<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor II/førsteamanuensis (20%) i medisin (helsevitenskap) knyttet til hovedstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved , (Helsam), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20%). Stillingen vil være knyttet til eksisterende hovedstilling som forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og vil være forbeholdt ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Denne tilsettingen gjelder så lenge man innehar hovedstilling ved LDS.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap er et forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet, som inkluderer forskere med bakgrunn fra medisin og helsefag, samfunnsfag og humaniora. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og internasjonale forskningsmiljøer. Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner, og kompetanse innen psykisk helse og rus, bedringsprosesser, og brukermedvirking og samvalg innen psykisk helsevern.

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter, delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.  

Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med, se

Videre viser vi til  og samt , , samt .

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse. Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning


Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde (psykologi, medisin eller helsevitenskap).
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. 

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse. 
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet.
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. 

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Gode mellommenneskelige- koordinerings- og samarbeidsferdigheter
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 133 140 til kr 160 260 avhengig av kompetanse, i 20% stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 160 260 til kr 206 020 avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev inkl beskrivelse av administrative/ledelses- og formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller biveileder)
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.


Andre opplysninger

Vennligst se og.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder, professor Kari Nyheim Solbrække, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Forskningssjef, professor II Anners Lerdal, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du lyst til å være en av ABBs sommerstudenter i 2022? Som sommerstudent hos oss får du muligheten til
22.09.2021 Flere steder
Er du nyutdannet og ønsker å kickstarte karrieren din i et av verdens mest innovative selskaper? Ønsker du å bidra
22.09.2021 Oslo
The electrification products distribution solutions unit is a global leader in power distribution solutions. The unit provides solutions for a
22.09.2021 Skien
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Bærum
For our IS department we look for a person searching for known or new challenges. You may have the capability
22.09.2021 Bærum
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Ulstein
ABB Marine & Ports Norway develops and delivers solutions for marine vessels in the energy segment including power, propulsion and
22.09.2021 Bærum
Procurement & Logistics (P&L) is part of Electrification Distribution Solutions. The department is responsible for procurement and logistic activities from
22.09.2021 Skien
Vis alle 29.348 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved , (Helsam), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20%). Stillingen vil være knyttet til eksisterende hovedstilling som forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og vil være forbeholdt ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Denne tilsettingen gjelder så lenge man innehar hovedstilling ved LDS.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap er et forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet, som inkluderer forskere med bakgrunn fra medisin og helsefag, samfunnsfag og humaniora. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og internasjonale forskningsmiljøer. Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner, og kompetanse innen psykisk helse og rus, bedringsprosesser, og brukermedvirking og samvalg innen psykisk helsevern.

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter, delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.  

Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med, se

Videre viser vi til  og samt , , samt .

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse. Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning


Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde (psykologi, medisin eller helsevitenskap).
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. 

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse. 
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet.
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. 

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Gode mellommenneskelige- koordinerings- og samarbeidsferdigheter
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 133 140 til kr 160 260 avhengig av kompetanse, i 20% stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 160 260 til kr 206 020 avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev inkl beskrivelse av administrative/ledelses- og formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller biveileder)
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.


Andre opplysninger

Vennligst se og.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder, professor Kari Nyheim Solbrække, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Forskningssjef, professor II Anners Lerdal, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 22
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 24
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
79 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Oslo