<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i juridiske emne Høgskulen i Volda

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig inntil to heile, faste stillingar som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i juridiske emne. I stillingane er det oppstart etter avtale, og seinast 1.januar 2022. Stillingane er ved Institutt for sosialfag, ved bachelorutdanningane i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, og ved masterutdanningane  og vidareutdanningane ved instituttet.


Kvalifikasjonar

Søkjarar må ha masterutdanning (hovudfag) i rettsvitskap. Doktorgrad er ønskjeleg.

Søkjarar bør ha relevant praksis frå offentleg forvalting, gjerne med arbeidsoppgåver innan eller med relevans for barnevern, rusfeltet, psykiatri, Nav eller frå andre sentrale yrkesarenaer for arbeid med barn, unge og deira familiar.  

For tilsetjing i stilling som høgskulelektor eller førstelektor, må den som vert tilsett, i tillegg til krava til vitskapleg kompetanse, ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing. 

For stillingar som førsteamanuensis viser vi til:

Høgskulen i Volda sine krav til

Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurdert. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse.

Institutt for sosialfag er kontinuerleg i prosess med å utvikle studietilboda, og vi arbeider med å få etablert ei mastergradutdanning i barnevernsarbeid, der juridiske emne er sentralt. Det er eit tett samarbeid mellom dei tilsette, og den som søkjer må ha gode samarbeidsevner, vere utviklingsorientert og ha god formidlingsevne skriftleg og munnleg. Søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning.

Undervisningsspråket er norsk, og søkjaren må kunne norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda.

Søkjar må dokumentere eigen kompetanse: utdanning, relevant arbeidserfaring, undervisningserfaring og ev. forsking/utviklingsarbeid. 


Arbeidsfelt

Arbeidsoppgåvene er undervisning, rettleiing, vurdering, forsking og utvikling, og fagadministrativt arbeid. Det er forventa at den som blir tilsett bidreg til utvikling av fagfeltet sitt, og av høgskulen som heilskap. Arbeidsoppgåvene er hovudsakleg innanfor barnevernspedagog- og sosionomutdanningane. Desse utdanningane er i stor grad samorganiserte med opplegg som går på tvers. Utdanningane ved instituttet er inne i ein omstillingsprosess som kan ha konsekvensar for arbeidsoppgåvene i stillinga.

Vi tilbyr

Vi tilbyr eit spennande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling, og gode pensjonsordningar. Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du . Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper, informasjon om dei finn du

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda:  : Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000/ høgskulelektor 1008 frå kr 490 600 - 682 000.


Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på .

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

-          vitnemål og attestar, samla i ei fil

-          CV

-          fullstendig publikasjonslise over alle vitskapelege arbeid

-          inntil 10 vitskapelege arbeid, inkludert master-/hovudfagsoppgåve og doktorgradsavhandling 

Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse. 

Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval.


Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Knut Hunnes, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til dekan Randi Bergem, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om instituttet

Institutt for sosialfag er eit institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Basis for utdanningstilboda er to bachelorutdanningar i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr også mastergradutdanning, med vel 100 studentar fordelte på ulike emne. Tre av dei valfrie emna i mastergraden er også  vidareutdanningar: ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, vert tilbydd også som vidareutdanning. Instituttet har også vidareutdanningstilbod på bachelornivå, m.a. helserett. Alle masterutdanningane og vidareutdanningstilboda er per i dag samlingsbaserte. Institutt for sosialfag har omlag 600 studentar i ulike studieløp.

I samarbeid med Høgskolen i Molde driv Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag. ‘Master i helseleiing’ er ein fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Om avdelinga

Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1100 studentar, fordelt på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).


Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker en ny medarbeider til juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Hos oss får du jobbe sammen med engasjerte og kompetente
28.07.2021 Oslo
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceteknikere innen rørleggerfaget.Fra Greenhub jobber vi
28.07.2021 Trondheim
Bravida i Bergen satser offensivt i nye markeder og har stor oppdragsmengde hos våre faste kunder. Vi ønsker derfor deg
28.07.2021 Bergen
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
28.07.2021 Asker
I forbindelse med økende oppdrag søker vi etter ny Serviceleder til vår avdeling. Avdelingen har over 65 medarbeidere og en
28.07.2021 Sarpsborg
I forbindelse med at en av våre serviceledere gir seg, søker vi etter en serviceleder til vår avdeling. Avdelingen har
28.07.2021 Kongsberg
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceelektrikere.Fra GreenHub jobber vi med flerfaglige
28.07.2021 Trondheim
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceteknikere innen ventilasjonsfaget. Fra Greenhub jobber
28.07.2021 Trondheim
Vis alle 26.720 ledige stillinger
Høgskulen i Volda har om lag 3500 studentar og 350 tilsette og er organisert i 4 avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. I tillegg er Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa lagt til høgskulen. Det vert gitt undervisning innafor ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen driv forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland. Les mer om Høgskulen i Volda

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig inntil to heile, faste stillingar som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i juridiske emne. I stillingane er det oppstart etter avtale, og seinast 1.januar 2022. Stillingane er ved Institutt for sosialfag, ved bachelorutdanningane i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, og ved masterutdanningane  og vidareutdanningane ved instituttet.


Kvalifikasjonar

Søkjarar må ha masterutdanning (hovudfag) i rettsvitskap. Doktorgrad er ønskjeleg.

Søkjarar bør ha relevant praksis frå offentleg forvalting, gjerne med arbeidsoppgåver innan eller med relevans for barnevern, rusfeltet, psykiatri, Nav eller frå andre sentrale yrkesarenaer for arbeid med barn, unge og deira familiar.  

For tilsetjing i stilling som høgskulelektor eller førstelektor, må den som vert tilsett, i tillegg til krava til vitskapleg kompetanse, ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing. 

For stillingar som førsteamanuensis viser vi til:

Høgskulen i Volda sine krav til

Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurdert. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse.

Institutt for sosialfag er kontinuerleg i prosess med å utvikle studietilboda, og vi arbeider med å få etablert ei mastergradutdanning i barnevernsarbeid, der juridiske emne er sentralt. Det er eit tett samarbeid mellom dei tilsette, og den som søkjer må ha gode samarbeidsevner, vere utviklingsorientert og ha god formidlingsevne skriftleg og munnleg. Søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning.

Undervisningsspråket er norsk, og søkjaren må kunne norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda.

Søkjar må dokumentere eigen kompetanse: utdanning, relevant arbeidserfaring, undervisningserfaring og ev. forsking/utviklingsarbeid. 


Arbeidsfelt

Arbeidsoppgåvene er undervisning, rettleiing, vurdering, forsking og utvikling, og fagadministrativt arbeid. Det er forventa at den som blir tilsett bidreg til utvikling av fagfeltet sitt, og av høgskulen som heilskap. Arbeidsoppgåvene er hovudsakleg innanfor barnevernspedagog- og sosionomutdanningane. Desse utdanningane er i stor grad samorganiserte med opplegg som går på tvers. Utdanningane ved instituttet er inne i ein omstillingsprosess som kan ha konsekvensar for arbeidsoppgåvene i stillinga.

Vi tilbyr

Vi tilbyr eit spennande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling, og gode pensjonsordningar. Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du . Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper, informasjon om dei finn du

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda:  : Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000/ høgskulelektor 1008 frå kr 490 600 - 682 000.


Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på .

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

-          vitnemål og attestar, samla i ei fil

-          CV

-          fullstendig publikasjonslise over alle vitskapelege arbeid

-          inntil 10 vitskapelege arbeid, inkludert master-/hovudfagsoppgåve og doktorgradsavhandling 

Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse. 

Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval.


Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Knut Hunnes, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til dekan Randi Bergem, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om instituttet

Institutt for sosialfag er eit institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Basis for utdanningstilboda er to bachelorutdanningar i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr også mastergradutdanning, med vel 100 studentar fordelte på ulike emne. Tre av dei valfrie emna i mastergraden er også  vidareutdanningar: ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, vert tilbydd også som vidareutdanning. Instituttet har også vidareutdanningstilbod på bachelornivå, m.a. helserett. Alle masterutdanningane og vidareutdanningstilboda er per i dag samlingsbaserte. Institutt for sosialfag har omlag 600 studentar i ulike studieløp.

I samarbeid med Høgskolen i Molde driv Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag. ‘Master i helseleiing’ er ein fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Om avdelinga

Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1100 studentar, fordelt på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).


Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter