<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor i helsekompetanse («Health Literacy») OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet søker deg som har betydelig tematisk innsikt, forsknings-, publikasjons- og undervisningserfaring innen feltet helsekompetanse (Health literacy). Helsekompetanse er et raskt ekspanderende felt for forskning, undervisning og pasientopplæring både i Norge og internasjonalt, samt at begrepet, dets innhold og implikasjoner også har fått mye oppmerksomhet hos helsemyndigheter, helseforetak og helsefagutdanninger.

Utfordringene er å gjøre helsetjenesten «helsekompetanse-vennlige», noe som igjen krever kunnskap om og ferdigheter i alle former for helsekompetanse-tilpasset kommunikasjon hos yrkesaktivt helsepersonell og studenter som er under helsefagutdanning. Du bør ha kjennskap til og erfaring med helsekompetansestudier som omhandler teori- og måleskalautvikling med tilhørende valideringer, målgruppeundersøkelser i kliniske settinger, intervensjons- og populasjonsstudier.  Således må du kunne dokumentere kunnskap og erfaring med varierte forskningsmetoder – både av kvantitativ og kvalitative art. Vi forventer at du, med din solide faglige dyktighet, vil kunne bidra til at Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet blir landets ledende på forskning og undervisningsfaglig utvikling innen helsekompetanse.  

, er det ledig 100% fast stilling som professor i helsekompetanse («Health Literacy») med ansettelse så snart som mulig.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å
 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater fra helsekompetansestudier, både til internasjonale fagmiljøer, nasjonale helsemyndigheter og helseforetak, samt samfunnet for øvrig
 • være en pådriver i utvikling av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering til studier av helsekompetanse sammen med kollegaer i både nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • ta initiativ til og videreutvikle forskernettverk og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i feltet helsekompetanse
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å introdusere og videreutvikle helsekompetansefeltet innen Fakultet for helsevitenskaps fagmiljøer og tilhørende utdanninger på alle nivåer (bachelor-, master og ph.d.)
 • undervise og veilede studenter om helsekompetanse både på master- og ph.d.-nivå
 • aktivt bidra til utvikling av Fakultet for helsevitenskap og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med de helsefaglige praksisfeltene
Kvalifikasjonskrav
 • professor-kompetanse
 • relevant doktorgrad
 • kunne vise til resultater av søknader om innhenting av ekstern forskningsfinansiering
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen helsekompetanse
 • erfaring med faglig ledelse innen universitet- eller høgskolesektoren
 • erfaring med veiledning av ph.d.-studenter

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Det vil bli lagt vekt på
 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er særlig relevant for stillingen som professor i helsekompetanse
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene som klart omhandler feltet helsekompetanse, tillegges stor vekt.
 • bred erfaring fra veiledning og undervisning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • pedagogiske evner
 • forskningsmetodisk bredde (erfaring med både større kartleggingsstudier av kvantitative art, måleskalautvikling, intervensjonsstudier, systematiske kunnskapsoversikter, og studier som anvender kvalitative forskningsmetoder)
 • kjennskap til og /eller erfaring fra forskning om helsekompetanse i kliniske settinger
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kollegaer
Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å videreutvikle det faglige forskerfellesskapet innen helsekompetanse som eksisterer ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, men samtidig er nytenkende, kan bidra til ytterligere nettverksbygging, har evne til å samarbeide med kliniske fagmiljøer, er kreativ og innovativ vedrørende metoder for forskning og utviklingsarbeid som for tiden preger helsekompetanse som temaområde. Det siste henspeiler på erfaring med brukermedvirkning, e-helsekommunikasjonsverktøy og helsekompetanseforskning som involverer sårbare, utsatte målgrupper i samfunnet.      

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. I den anledning skal de stillingsinnstilte kandidatene avholde en 45 min. lang forelesning over et oppgitt tema med relevans til feltet som professoratet omhandler.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • mulighet for videreutvikling av et eksisterende fag- og forskermiljø innen helsekompetanse ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgrupper og forskernettverk både nasjonalt og internasjonalt, samt være en del av et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til å være med på oppbygging av helsefaglig profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet, og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 25. august 2021
Ref: 21/05566

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet søker deg som har betydelig tematisk innsikt, forsknings-, publikasjons- og undervisningserfaring innen feltet helsekompetanse (Health literacy). Helsekompetanse er et raskt ekspanderende felt for forskning, undervisning og pasientopplæring både i Norge og internasjonalt, samt at begrepet, dets innhold og implikasjoner også har fått mye oppmerksomhet hos helsemyndigheter, helseforetak og helsefagutdanninger.

Utfordringene er å gjøre helsetjenesten «helsekompetanse-vennlige», noe som igjen krever kunnskap om og ferdigheter i alle former for helsekompetanse-tilpasset kommunikasjon hos yrkesaktivt helsepersonell og studenter som er under helsefagutdanning. Du bør ha kjennskap til og erfaring med helsekompetansestudier som omhandler teori- og måleskalautvikling med tilhørende valideringer, målgruppeundersøkelser i kliniske settinger, intervensjons- og populasjonsstudier.  Således må du kunne dokumentere kunnskap og erfaring med varierte forskningsmetoder – både av kvantitativ og kvalitative art. Vi forventer at du, med din solide faglige dyktighet, vil kunne bidra til at Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet blir landets ledende på forskning og undervisningsfaglig utvikling innen helsekompetanse.  

, er det ledig 100% fast stilling som professor i helsekompetanse («Health Literacy») med ansettelse så snart som mulig.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å
 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater fra helsekompetansestudier, både til internasjonale fagmiljøer, nasjonale helsemyndigheter og helseforetak, samt samfunnet for øvrig
 • være en pådriver i utvikling av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering til studier av helsekompetanse sammen med kollegaer i både nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • ta initiativ til og videreutvikle forskernettverk og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i feltet helsekompetanse
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å introdusere og videreutvikle helsekompetansefeltet innen Fakultet for helsevitenskaps fagmiljøer og tilhørende utdanninger på alle nivåer (bachelor-, master og ph.d.)
 • undervise og veilede studenter om helsekompetanse både på master- og ph.d.-nivå
 • aktivt bidra til utvikling av Fakultet for helsevitenskap og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med de helsefaglige praksisfeltene
Kvalifikasjonskrav
 • professor-kompetanse
 • relevant doktorgrad
 • kunne vise til resultater av søknader om innhenting av ekstern forskningsfinansiering
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen helsekompetanse
 • erfaring med faglig ledelse innen universitet- eller høgskolesektoren
 • erfaring med veiledning av ph.d.-studenter

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Det vil bli lagt vekt på
 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er særlig relevant for stillingen som professor i helsekompetanse
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene som klart omhandler feltet helsekompetanse, tillegges stor vekt.
 • bred erfaring fra veiledning og undervisning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • pedagogiske evner
 • forskningsmetodisk bredde (erfaring med både større kartleggingsstudier av kvantitative art, måleskalautvikling, intervensjonsstudier, systematiske kunnskapsoversikter, og studier som anvender kvalitative forskningsmetoder)
 • kjennskap til og /eller erfaring fra forskning om helsekompetanse i kliniske settinger
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kollegaer
Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å videreutvikle det faglige forskerfellesskapet innen helsekompetanse som eksisterer ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, men samtidig er nytenkende, kan bidra til ytterligere nettverksbygging, har evne til å samarbeide med kliniske fagmiljøer, er kreativ og innovativ vedrørende metoder for forskning og utviklingsarbeid som for tiden preger helsekompetanse som temaområde. Det siste henspeiler på erfaring med brukermedvirkning, e-helsekommunikasjonsverktøy og helsekompetanseforskning som involverer sårbare, utsatte målgrupper i samfunnet.      

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. I den anledning skal de stillingsinnstilte kandidatene avholde en 45 min. lang forelesning over et oppgitt tema med relevans til feltet som professoratet omhandler.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • mulighet for videreutvikling av et eksisterende fag- og forskermiljø innen helsekompetanse ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgrupper og forskernettverk både nasjonalt og internasjonalt, samt være en del av et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til å være med på oppbygging av helsefaglig profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet, og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 25. august 2021
Ref: 21/05566

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet