<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk Nord universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Nord universitet. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø er det ledig 1-2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Stillingen er underlagt Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) som er et samlings- og nettbasert studium.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.


Arbeidsoppgaver
 • Stillingen er tillagt undervisning, veiledningsoppgaver og utviklingsarbeid innen fagområdet praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Allmennfag som er et nett- og samlingsbasert studium.
 • Det kan i tillegg være aktuelt med undervisning i spesialpedagogikk, flerkulturelle studier. Det er ønskelig at den eller de som ansettes, kan bidra faglig i ett eller flere av disse områdene.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er viktig at den eller de som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes i førstestiling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor pedagogikk, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på . Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor  pedagogikk.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). Undervisningsspråket er norsk / nordisk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • Forsknings- og undervisningsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogisk evner og erfaring fra undervisning fra videregående opplæring
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogikk 8.-13. trinn)
 • Erfaring fra praksisfeltet, gjerne ledelseserfaring
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.10.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 29.162 ledige stillinger
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns-
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.


Om Profesjonshøgskolen
Profesjonshøgskolen (PHS) er en av sju faglige enheter ved Nord universitet. Ved Profesjonshøgskolen kan du studere for å bli sykepleier, lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. PHS tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: http://www.uin.no/phs
Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Nord universitet. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø er det ledig 1-2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Stillingen er underlagt Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) som er et samlings- og nettbasert studium.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.


Arbeidsoppgaver
 • Stillingen er tillagt undervisning, veiledningsoppgaver og utviklingsarbeid innen fagområdet praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Allmennfag som er et nett- og samlingsbasert studium.
 • Det kan i tillegg være aktuelt med undervisning i spesialpedagogikk, flerkulturelle studier. Det er ønskelig at den eller de som ansettes, kan bidra faglig i ett eller flere av disse områdene.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er viktig at den eller de som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes i førstestiling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor pedagogikk, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på . Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor  pedagogikk.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). Undervisningsspråket er norsk / nordisk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • Forsknings- og undervisningsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogisk evner og erfaring fra undervisning fra videregående opplæring
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogikk 8.-13. trinn)
 • Erfaring fra praksisfeltet, gjerne ledelseserfaring
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.10.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 25
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Nord universitet