<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor/førsteamanuensis/førstelektor i nordisk/norskdidaktikk OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU) ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium er det ledig inntil tre 100 % midlertidige stillingar som universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i nordisk/norskdidaktikk med tilsetjing snarast.   

Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning står midt oppe i spennande utfordringar med implementering av femårige masterutdanningar for grunnskolelærar og utvikling av skoleutviklingsprosjekt. For å nå våre ambisjonar søker vi dyktige og engasjerte medarbeidarar. 

Instituttet leiar og administrerer den nasjonale lærarspesialistutdanninga i norsk, etter- og vidareutdanningar gjennom kompetanse for kvalitet samt fagfordjupingar og masterutdanningar i norskdidaktikk for arbeid i grunnskolen. 

Dei som blir tilsette, må samla fylle behovet for fagleg breidd i seksjonen. Det er ein fordel med kompetanse i:  

 • lese- og skrivevanskar   
 • begynnaropplæring
 • norsk som andrespråk og språkdidaktikk generelt
 • litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og kanonlitteratur 

Les meir om fakultetet, instituttet og våre forskargrupper her. 

Arbeidsoppgåver: 

 • undervise og rettleie på bachelor-, master- nivå og dessutan på etter- og vidareutdanningar
 • følgje opp studentar i praksis og ha kontakt med skolar og skoleeigarar
 • bidra i arbeidet med å vidareutvikle fagmiljøet og utdanningane ved instituttet
 • utføre fagleg-administrative oppgåver 


Kvalifikasjonskrav: 

 • For tilsetjing i stilling som universitetslektor krevst det mastergrad, hovudfag eller embetseksamen i nordisk/norskdidaktikk.
 • For tilsetjing i stilling som førsteamanuensis krevst det doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk. 
 • For tilsetjing i stilling som førstelektor krevst det embetseksamen, hovudfag eller mastergrad i nordisk/norskdidaktikk og dokumentert omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang svarer til arbeidsmengd og nivå for ei doktorgradsavhandling.
 • Søkjaren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.  

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkjarar vil det bli lagt vekt på: 

 • forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillinga, publikasjonar frå dei siste seks åra vil bli vektlagde.
 • undervisnings- og rettleiingsrøynsle på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner 
 • kjennskap til og/eller røynsle frå skolefaget norsk
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • god digital kompetanse, inkludert røynsle med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer
 • personlege eigenskapar som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på nynorsk og bokmål, samt engelsk 

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling går fram av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å spegle folkesetnaden i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje arbeidsplassen til rette dersom det er behov for det. Vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomne, òg søkjarar som har opplevd periodar i livet utan arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess:

Følgjande dokument må lastast opp innan søknadsfristen: 

 • søknadsbrev
 • CV
 • attestar og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil ti vitskaplege arbeid og eit oversyn over desse arbeida, inkl. ph.d.-avhandling dersom relevant
 • to referansar med kontaktinformasjon 

Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte, og originalar må visast fram ved eit eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokument slik at alle kandidatar skal få ei reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikkje bli tekne til vurdering. 

Vi tilbyr: 

 • interessante oppgåver ved Noregs tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forskings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og eit omfattande tilbod av aktivitetar innan kultur og sport 

Andre opplysningar: 

For nærare informasjon om stillingane kan følgjande kontaktast:  

Stillingane blir lønt etter statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 lønnssteg 60-74 (frå kr 535 200,- til kr 694 000,- per år), og universitetslektor kode 1009 lønnssteg 51-66 (frå kr 458 900,- til kr 597 000,- per år). Frå lønna blir det trekt 2 % pensjonsinnskot til SPK.  

Søk elektronisk på stillingane. 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vis alle 27.459 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU) ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium er det ledig inntil tre 100 % midlertidige stillingar som universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i nordisk/norskdidaktikk med tilsetjing snarast.   

Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning står midt oppe i spennande utfordringar med implementering av femårige masterutdanningar for grunnskolelærar og utvikling av skoleutviklingsprosjekt. For å nå våre ambisjonar søker vi dyktige og engasjerte medarbeidarar. 

Instituttet leiar og administrerer den nasjonale lærarspesialistutdanninga i norsk, etter- og vidareutdanningar gjennom kompetanse for kvalitet samt fagfordjupingar og masterutdanningar i norskdidaktikk for arbeid i grunnskolen. 

Dei som blir tilsette, må samla fylle behovet for fagleg breidd i seksjonen. Det er ein fordel med kompetanse i:  

 • lese- og skrivevanskar   
 • begynnaropplæring
 • norsk som andrespråk og språkdidaktikk generelt
 • litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og kanonlitteratur 

Les meir om fakultetet, instituttet og våre forskargrupper her. 

Arbeidsoppgåver: 

 • undervise og rettleie på bachelor-, master- nivå og dessutan på etter- og vidareutdanningar
 • følgje opp studentar i praksis og ha kontakt med skolar og skoleeigarar
 • bidra i arbeidet med å vidareutvikle fagmiljøet og utdanningane ved instituttet
 • utføre fagleg-administrative oppgåver 


Kvalifikasjonskrav: 

 • For tilsetjing i stilling som universitetslektor krevst det mastergrad, hovudfag eller embetseksamen i nordisk/norskdidaktikk.
 • For tilsetjing i stilling som førsteamanuensis krevst det doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk. 
 • For tilsetjing i stilling som førstelektor krevst det embetseksamen, hovudfag eller mastergrad i nordisk/norskdidaktikk og dokumentert omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang svarer til arbeidsmengd og nivå for ei doktorgradsavhandling.
 • Søkjaren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.  

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkjarar vil det bli lagt vekt på: 

 • forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillinga, publikasjonar frå dei siste seks åra vil bli vektlagde.
 • undervisnings- og rettleiingsrøynsle på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner 
 • kjennskap til og/eller røynsle frå skolefaget norsk
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • god digital kompetanse, inkludert røynsle med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer
 • personlege eigenskapar som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på nynorsk og bokmål, samt engelsk 

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling går fram av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å spegle folkesetnaden i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje arbeidsplassen til rette dersom det er behov for det. Vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomne, òg søkjarar som har opplevd periodar i livet utan arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess:

Følgjande dokument må lastast opp innan søknadsfristen: 

 • søknadsbrev
 • CV
 • attestar og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil ti vitskaplege arbeid og eit oversyn over desse arbeida, inkl. ph.d.-avhandling dersom relevant
 • to referansar med kontaktinformasjon 

Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte, og originalar må visast fram ved eit eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokument slik at alle kandidatar skal få ei reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikkje bli tekne til vurdering. 

Vi tilbyr: 

 • interessante oppgåver ved Noregs tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forskings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og eit omfattande tilbod av aktivitetar innan kultur og sport 

Andre opplysningar: 

For nærare informasjon om stillingane kan følgjande kontaktast:  

Stillingane blir lønt etter statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 lønnssteg 60-74 (frå kr 535 200,- til kr 694 000,- per år), og universitetslektor kode 1009 lønnssteg 51-66 (frå kr 458 900,- til kr 597 000,- per år). Frå lønna blir det trekt 2 % pensjonsinnskot til SPK.  

Søk elektronisk på stillingane. 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
27 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet