<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat i informatikk (5G kjøretøykommunikasjon) Universitetet i Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i informatikk (5G kjøretøykommunikasjon) ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra september 2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd. Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) og skal gjennomføre prosjektet innen IKT-basert tunnelsikkerhet (iTSRG) og datanettverk (COMNET) forskningsgrupper ved IDE.


Om prosjektet

Kjøretøykommunikasjon er et felt i rask utvikling som muliggjør samarbeidende, tilkoblet og automatisert mobilitet (CCAM) innen C-ITS.

Kommunikasjonsparadigmet «kjøretøy-til-alt» (V2X) involverer kjøretøy, trafikanter, veiinfrastruktur og nettskyen og kan muliggjøre et bredt spekter av tjenester - fra autonom og tilkoblet kjøring, og sikkerhetskritiske tjenester til “infotainment” (informasjon og underholdning) og “augmented reality” (AR) (utvidet virkelighet) - på veien. 
Spesielt tjenester som bruker V2X kan bidra til forbedret sikkerhet i utfordrende miljøer som veitunneler. Med distribusjonen av 5G-nettverket og utbredelsen av tilkoblede biler forventes det nye V2X-teknologier og relaterte C-ITS-tjenester. Kandidaten vil fokusere på hvordan disse kan bidra til sikrere veier og tunneler i nær fremtid med følgende generelle mål: 

 • undersøke den nyeste teknologien om bruk av nye nettverksteknologier, inkludert 5G-mobil for C-ITS på veisystemet og spesielt i veitunneler med spesielt fokus på sikkerhetstjenester
 • utforske bruken av 5G «Multiaccess Edge Computing» (5G MEC) som lagring og prosessering for C-ITS i veitunneler
 • undersøke hvordan 5G V2X-tilkobling kan lette mobilitetsstyring og automatisering i vei- og tunnelsystemer for sikkerhet
 • utvikle scenarier, retningslinjer, protokoller og realistiske løsningsprototyper
 • delta i standardiseringsaktiviteter

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (f.eks. «computer science», «data science» eller «telecommunications»)  eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. 

Videre legges det vekt på at du:

 • behersker et OO-programmeringsspråk (f.eks. C / C ++, Python, GO)
 • har kjennskap til og utviklingserfaring med kommunikasjonskonsepter, protokoller, standarder og applikasjoner for kjøretøy (f.eks. C-V2X, 5G V2X, DSRC, CCAM).
 • har kjennskap til 5G MEC | VEC, nettverkskutting, virtualisering, SDN og SDR SW|HW.
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Du må legge ved et motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring.


Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
Vi tilbyr
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Naeem Khademi, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: eller til førsteamanuensis II Henrik Bjelland, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • et motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring. Søknader uten
  motivasjonsbrev vil ikke bli vurdert.
 • masteroppgave eller utkast til denne (helst fulltekst)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Ansettelse som stipendiat er regulert i .

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.362 ledige stillinger
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Les mer om Universitetet i Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i informatikk (5G kjøretøykommunikasjon) ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra september 2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd. Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) og skal gjennomføre prosjektet innen IKT-basert tunnelsikkerhet (iTSRG) og datanettverk (COMNET) forskningsgrupper ved IDE.


Om prosjektet

Kjøretøykommunikasjon er et felt i rask utvikling som muliggjør samarbeidende, tilkoblet og automatisert mobilitet (CCAM) innen C-ITS.

Kommunikasjonsparadigmet «kjøretøy-til-alt» (V2X) involverer kjøretøy, trafikanter, veiinfrastruktur og nettskyen og kan muliggjøre et bredt spekter av tjenester - fra autonom og tilkoblet kjøring, og sikkerhetskritiske tjenester til “infotainment” (informasjon og underholdning) og “augmented reality” (AR) (utvidet virkelighet) - på veien. 
Spesielt tjenester som bruker V2X kan bidra til forbedret sikkerhet i utfordrende miljøer som veitunneler. Med distribusjonen av 5G-nettverket og utbredelsen av tilkoblede biler forventes det nye V2X-teknologier og relaterte C-ITS-tjenester. Kandidaten vil fokusere på hvordan disse kan bidra til sikrere veier og tunneler i nær fremtid med følgende generelle mål: 

 • undersøke den nyeste teknologien om bruk av nye nettverksteknologier, inkludert 5G-mobil for C-ITS på veisystemet og spesielt i veitunneler med spesielt fokus på sikkerhetstjenester
 • utforske bruken av 5G «Multiaccess Edge Computing» (5G MEC) som lagring og prosessering for C-ITS i veitunneler
 • undersøke hvordan 5G V2X-tilkobling kan lette mobilitetsstyring og automatisering i vei- og tunnelsystemer for sikkerhet
 • utvikle scenarier, retningslinjer, protokoller og realistiske løsningsprototyper
 • delta i standardiseringsaktiviteter

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (f.eks. «computer science», «data science» eller «telecommunications»)  eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. 

Videre legges det vekt på at du:

 • behersker et OO-programmeringsspråk (f.eks. C / C ++, Python, GO)
 • har kjennskap til og utviklingserfaring med kommunikasjonskonsepter, protokoller, standarder og applikasjoner for kjøretøy (f.eks. C-V2X, 5G V2X, DSRC, CCAM).
 • har kjennskap til 5G MEC | VEC, nettverkskutting, virtualisering, SDN og SDR SW|HW.
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Du må legge ved et motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring.


Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
Vi tilbyr
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Naeem Khademi, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: eller til førsteamanuensis II Henrik Bjelland, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • et motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring. Søknader uten
  motivasjonsbrev vil ikke bli vurdert.
 • masteroppgave eller utkast til denne (helst fulltekst)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Ansettelse som stipendiat er regulert i .

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
30 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Stavanger