgjør vårsemesteret 4. år og har ansvaret for delemnet Primærmedisin på fire uker. I 5. studieår har enheten ansvaret for åtte ukers praksis i primærhelsetjenesten i Nord-Norge. Primærmedisin er et hovedfag på 6. studieår, blant annet med praksis i sykehjem og en klinisk eksamen i allmennmedisin på legekontor.

Fagenheten underviser også i andre primærmedisinske tema, som trygdemedisin og sykehjemsmedisin, bidrar med utvikling og veiledning av case-basert undervisning, veiledning i konsultasjonstrening og mentorer i langsgående basisgrupper. Utover dette deltar fagenheten med et allmennmedisinsk perspektiv i alle delemner ved legeutdanningen.

Arbeidssted er UiT i  Alta med noe fellesundervisning og eksamengjennomføring i Hammerfest.


Stillingens arbeidsområde

Undervisning på 6. studieår i Finnmarksmodellen, hovedsakelig når studentene befinner seg i henholdsvis Alta.

Noe fellesundervisning i Hammerfest.

Deltakelse i eksamensarbeidet i Finnmarksmodellen.

Eventuelt veiledning av vitenskapelig oppgave på 5. studieår.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 6. årskoordinator Arve Østlyngen Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves: 

 • Cand.med.
 • Spesialistkompetanse i allmennmedisin, evt. er i et løp mot spesialisering.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis. Relevant yrkespraksis er viktigst.
 • Søkere må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk. Det er en fordel om søker behersker samisk.
 • Utdanningsfaglig kompetanse (kan fravikes)

Vi ønsker personer som har:

 • god kjennskap til Finnmark og helsevesenets organisering
 • god kjennskap til hvordan 1. og 2. linjetjenesten i Finnmark samarbeider og samhandler om pasientforløp slik at dette kan bygges inn i undervisningen som skal gis på 6. studieår i Finnmark
 • erfaring fra undervisning og veiledning og/eller formelle pedagogiske kvalifikasjoner. Alternativt kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell pedagogisk utdanning
 • interesse for og erfaring med klinisk undervisning og/eller veiledning av studenter eller leger under utdanning
 • engasjement og evne til selvstendig arbeid og i et tverrfaglig kollegafellesskap
 • gode samarbeidsevner
 • erfaring fra sykehjem og sykestue i tillegg til ordinær allmennlegetjeneste

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment ().


Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.  

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.  

Stillingen er midlertidig og kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.  

Basiskompetanse dokumenteres ved: 
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli oppfordret til oppfylle kravene. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.   

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: .

Vi kan tilby
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Arbeidsomfang i bistilling utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.   


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk språklig.

 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Enten: Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Eller: Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via .


Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 25.970 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det en ledig to 20% bistillinger som universitetslektor innen fagområdet allmennmedisin. Stillingen er tilknyttet Finnmarksmodellen og primærmedisinsk fagenhet. Stillingene er midlertidig og har en varighet på 3 år. 

er organisert i sju forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, ernæringsstudiet og Master of Public Health, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor- master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes av Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Fagenhet for primærmedisin har ansvar for undervisning og praksis for medisinstudenter i primærmedisinske og samfunnsmedisinske fag, samt veiledning av vitenskapelige arbeid (master- og PhD-grad) med primærmedisinske og samfunnsmedisinske tema. Fagenhet for primærmedisin er ansvarlig for den teoretiske og praktiske utdanningen i klinisk allmennmedisin i profesjonsstudiet medisin ved UiT.

I 4. studieår leder enheten emnet som utgjør vårsemesteret 4. år og har ansvaret for delemnet Primærmedisin på fire uker. I 5. studieår har enheten ansvaret for åtte ukers praksis i primærhelsetjenesten i Nord-Norge. Primærmedisin er et hovedfag på 6. studieår, blant annet med praksis i sykehjem og en klinisk eksamen i allmennmedisin på legekontor.

Fagenheten underviser også i andre primærmedisinske tema, som trygdemedisin og sykehjemsmedisin, bidrar med utvikling og veiledning av case-basert undervisning, veiledning i konsultasjonstrening og mentorer i langsgående basisgrupper. Utover dette deltar fagenheten med et allmennmedisinsk perspektiv i alle delemner ved legeutdanningen.

Arbeidssted er UiT i  Alta med noe fellesundervisning og eksamengjennomføring i Hammerfest.


Stillingens arbeidsområde

Undervisning på 6. studieår i Finnmarksmodellen, hovedsakelig når studentene befinner seg i henholdsvis Alta.

Noe fellesundervisning i Hammerfest.

Deltakelse i eksamensarbeidet i Finnmarksmodellen.

Eventuelt veiledning av vitenskapelig oppgave på 5. studieår.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 6. årskoordinator Arve Østlyngen Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves: 

 • Cand.med.
 • Spesialistkompetanse i allmennmedisin, evt. er i et løp mot spesialisering.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis. Relevant yrkespraksis er viktigst.
 • Søkere må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk. Det er en fordel om søker behersker samisk.
 • Utdanningsfaglig kompetanse (kan fravikes)

Vi ønsker personer som har:

 • god kjennskap til Finnmark og helsevesenets organisering
 • god kjennskap til hvordan 1. og 2. linjetjenesten i Finnmark samarbeider og samhandler om pasientforløp slik at dette kan bygges inn i undervisningen som skal gis på 6. studieår i Finnmark
 • erfaring fra undervisning og veiledning og/eller formelle pedagogiske kvalifikasjoner. Alternativt kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell pedagogisk utdanning
 • interesse for og erfaring med klinisk undervisning og/eller veiledning av studenter eller leger under utdanning
 • engasjement og evne til selvstendig arbeid og i et tverrfaglig kollegafellesskap
 • gode samarbeidsevner
 • erfaring fra sykehjem og sykestue i tillegg til ordinær allmennlegetjeneste

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment ().


Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.  

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.  

Stillingen er midlertidig og kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.  

Basiskompetanse dokumenteres ved: 
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli oppfordret til oppfylle kravene. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.   

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: .

Vi kan tilby
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Arbeidsomfang i bistilling utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.   


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk språklig.

 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Enten: Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Eller: Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via .


Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 01
  2021
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet