<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Handelshøgskolen ved UiT (HHT) har en ledig stilling som professor/førsteamanuensis innen fagområdet markedsføring. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Handelshøgskolen driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning blir integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis. Den faglige virksomheten er fordelt på fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen om lag 2400 studenter og 115 årsverk.

Stillingens arbeidsområde

Det er ønskelig at den som ansettes har vist og fortsatt viser interesse for å initiere og delta i forskningsprosjekter med fokus på konsumentatferd, merkevarer, markedskommunikasjon og/eller markedsføring av tjenester. Stillingen vil inngå i et større forsknings- og utviklingsmiljø ved Handelshøgskolen. Vitenskapelig ansatte er organisert i forskningsgrupper og undervisnings- og utviklingsteam med medlemmer og aktiviteter på tvers av campusene.

Den som ansettes vil i hovedsak delta i undervisning, veiledning, og utvikling på bachelor-, master- og phd-nivåene i markedsføringsrelaterte emner. Til stillingen ligger også ledelse og utvikling av studieprogrammene samt deltakelse og utvikling av forskning og undervisning ved UiT generelt på alle nivå innen disse fagområdene.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Kåre Skallerud, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller professor Svein Ottar Olsen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Kvalifikasjoner

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i aktuelt fagområde 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå 

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå. UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for samunnsvitenskapelige fag ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du . 

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad innen nevnte arbeidsområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet 
 • Vitenskapelig kompetanse og undervisningserfaring innen nevnte arbeidsområde
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 


Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment ().

Søkere må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.


Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.


Krav til dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. 

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå (basiskompetanse). Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.For stilling som professor må du i tillegg kunne dokumentere følgende tilleggskriterier:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid. Minimumskravet til undervisnings- og veiledningserfaring skal samlet sett tilsvare 3 år i heltidsstilling.
 • Bred erfaring med veiledning på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfelleskap

Basiskompetanse dokumenteres ved:
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For stilling som professor kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe. 

Søkere til professorstilling skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:  

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat  
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og evt. ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere din veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder 
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: 


Vi kan tilby
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin 
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.  Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen


Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Evt. dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via .


Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Handelshøgskolen ved UiT (HHT) har en ledig stilling som professor/førsteamanuensis innen fagområdet markedsføring. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Handelshøgskolen driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning blir integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis. Den faglige virksomheten er fordelt på fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen om lag 2400 studenter og 115 årsverk.

Stillingens arbeidsområde

Det er ønskelig at den som ansettes har vist og fortsatt viser interesse for å initiere og delta i forskningsprosjekter med fokus på konsumentatferd, merkevarer, markedskommunikasjon og/eller markedsføring av tjenester. Stillingen vil inngå i et større forsknings- og utviklingsmiljø ved Handelshøgskolen. Vitenskapelig ansatte er organisert i forskningsgrupper og undervisnings- og utviklingsteam med medlemmer og aktiviteter på tvers av campusene.

Den som ansettes vil i hovedsak delta i undervisning, veiledning, og utvikling på bachelor-, master- og phd-nivåene i markedsføringsrelaterte emner. Til stillingen ligger også ledelse og utvikling av studieprogrammene samt deltakelse og utvikling av forskning og undervisning ved UiT generelt på alle nivå innen disse fagområdene.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Kåre Skallerud, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller professor Svein Ottar Olsen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Kvalifikasjoner

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i aktuelt fagområde 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå 

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå. UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for samunnsvitenskapelige fag ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du . 

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad innen nevnte arbeidsområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet 
 • Vitenskapelig kompetanse og undervisningserfaring innen nevnte arbeidsområde
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 


Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment ().

Søkere må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.


Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.


Krav til dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. 

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå (basiskompetanse). Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.For stilling som professor må du i tillegg kunne dokumentere følgende tilleggskriterier:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid. Minimumskravet til undervisnings- og veiledningserfaring skal samlet sett tilsvare 3 år i heltidsstilling.
 • Bred erfaring med veiledning på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfelleskap

Basiskompetanse dokumenteres ved:
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For stilling som professor kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe. 

Søkere til professorstilling skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:  

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat  
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og evt. ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere din veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder 
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: 


Vi kan tilby
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin 
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.  Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen


Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Evt. dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via .


Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
26 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet