<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

To stillingar som førsteamanuensis i pedagogikk Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Førsteamanuensis

Ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig to stillingar som førsteamanuensis i pedagogikk knytt til årsstudiet og bachelor- og masterprogramma i pedagogikk.

I årsstudiet og bachelor og masterprogramma i pedagogikk blir utdanning og ulike kunnskapsprosessar sin plass i samfunnet sine institusjonar og organisasjonar undersøkt. Pedagogiske spørsmål blir diskutert med utgangspunkt i kritiske, diskursive, sosiokulturelle, historiske og filosofiske perspektiv.

Institutt for pedagogikk har per i dag sju forskingsgrupper, og kan tilby eit dynamisk og fagleg utfordrande miljø for forsking. Vi jobbar aktivt med å styrkje forskingsaktiviteten ved instituttet, spesielt med omsyn til internasjonalisering, publisering og søknadsskriving, og ynskjer at personen som blir tilsett skal bidra til dette.


Arbeidsoppgåver/forskingsområde:
 • bidra til forskingsfronten innan pedagogikkfaget gjennom aktiv deltaking i ei av instituttet sine
 • initiere og ta del i samarbeid om forskingsprosjekt, søknadsskriving og publisering
 • undervise på årsstudiet i pedagogikk samt bachelor- og masterprogramma i pedagogikk
 • samarbeide og ta del i teamarbeid retta mot fagutvikling og forsking som støttar opp om studieprogramma sin profil
 • samarbeide om studiekvalitet og evaluering av studieprogramma
 • rettleiing av doktorgradskandidatar og undervisning i ph.d.-utdanninga
 • ta del i administrative oppgåver, møtedeltaking og komitéarbeid på line med dei andre tilsette ved instituttet
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • søkjarar må ha doktorgrad i pedagogikk eller doktorgrad i eit fagområde med relevans for studieprogramma i pedagogikk
 • søkjarar må dokumentere forsking innanfor tema av relevans for pedagogikk som disiplin
 • utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå «Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB». Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.
 • søkjarar må dokumentere undervisningskompetanse innafor område med relevans for dei aktuelle studieprogramma
 • søkjarar må vise god evne til fagleg formidling (prøveforelesing er ein del av tilsetjingsprosessen)
 • det vil telje positivt om søkjaren har tatt del i internasjonale nettverk, og har internasjonal publisering på høgt nivå
 • det vil telje positivt om søkjaren har erfaring med, og eventuelt fått gjennomslag på, søknadar om forskingsmidlar
 • det vil telje positivt om søkjaren har erfaring med deltaking i offentleg ordskifte.
 • erfaring med digital læring og studentaktive læringsformer i høgare utdanning vil vere ein føremon
 • personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil verte vektlagt

Det blir kravd at den som vert tilsett kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk ved tilsetjing.

Det vil bli gjennomført intervju, prøveforelesing og referanseinnhenting i tilsetjingsprosessen. Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Dersom det ikkje melder seg kompetente søkjarar for fast tilsetjing, kan det vere aktuelt med midlertidig stilling for en periode på inntil to år dersom det er sannsynleg at vedkommande vil oppnå kvalifisering som førsteamanuensis i løpet av denne perioden jf. universitets- og høgskolelova § 6-5 (1). Ved utløpet av tilsetjingsperioden vil kompetansen til den det gjeld bli vurdert på nytt med tanke på fast tilsetjing.


Vi tilbyr:
 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 68 - 74 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 626 100 - 702 100 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Søknaden skal innehalde:
 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du 
 • Liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde
 • Vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga må lastast opp i sin heilskap (max. 10)

Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som er knytt til søknaden i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.  

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Førsteamanuensis

Ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig to stillingar som førsteamanuensis i pedagogikk knytt til årsstudiet og bachelor- og masterprogramma i pedagogikk.

I årsstudiet og bachelor og masterprogramma i pedagogikk blir utdanning og ulike kunnskapsprosessar sin plass i samfunnet sine institusjonar og organisasjonar undersøkt. Pedagogiske spørsmål blir diskutert med utgangspunkt i kritiske, diskursive, sosiokulturelle, historiske og filosofiske perspektiv.

Institutt for pedagogikk har per i dag sju forskingsgrupper, og kan tilby eit dynamisk og fagleg utfordrande miljø for forsking. Vi jobbar aktivt med å styrkje forskingsaktiviteten ved instituttet, spesielt med omsyn til internasjonalisering, publisering og søknadsskriving, og ynskjer at personen som blir tilsett skal bidra til dette.


Arbeidsoppgåver/forskingsområde:
 • bidra til forskingsfronten innan pedagogikkfaget gjennom aktiv deltaking i ei av instituttet sine
 • initiere og ta del i samarbeid om forskingsprosjekt, søknadsskriving og publisering
 • undervise på årsstudiet i pedagogikk samt bachelor- og masterprogramma i pedagogikk
 • samarbeide og ta del i teamarbeid retta mot fagutvikling og forsking som støttar opp om studieprogramma sin profil
 • samarbeide om studiekvalitet og evaluering av studieprogramma
 • rettleiing av doktorgradskandidatar og undervisning i ph.d.-utdanninga
 • ta del i administrative oppgåver, møtedeltaking og komitéarbeid på line med dei andre tilsette ved instituttet
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • søkjarar må ha doktorgrad i pedagogikk eller doktorgrad i eit fagområde med relevans for studieprogramma i pedagogikk
 • søkjarar må dokumentere forsking innanfor tema av relevans for pedagogikk som disiplin
 • utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå «Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB». Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.
 • søkjarar må dokumentere undervisningskompetanse innafor område med relevans for dei aktuelle studieprogramma
 • søkjarar må vise god evne til fagleg formidling (prøveforelesing er ein del av tilsetjingsprosessen)
 • det vil telje positivt om søkjaren har tatt del i internasjonale nettverk, og har internasjonal publisering på høgt nivå
 • det vil telje positivt om søkjaren har erfaring med, og eventuelt fått gjennomslag på, søknadar om forskingsmidlar
 • det vil telje positivt om søkjaren har erfaring med deltaking i offentleg ordskifte.
 • erfaring med digital læring og studentaktive læringsformer i høgare utdanning vil vere ein føremon
 • personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil verte vektlagt

Det blir kravd at den som vert tilsett kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk ved tilsetjing.

Det vil bli gjennomført intervju, prøveforelesing og referanseinnhenting i tilsetjingsprosessen. Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Dersom det ikkje melder seg kompetente søkjarar for fast tilsetjing, kan det vere aktuelt med midlertidig stilling for en periode på inntil to år dersom det er sannsynleg at vedkommande vil oppnå kvalifisering som førsteamanuensis i løpet av denne perioden jf. universitets- og høgskolelova § 6-5 (1). Ved utløpet av tilsetjingsperioden vil kompetansen til den det gjeld bli vurdert på nytt med tanke på fast tilsetjing.


Vi tilbyr:
 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 68 - 74 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 626 100 - 702 100 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Søknaden skal innehalde:
 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du 
 • Liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde
 • Vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga må lastast opp i sin heilskap (max. 10)

Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som er knytt til søknaden i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.  

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
72 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen