<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda - st. nr. 47/2021 Høgskulen i Volda

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Institutt for pedagogikk er det frå hausten 2021 ledig inntil 2 faste heile stillingar som førsteamanuensis eller førstelektor i pedagogikk. Det kan også vere aktuelt å gjere eine stillinga om til deltidsstilling, og vi ber søkjarane opplyse i søknaden om dette er ønskjeleg.

Institutt for pedagogikk inkluderer barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning på masternivå 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning, rettleiarutdanning og mastergradene i spesialpedagogikk og barnehagekunnskap. Det er 35 tilsette ved instituttet. Alle arbeider inn mot barnehage, grunnskule eller vidaregåande skule som fag-, utviklings- og forskingsfelt.


Kvalifikasjonar

Søkjarane bør dokumentere relevant kompetanse i og erfaring frå forsking, undervisning og formidling i pedagogikk.

Instituttet legg vekt på profesjonsaspektet ved pedagogikkfaget, difor vert kunnskap om og erfaring frå praksisfelta vektlagde. Ein etterspør personlege kvalifikasjonar som interesse for formidling, fagutvikling, teambygging og korleis skape læringsmiljø for store grupper. Søkjarane må difor vere innstilte på samarbeid og teamarbeid retta mot fagutvikling.

For tilsetjing som førsteamanuensis må søkjaren ha doktorgrad i pedagogikk/spesialpedagogikk. For stilling som førsteamanuensis viser vi til:

Høgskulen i Volda sine krav til .

Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurdert. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse.

For tilsetjing som førstelektor må det dokumenterast omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang svarar til arbeidsmengde og nivå for ei doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjonar innan undervisning eller anna pedagogisk verksemd vil bli tillagt vekt.

For tilsetjing i stilling som førstelektor, må den som vert tilsett, i tillegg til krava til vitskapleg kompetanse, ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og rettleiing. 

Det vil bli gjennomført intervju, prøveforelesing og referanseinnhenting i tilsetjingsprosessen.


Arbeidsfelt

Undervisningsoppgåvene i stillingane er knytte til pedagogiske emne i lærarutdanningane og vidareutdanning for lærarar. Vidare inneber stillingane undervisnings- og rettleiingsoppgåver knytt til kompetanseutvikling i barnehage og skule. Det gjeld særleg i samband med Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen, og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis. Dei som vert tilsette må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk som undervisningsspråk.

Det er avsett tid til forsking og utviklingsarbeid i stillingane. Slik er det forventa aktiv deltaking i samarbeid om forskingsprosjekt, søknadsskriving og publiseringar. Institutt for pedagogikk er involvert i fleire forskingsprosjekt. Det ligg forventningar om at den som vert tilsett går inn i ei av forskingsgruppene ved høgskulen. Sjå meir informasjon om dette under.

Vi tilbyr

HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei stor, spanande og samfunnsviktig verksemd.

Avdelinga har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling.

Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du . Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper, for meir informasjon, sjå .

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.


Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkomen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

Alle som søker stillingane må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga.

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

CV

rettkjende kopiar av vitnemål/attestar

kopi av vitskaplege arbeid (inkl. mastergradsoppgåve/Ph.D.-avhandling) og eventuelle publikasjonar.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post til høgskulen.

Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse. Lenke til desse dokumenta finn du lenger oppe i utlysingsteksten. 

Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval.


Kontakt

Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte dekan Arne Myklebust, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Torhild Høydalsvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon  eller Kari Leikanger Buset, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,    e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 


Om avdelinga

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er den største avdelinga ved Høgskulen i Volda med årleg om lag 2000 studentar og 130  tilsette. Vi gjev tilbod om ei rekke ulike lærarutdanningar og fagstudium. Avdelinga har stor aktivitet innan etter- og vidareutdanning for lærarar. Høgskulen i Volda ligg langt framme i høve å gje slike tilbod med fleksibel organisering og bruk av ulike teknologiske løysingar. Vi har også omfattande aktivitet innan forsking og utviklingsarbeid. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er ein del av avdelinga.

Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Vis alle 20.117 ledige stillinger
Høgskulen i Volda har om lag 3500 studentar og 350 tilsette og er organisert i 4 avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. I tillegg er Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa lagt til høgskulen. Det vert gitt undervisning innafor ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen driv forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland. Les mer om Høgskulen i Volda

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Institutt for pedagogikk er det frå hausten 2021 ledig inntil 2 faste heile stillingar som førsteamanuensis eller førstelektor i pedagogikk. Det kan også vere aktuelt å gjere eine stillinga om til deltidsstilling, og vi ber søkjarane opplyse i søknaden om dette er ønskjeleg.

Institutt for pedagogikk inkluderer barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning på masternivå 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning, rettleiarutdanning og mastergradene i spesialpedagogikk og barnehagekunnskap. Det er 35 tilsette ved instituttet. Alle arbeider inn mot barnehage, grunnskule eller vidaregåande skule som fag-, utviklings- og forskingsfelt.


Kvalifikasjonar

Søkjarane bør dokumentere relevant kompetanse i og erfaring frå forsking, undervisning og formidling i pedagogikk.

Instituttet legg vekt på profesjonsaspektet ved pedagogikkfaget, difor vert kunnskap om og erfaring frå praksisfelta vektlagde. Ein etterspør personlege kvalifikasjonar som interesse for formidling, fagutvikling, teambygging og korleis skape læringsmiljø for store grupper. Søkjarane må difor vere innstilte på samarbeid og teamarbeid retta mot fagutvikling.

For tilsetjing som førsteamanuensis må søkjaren ha doktorgrad i pedagogikk/spesialpedagogikk. For stilling som førsteamanuensis viser vi til:

Høgskulen i Volda sine krav til .

Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurdert. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse.

For tilsetjing som førstelektor må det dokumenterast omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang svarar til arbeidsmengde og nivå for ei doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjonar innan undervisning eller anna pedagogisk verksemd vil bli tillagt vekt.

For tilsetjing i stilling som førstelektor, må den som vert tilsett, i tillegg til krava til vitskapleg kompetanse, ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og rettleiing. 

Det vil bli gjennomført intervju, prøveforelesing og referanseinnhenting i tilsetjingsprosessen.


Arbeidsfelt

Undervisningsoppgåvene i stillingane er knytte til pedagogiske emne i lærarutdanningane og vidareutdanning for lærarar. Vidare inneber stillingane undervisnings- og rettleiingsoppgåver knytt til kompetanseutvikling i barnehage og skule. Det gjeld særleg i samband med Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen, og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis. Dei som vert tilsette må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk som undervisningsspråk.

Det er avsett tid til forsking og utviklingsarbeid i stillingane. Slik er det forventa aktiv deltaking i samarbeid om forskingsprosjekt, søknadsskriving og publiseringar. Institutt for pedagogikk er involvert i fleire forskingsprosjekt. Det ligg forventningar om at den som vert tilsett går inn i ei av forskingsgruppene ved høgskulen. Sjå meir informasjon om dette under.

Vi tilbyr

HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei stor, spanande og samfunnsviktig verksemd.

Avdelinga har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling.

Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du . Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper, for meir informasjon, sjå .

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 586 500 – 708 000. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.


Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på vårt arbeid. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkomen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.


Om søknaden

Alle som søker stillingane må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen.

Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga.

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:

CV

rettkjende kopiar av vitnemål/attestar

kopi av vitskaplege arbeid (inkl. mastergradsoppgåve/Ph.D.-avhandling) og eventuelle publikasjonar.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post til høgskulen.

Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse. Lenke til desse dokumenta finn du lenger oppe i utlysingsteksten. 

Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval.


Kontakt

Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte dekan Arne Myklebust, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Torhild Høydalsvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon  eller Kari Leikanger Buset, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon,    e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 


Om avdelinga

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er den største avdelinga ved Høgskulen i Volda med årleg om lag 2000 studentar og 130  tilsette. Vi gjev tilbod om ei rekke ulike lærarutdanningar og fagstudium. Avdelinga har stor aktivitet innan etter- og vidareutdanning for lærarar. Høgskulen i Volda ligg langt framme i høve å gje slike tilbod med fleksibel organisering og bruk av ulike teknologiske løysingar. Vi har også omfattande aktivitet innan forsking og utviklingsarbeid. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er ein del av avdelinga.

Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter