<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer erfaren landskapsarkitekt! Norconsult

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du oppteken av at løysingane i framtida skal vere grøne? Brenn du for å skape vakre og berekraftige uterom? Er du nysgjerrig, og ønskjer å utfordre etablerte sanningar? Vil du bli ein del av eit sterkt fagmiljø innanfor arkitektur og design?  Dersom svara på desse spørsmåla er ja, vil vi gjerne ha deg med på laget! Vi søker både ferske og erfarne landskapsarkitektar til kontora våre i Sogn og Fjordane.

Vi har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Norconsult har på kort tid vorte eit av dei største arkitektmiljøa i landet med over 400 landskapsarkitektar, arkitektar og interiørarkitektar. Vi har stor tru på at estetiske verdiar, berekraft, varigheit, funksjonalitet og design er nøkkelord for framtida.

I Norconsult har vi valt VARIG som overordna omgrep for arkitekturen vi skapar.

Målet vårt er å skape arkitektur som er VARIG funksjonell og vakker. VARIG handlar om å utvikle eit berekraftig samfunn og representere ei haldning som vi ønskjer å snakke om, vise fram og ha som ideal.  Gjennom kreative og nyskapande prosessar gir vi råd og utviklar berekraftige løysingar som vert tekne i bruk og skapar verdi for kundane våre og for samfunnet.

Landskapsgruppa i Norconsult har over 100 medarbeidarar som er spreidde over heile landet. Vi har også eit tett samarbeid med landskapsgruppa i Sverige.

Norconsult Sogn og Fjordane har 3 dyktige landskapsarkitektar lokalisert i Sogndal, og kontoret ønskjer å styrke landskapsmiljøet ytterlegare.

Innanfor landskapsarkitektur har vi store og små oppdrag for både offentlege og private byggherrar. Vi arbeider i alle fasar i prosjekt – frå tidleg planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i byggje- og anleggsfasen. Hovudtyngda ligg innanfor prosjektering av utomhusområde for helserelaterte bygg, undervisningsbygg og barnehagar, bustader, by- og tettstadsutvikling og samferdsel. Vi jobbar også med store landskapsinngrep i samband med t.d. kraftutbygging.

Vi søkjer etter motivert og dyktig landskapsarkitekt. Det er ønskjeleg med erfaring, gjerne frå rådgjevarbransjen.

Hjå oss vil du få spennande oppgåver i eit sterkt tverrfagleg arbeidsmiljø. Lokalt møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen.

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Overordna planlegging og detaljprosjektering av alle typar landskapsprosjekt, frå store offentlege anlegg til mindre private anlegg i alle fasar av eit oppdrag, frå tidleg fase fram til ferdig anlegg.

 • Mogelegheitstudiar og konseptutvikling

 • Landskapsanalysar, konsekvensutgreiingar tema landskap og bistand inn mot kommune- og detaljreguleringsplanar

 • Bruk av BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar

 • Tverrfagleg koordinering

 • Oppdragsleiing i einfaglege og tverrfaglege oppdrag

 • Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Er utdanna landskapsarkitekt på masternivå

 • Set fokus på landskapsarkitektur i alle miljø

 • Har gode formgjevings- og visuelle framstillingsevner

 • Har eit fagleg engasjement og er kreativ og løysingsorientert

 • Har erfaring med overordna planlegging, konseptutvikling, mogelegheitstudiar, landskapsanalysar med sikte på innspel i arealplanprosessar

 • Har god erfaring med 3D-modellering, visualisering og BIM. Våre landskapsarkitektar nyttar i hovudsak Civil 3D

 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

Hjå oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv

Innsending av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attestar vert sendt via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vår avdeling for heldøgns omsorg beliggende sentralt rett utenfor Drammen søker medlever (vernepleier eller sykepleier) med evnen til å beholde
06.10.2021 Lier
Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 22.691 ledige stillinger

Bli kjent med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Stillingsbeskrivelse

Er du oppteken av at løysingane i framtida skal vere grøne? Brenn du for å skape vakre og berekraftige uterom? Er du nysgjerrig, og ønskjer å utfordre etablerte sanningar? Vil du bli ein del av eit sterkt fagmiljø innanfor arkitektur og design?  Dersom svara på desse spørsmåla er ja, vil vi gjerne ha deg med på laget! Vi søker både ferske og erfarne landskapsarkitektar til kontora våre i Sogn og Fjordane.

Vi har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Norconsult har på kort tid vorte eit av dei største arkitektmiljøa i landet med over 400 landskapsarkitektar, arkitektar og interiørarkitektar. Vi har stor tru på at estetiske verdiar, berekraft, varigheit, funksjonalitet og design er nøkkelord for framtida.

I Norconsult har vi valt VARIG som overordna omgrep for arkitekturen vi skapar.

Målet vårt er å skape arkitektur som er VARIG funksjonell og vakker. VARIG handlar om å utvikle eit berekraftig samfunn og representere ei haldning som vi ønskjer å snakke om, vise fram og ha som ideal.  Gjennom kreative og nyskapande prosessar gir vi råd og utviklar berekraftige løysingar som vert tekne i bruk og skapar verdi for kundane våre og for samfunnet.

Landskapsgruppa i Norconsult har over 100 medarbeidarar som er spreidde over heile landet. Vi har også eit tett samarbeid med landskapsgruppa i Sverige.

Norconsult Sogn og Fjordane har 3 dyktige landskapsarkitektar lokalisert i Sogndal, og kontoret ønskjer å styrke landskapsmiljøet ytterlegare.

Innanfor landskapsarkitektur har vi store og små oppdrag for både offentlege og private byggherrar. Vi arbeider i alle fasar i prosjekt – frå tidleg planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i byggje- og anleggsfasen. Hovudtyngda ligg innanfor prosjektering av utomhusområde for helserelaterte bygg, undervisningsbygg og barnehagar, bustader, by- og tettstadsutvikling og samferdsel. Vi jobbar også med store landskapsinngrep i samband med t.d. kraftutbygging.

Vi søkjer etter motivert og dyktig landskapsarkitekt. Det er ønskjeleg med erfaring, gjerne frå rådgjevarbransjen.

Hjå oss vil du få spennande oppgåver i eit sterkt tverrfagleg arbeidsmiljø. Lokalt møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen.

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Overordna planlegging og detaljprosjektering av alle typar landskapsprosjekt, frå store offentlege anlegg til mindre private anlegg i alle fasar av eit oppdrag, frå tidleg fase fram til ferdig anlegg.

 • Mogelegheitstudiar og konseptutvikling

 • Landskapsanalysar, konsekvensutgreiingar tema landskap og bistand inn mot kommune- og detaljreguleringsplanar

 • Bruk av BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar

 • Tverrfagleg koordinering

 • Oppdragsleiing i einfaglege og tverrfaglege oppdrag

 • Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Er utdanna landskapsarkitekt på masternivå

 • Set fokus på landskapsarkitektur i alle miljø

 • Har gode formgjevings- og visuelle framstillingsevner

 • Har eit fagleg engasjement og er kreativ og løysingsorientert

 • Har erfaring med overordna planlegging, konseptutvikling, mogelegheitstudiar, landskapsanalysar med sikte på innspel i arealplanprosessar

 • Har god erfaring med 3D-modellering, visualisering og BIM. Våre landskapsarkitektar nyttar i hovudsak Civil 3D

 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

Hjå oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv

Innsending av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attestar vert sendt via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 31
  2021
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 01
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
95 ledige stillinger
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)

Fakta om Norconsult