<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor innan sjukepleie Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan sjukepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Stord eller campus Haugesund

Stillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon tverrfagleg master og etter- og vidareutdanning.

Vi søkjer personar med kunnskap innan sjukepleievitskaplege emner og relevant klinisk erfaring. Søkjaren må ha kompetanse innan sårbehandling og kunne bidra styrke det faglege og pedagogiske arbeidet innan sjukepleie i bachelor- og masterstudiet, og i vårt vidareutdanningstilbod.

Stillinga er i hovudsak knytt til undervisning og rettleiing av studentar på bachelor i sjukepleie og på master- og videreutdanningane som omhandlar sårbehandling, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet. Fagseksjonen sin profil er innretta mot samhandling, folkehelse og kommunale helse- og omsorgstenester.

Arbeidsstad vil vere campus Stord eller campus Haugesund.


Ansvars- og arbeidsområde:
 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde sårbehandling og emne knytt til fagseksjonen sine studieprogram og fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra til forsking knytt til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, som til dømes studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde sårbehandling 
 • Delta i utviklinga av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknadar om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
 • For førsteamanuensar vil det vere aktuelt med retteleiing av doktorgradsstudentar

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av fastsett av Kunnskapsdepartementet.

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagd ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse innan  sjukepleie
 • For tilsetting som høgskulelektor må søkjar ha relevant mastergrad innan sjukepleie og profesjonskompetanse. Interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt 
 • Kompetanse innan sårbehandling
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga 
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Søkjarar som ikkje meistrar norsk eller anna skandinavisk språk, pliktar å gjennomføre norskopplæring innan to år frå tilsettingsdato 
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, som til dømes erfaring med å skaffe ekstern finansiering og med utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt saman med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg utvikling
 • Gode kommunikative evner og evne til å bidra til eit konstruktivt arbeidsmiljø

Utdanningsfagleg kompetanse

Søkjarar som ved tilsetting ikkje fyller krava, må fylle dei innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskulepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål. 

Faste stillinger: For førsteamanuensis skal  utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med  .

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 15MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskulelektor.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleiar Siri Ytrehus,
e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Instituttleiar Georg Førland, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan sjukepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Stord eller campus Haugesund

Stillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon tverrfagleg master og etter- og vidareutdanning.

Vi søkjer personar med kunnskap innan sjukepleievitskaplege emner og relevant klinisk erfaring. Søkjaren må ha kompetanse innan sårbehandling og kunne bidra styrke det faglege og pedagogiske arbeidet innan sjukepleie i bachelor- og masterstudiet, og i vårt vidareutdanningstilbod.

Stillinga er i hovudsak knytt til undervisning og rettleiing av studentar på bachelor i sjukepleie og på master- og videreutdanningane som omhandlar sårbehandling, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet. Fagseksjonen sin profil er innretta mot samhandling, folkehelse og kommunale helse- og omsorgstenester.

Arbeidsstad vil vere campus Stord eller campus Haugesund.


Ansvars- og arbeidsområde:
 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde sårbehandling og emne knytt til fagseksjonen sine studieprogram og fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra til forsking knytt til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, som til dømes studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde sårbehandling 
 • Delta i utviklinga av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknadar om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
 • For førsteamanuensar vil det vere aktuelt med retteleiing av doktorgradsstudentar

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av fastsett av Kunnskapsdepartementet.

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagd ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse innan  sjukepleie
 • For tilsetting som høgskulelektor må søkjar ha relevant mastergrad innan sjukepleie og profesjonskompetanse. Interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt 
 • Kompetanse innan sårbehandling
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga 
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Søkjarar som ikkje meistrar norsk eller anna skandinavisk språk, pliktar å gjennomføre norskopplæring innan to år frå tilsettingsdato 
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, som til dømes erfaring med å skaffe ekstern finansiering og med utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt saman med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg utvikling
 • Gode kommunikative evner og evne til å bidra til eit konstruktivt arbeidsmiljø

Utdanningsfagleg kompetanse

Søkjarar som ved tilsetting ikkje fyller krava, må fylle dei innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskulepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål. 

Faste stillinger: For førsteamanuensis skal  utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med  .

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 15MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskulelektor.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleiar Siri Ytrehus,
e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Instituttleiar Georg Førland, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskulen på Vestlandet