<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Faste stillingar som vaken nattevakt  Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Informasjon om arbeidsstaden og stillingane

Ved Stavanger Akuttsenter er det ledig 5 faste stillingar som vaken nattevakt, samt eit vikariat. Stillingane er for tida lokalisert på Stavanger akuttsenter. Senteret har 3 avdelingar: Madla, Røyneberg og Heimly, som nyttar ulik turnus. Aktuelle søkjarar vert vurdert for alle avdelingane. Vi har ledig:

 • 2 faste stillingar i 49,74 % på Madla
 • 2 faste stillingar i 53,85 % på Røyneberg
 • 1 fast stilling i 66,4 % på Heimly
 • 1 vikariat i 66,4 % på Heimly frå d.d. til og med 30.06.22, med moglegheit for forlenging

Ein natt på jobb på Stavanger akuttsenter kan vere roleg. Men den kan også kreve mykje av deg: Ro og klokskap i en kravjande situasjon. Innleving og støtte når følelsane renn over for ein tenåring som ikkje får sove, eller ein ungdom som  flytter inn midt på natta.

Jobb ved Stavanger akuttsenter byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram og eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høve for utvikling, rettleiing, og fagleg oppfølging i eit godt arbeidsmiljø. 

"Eg liker at jobben er uforutsigbar, at den varierer mellom det rolege og det utfordrande, og at ein gjer ein skilnad til ungdommane i krise og deira liv. Man bygger også eit godt samarbeid med mange gode kollegaer".

-nattevakt ved Stavanger akuttsenter


Kva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Målretta fagleg og miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebasert omsorg, senterets retningsliner og fagleg rettleiar.
 • Delta på/ha ansvar for inntak, overlapping, praktiske oppgåver og vedlikehald i og rundt avdelinga, forberede frukost og følgje opp kvelds- og morgonrutinar.
 • Rapportskriving og anna skriftleg dokumentasjon.
 • Delegert ansvar for avdelinga på nattestid.

Kven søker vi?
 • Du vert motivert av ansvar, arbeidar sjølvstendig, er trygg i vaksenrolla.
 • Du kan romme ungdommane og deira behov. Du må ha evne til å oppretthalde god struktur, eit fagleg perspektiv og samarbeida i team.
 • Du er fleksibel, du trivast med store utfordringar, og du har evne til hurtig omstilling. For deg er medverknad og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnarar ein viktig del av det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Vi tilstreb ei lik kjønnsfordeling blant tilsette på våre institusjonsavdelingar. På bakgrunn av dette oppmodar vi menn til å søkje.
Kva slags bakgrunn har du?
 • For tilsetjing som miljøterapeut vert det kravd minimum treårig relevant høgskuleutdanning tilsvarande 180 studiepoeng som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar.
 • Det er ynskjelig med erfaring etter endt utdanning frå miljøterapeutisk arbeid i barnevernsinstitusjon, fortrinnsvis med ungdom som målgruppe/arbeid med ungdom med utfordrande åtferd. 
 • Personlege eigenskapar vert særleg vektlagd. 
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy og førarkort for personbil.

Kva får du hos oss?
 • Stillingane er plassert i statleg lønsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1495 barnevernspedagog, 1494 sosionom, 1508 vernepleiar i  LR 15, alt. 5 - 11, p.t. kr 396 900 - 524 900 pr. år (ltr. 40 - 58).
 • Løn vert vurdert etter utdanning og erfaring. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysningar til deg som søkjar
 • Inkludering og mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre enda betre. Derfor ønsker vi oss medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaringar og perspektiv. Har du funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, oppmodar vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkarar, kaller vi inn minst éin i kvar gruppe til intervju, og får du jobben, legg vi til rette for deg om du treng det. Utanom å velge ut riktige kandidatar bruker vi ikkje avkrysningane til noko anna enn anonymisert statistikk.
 • Stillingane er for tida lagt til Stavanger akuttsenter.
 • Politiattest vil krevast ved tiltreding, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast ved søknaden. 
 • Du kan be om å ikkje verta ført opp på den offentlege søkjarlista. Dette må i så fall grunngjevast. Vi kontaktar deg dersom ønskjet ditt ikkje vert teke til følgje. 
Kontaktinformasjon

Monika Høyer Haugland, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,

- e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Monica Gravdal, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,

- e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.

Vitnemål samt attestar med bekreftea stillingsstorleik og varigheit skal takast med ved eit evt. intervju.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Vestland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen. 

Bjørgvin ungdomssenter har som målgruppe ungdom i alderen 13-18 år med rusmisbruk som hovudproblematikk. Senteret har plass til 8 ungdommar, fordelt på to avdelingar med 4 plassar på kvar avdeling. Avdelingane ligg på Bønes i Bergen. Plasseringsgrunnlag er §§ 4-26/4-24 i Lov om barneverntjenester. Bjørgvin Ungdomssenter driv rusbehandling i henhold til spesifikk metode: Læringsbasert rusbehandling (LBR).

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Stillingsbeskrivelse

Informasjon om arbeidsstaden og stillingane

Ved Stavanger Akuttsenter er det ledig 5 faste stillingar som vaken nattevakt, samt eit vikariat. Stillingane er for tida lokalisert på Stavanger akuttsenter. Senteret har 3 avdelingar: Madla, Røyneberg og Heimly, som nyttar ulik turnus. Aktuelle søkjarar vert vurdert for alle avdelingane. Vi har ledig:

 • 2 faste stillingar i 49,74 % på Madla
 • 2 faste stillingar i 53,85 % på Røyneberg
 • 1 fast stilling i 66,4 % på Heimly
 • 1 vikariat i 66,4 % på Heimly frå d.d. til og med 30.06.22, med moglegheit for forlenging

Ein natt på jobb på Stavanger akuttsenter kan vere roleg. Men den kan også kreve mykje av deg: Ro og klokskap i en kravjande situasjon. Innleving og støtte når følelsane renn over for ein tenåring som ikkje får sove, eller ein ungdom som  flytter inn midt på natta.

Jobb ved Stavanger akuttsenter byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram og eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høve for utvikling, rettleiing, og fagleg oppfølging i eit godt arbeidsmiljø. 

"Eg liker at jobben er uforutsigbar, at den varierer mellom det rolege og det utfordrande, og at ein gjer ein skilnad til ungdommane i krise og deira liv. Man bygger også eit godt samarbeid med mange gode kollegaer".

-nattevakt ved Stavanger akuttsenter


Kva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Målretta fagleg og miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebasert omsorg, senterets retningsliner og fagleg rettleiar.
 • Delta på/ha ansvar for inntak, overlapping, praktiske oppgåver og vedlikehald i og rundt avdelinga, forberede frukost og følgje opp kvelds- og morgonrutinar.
 • Rapportskriving og anna skriftleg dokumentasjon.
 • Delegert ansvar for avdelinga på nattestid.

Kven søker vi?
 • Du vert motivert av ansvar, arbeidar sjølvstendig, er trygg i vaksenrolla.
 • Du kan romme ungdommane og deira behov. Du må ha evne til å oppretthalde god struktur, eit fagleg perspektiv og samarbeida i team.
 • Du er fleksibel, du trivast med store utfordringar, og du har evne til hurtig omstilling. For deg er medverknad og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnarar ein viktig del av det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Vi tilstreb ei lik kjønnsfordeling blant tilsette på våre institusjonsavdelingar. På bakgrunn av dette oppmodar vi menn til å søkje.
Kva slags bakgrunn har du?
 • For tilsetjing som miljøterapeut vert det kravd minimum treårig relevant høgskuleutdanning tilsvarande 180 studiepoeng som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar.
 • Det er ynskjelig med erfaring etter endt utdanning frå miljøterapeutisk arbeid i barnevernsinstitusjon, fortrinnsvis med ungdom som målgruppe/arbeid med ungdom med utfordrande åtferd. 
 • Personlege eigenskapar vert særleg vektlagd. 
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy og førarkort for personbil.

Kva får du hos oss?
 • Stillingane er plassert i statleg lønsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1495 barnevernspedagog, 1494 sosionom, 1508 vernepleiar i  LR 15, alt. 5 - 11, p.t. kr 396 900 - 524 900 pr. år (ltr. 40 - 58).
 • Løn vert vurdert etter utdanning og erfaring. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysningar til deg som søkjar
 • Inkludering og mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre enda betre. Derfor ønsker vi oss medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaringar og perspektiv. Har du funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, oppmodar vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkarar, kaller vi inn minst éin i kvar gruppe til intervju, og får du jobben, legg vi til rette for deg om du treng det. Utanom å velge ut riktige kandidatar bruker vi ikkje avkrysningane til noko anna enn anonymisert statistikk.
 • Stillingane er for tida lagt til Stavanger akuttsenter.
 • Politiattest vil krevast ved tiltreding, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast ved søknaden. 
 • Du kan be om å ikkje verta ført opp på den offentlege søkjarlista. Dette må i så fall grunngjevast. Vi kontaktar deg dersom ønskjet ditt ikkje vert teke til følgje. 
Kontaktinformasjon

Monika Høyer Haugland, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,

- e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Monica Gravdal, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,

- e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.

Vitnemål samt attestar med bekreftea stillingsstorleik og varigheit skal takast med ved eit evt. intervju.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest