<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat innen psykisk helse hos barn og unge UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

,   er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsprosjeketet "SKO-studien". Stillingen vil være forankret i forskergruppen for Forebyggende og helsefremmende tiltak som har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.


Om prosjektet 

Stipendiatstillingen vil være knyttet til (Samhandling, Kvalitet og Oppvekst). I studien ønsker vi å undersøke ulike faktorer som er relatert til kvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som er inkludert i familiens hus/familiesentre (f.eks helsestasjon, svangerskapsomsorg, PPT, familietjenester, ergo- og fysioterapi, barnevern og åpen barnehage), og tilsvarende tjenester i kommuner som anvender andre modeller for samhandling. Vi vil undersøke faktorer som organisering, samhandling, kvalitetskultur, ledelse og de ansattes opplevelse av arbeidet (utbrenthet og engasjement) og hvordan dette er relatert til ulike indikatorer på kvalitet inklusive brukernes vurderinger av tjenestetilbudet og samarbeid mellom tjenester de mottar hjelp fra. Prosjektet har til sammen deltakere fra over 30 kommuner der informantene er ledere, fagpersoner og foreldre. Det er sendt ut spørreskjema til deltakerne og til sammen har flere tusen foreldre og ansatte deltatt en eller flere ganger. Datainnsamlingen i prosjektet startet i 2014 og ble avsluttet til høsten 2020.

Stipendiaten som tilsettes vil studere problemstillinger knyttet til foreldrenes tilfredshet med tjenestene, og hvordan dette henger sammen med organisatoriske forhold og fagpersonenes vurderinger. En delproblemstilling vil være å se på forskjeller i tilfredshet og vurdering av kvalitet før og under koronaepidemien.

Stipendiaten vil delta i analyser av innsamlede data i samarbeid med andre forskere i prosjektgruppen samt bidra med noen oppgaver innen undervisning, formidling og tjenestestøtte ved instituttet. Eksempel på det siste vil være å utvikle materiell som kan anvendes i kommunale tjenester i forbindelse med kartlegging av brukertilfredshet og forbedring av tjenestekvaliteten.

Noe reisevirksomhet må påregnes og det vil gis mulighet for utenlandsopphold.


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord 

RKBU-Nord eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Monica Martinussen:

eller ontorsjef Eirik Sødal Voe: 


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i psykologi, helsevitenskap eller annet relevant fagområde. Gode ferdigheter innen kvantitative metoder og statistikk er ønskelig. Erfaring med forskningsrelatert arbeid vil være en styrke. Tilsvarende vil det være fordelaktig om søkeren har en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk samt norsk eller et annet eller et skandinavisk språk. For nordiske søkere kan dette dokumenteres dette ved å legge med vitnemål fra vidergående skole.  

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet og selvstendig innenfor alle deler av forskningsprosessen. Personlig egnethet, gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

 Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du .

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: 


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av 
 • Dokumentasjon av  eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 24.798 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

,   er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsprosjeketet "SKO-studien". Stillingen vil være forankret i forskergruppen for Forebyggende og helsefremmende tiltak som har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.


Om prosjektet 

Stipendiatstillingen vil være knyttet til (Samhandling, Kvalitet og Oppvekst). I studien ønsker vi å undersøke ulike faktorer som er relatert til kvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som er inkludert i familiens hus/familiesentre (f.eks helsestasjon, svangerskapsomsorg, PPT, familietjenester, ergo- og fysioterapi, barnevern og åpen barnehage), og tilsvarende tjenester i kommuner som anvender andre modeller for samhandling. Vi vil undersøke faktorer som organisering, samhandling, kvalitetskultur, ledelse og de ansattes opplevelse av arbeidet (utbrenthet og engasjement) og hvordan dette er relatert til ulike indikatorer på kvalitet inklusive brukernes vurderinger av tjenestetilbudet og samarbeid mellom tjenester de mottar hjelp fra. Prosjektet har til sammen deltakere fra over 30 kommuner der informantene er ledere, fagpersoner og foreldre. Det er sendt ut spørreskjema til deltakerne og til sammen har flere tusen foreldre og ansatte deltatt en eller flere ganger. Datainnsamlingen i prosjektet startet i 2014 og ble avsluttet til høsten 2020.

Stipendiaten som tilsettes vil studere problemstillinger knyttet til foreldrenes tilfredshet med tjenestene, og hvordan dette henger sammen med organisatoriske forhold og fagpersonenes vurderinger. En delproblemstilling vil være å se på forskjeller i tilfredshet og vurdering av kvalitet før og under koronaepidemien.

Stipendiaten vil delta i analyser av innsamlede data i samarbeid med andre forskere i prosjektgruppen samt bidra med noen oppgaver innen undervisning, formidling og tjenestestøtte ved instituttet. Eksempel på det siste vil være å utvikle materiell som kan anvendes i kommunale tjenester i forbindelse med kartlegging av brukertilfredshet og forbedring av tjenestekvaliteten.

Noe reisevirksomhet må påregnes og det vil gis mulighet for utenlandsopphold.


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord 

RKBU-Nord eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Monica Martinussen:

eller ontorsjef Eirik Sødal Voe: 


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i psykologi, helsevitenskap eller annet relevant fagområde. Gode ferdigheter innen kvantitative metoder og statistikk er ønskelig. Erfaring med forskningsrelatert arbeid vil være en styrke. Tilsvarende vil det være fordelaktig om søkeren har en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk samt norsk eller et annet eller et skandinavisk språk. For nordiske søkere kan dette dokumenteres dette ved å legge med vitnemål fra vidergående skole.  

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet og selvstendig innenfor alle deler av forskningsprosessen. Personlig egnethet, gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

 Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du .

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: 


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av 
 • Dokumentasjon av  eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 16
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 17
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet