<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tilkallingsvikarar Møre og Romsdal friomsorgskontor

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Møre og Romsdal friomsorgskontor søkjer etter tilkallingsvikarar til straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Kontorstad Molde og/eller Ålesund.

Det er behov for vikarar ved planlagde og uventa fråvær (dag, kveld og helg). 

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) inneber at den domfelte gjennomfører fengselsstraff i eigen heim. 

Fyrstekonsulentane arbeider målretta med domfelte i tråd med gjeldande reglar for straffegjennomføring.


Arbeidsoppgåver
 • vurdere om domfelte er eigna for straffa
 • setje i verk, administrere og kontrollere straffegjennomføringa
 • leggje til rette for og følgje opp fagleg innhaldet
 • drive endringsarbeid
 • sakshandsaming
 • koordinere og formidle kontakt mellom domfelte og samfunnets hjelpeapparat
 • ved behov må ein og rekne med å ta del i andre typar straffegjennomføring i friomsorga

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • tilkallingsvikarar kan inneha fylgjande utdanningskrav eller vere under slik utdanning; bachelor i helse-og sosialefag/anna relevant utdanning eller fengselsskule.
 • førarkort klasse B
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er ønskjeleg at du har

 • erfaring frå sosialt arbeid, rus og psyiatri eller anna erfaring med målgruppa 
Personlege eigenskapar
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk
 • evne til å arbeide effektivt og under press
 • evne til å motivere til å endre åtferd
 • avgjerdsevne, kreativitet, er fleksibel og har evne til etisk refleksjon
 • evne til å rettleie andre

Vi tilbyr
 • meiningsfulle oppgåver i ein etat med eit viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • stillinga blir lønt som fyrstekonsulent frå kr 396 900 – 543 500 pr. år, avhengig av kvalifikasjonar. Det blir trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse
 • arbeidstid er p.t. i turnus som innebærer dag, kveld og helgearbeid

Generell informasjon

Kriminalomsorga meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønskjer oss medarbeidarar med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til ei enda betre oppgåveløysing.  

Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5 % av nytilsetjingar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i ein av desse kategoriane, kan du krysse av i jobbsøkjarportalen vår. Du kan lese meir om krava for å bli vurdert som

Det må ikkje vere noko å utsetje på vandelen til den som blir tilsett. Dette må dokumenterast med ein uttømmande politiattest før tilsetjing.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjar har bede om å vere unnateke søkjarlista. Søkjar vil i så fall bli varsla om dette og gjeve høve til å trekkje søknaden.

Den som blir tilsett, må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringar som blir bestemte om arbeidsområdet.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til EK koordinator Pia Viken tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon mob.Logg inn for å se kontaktinformasjon eller fungerande friomsorgsleiar Anna Melsæter tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon mob. Logg inn for å se kontaktinformasjon

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktast på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger

Om kriminalomsorga

Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tillitvekkjande for samfunnet og som motverkar strafflagde handlingar. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velje å leve eit kriminalitetsfritt liv.

Kriminalomsorga består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS og fem regionar med cirka 60 lokale fengsel og friomsorgskontor.

 

Les mer om Møre og Romsdal friomsorgskontor

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Møre og Romsdal friomsorgskontor søkjer etter tilkallingsvikarar til straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Kontorstad Molde og/eller Ålesund.

Det er behov for vikarar ved planlagde og uventa fråvær (dag, kveld og helg). 

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) inneber at den domfelte gjennomfører fengselsstraff i eigen heim. 

Fyrstekonsulentane arbeider målretta med domfelte i tråd med gjeldande reglar for straffegjennomføring.


Arbeidsoppgåver
 • vurdere om domfelte er eigna for straffa
 • setje i verk, administrere og kontrollere straffegjennomføringa
 • leggje til rette for og følgje opp fagleg innhaldet
 • drive endringsarbeid
 • sakshandsaming
 • koordinere og formidle kontakt mellom domfelte og samfunnets hjelpeapparat
 • ved behov må ein og rekne med å ta del i andre typar straffegjennomføring i friomsorga

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • tilkallingsvikarar kan inneha fylgjande utdanningskrav eller vere under slik utdanning; bachelor i helse-og sosialefag/anna relevant utdanning eller fengselsskule.
 • førarkort klasse B
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er ønskjeleg at du har

 • erfaring frå sosialt arbeid, rus og psyiatri eller anna erfaring med målgruppa 
Personlege eigenskapar
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk
 • evne til å arbeide effektivt og under press
 • evne til å motivere til å endre åtferd
 • avgjerdsevne, kreativitet, er fleksibel og har evne til etisk refleksjon
 • evne til å rettleie andre

Vi tilbyr
 • meiningsfulle oppgåver i ein etat med eit viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • stillinga blir lønt som fyrstekonsulent frå kr 396 900 – 543 500 pr. år, avhengig av kvalifikasjonar. Det blir trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse
 • arbeidstid er p.t. i turnus som innebærer dag, kveld og helgearbeid

Generell informasjon

Kriminalomsorga meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønskjer oss medarbeidarar med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til ei enda betre oppgåveløysing.  

Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5 % av nytilsetjingar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i ein av desse kategoriane, kan du krysse av i jobbsøkjarportalen vår. Du kan lese meir om krava for å bli vurdert som

Det må ikkje vere noko å utsetje på vandelen til den som blir tilsett. Dette må dokumenterast med ein uttømmande politiattest før tilsetjing.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjar har bede om å vere unnateke søkjarlista. Søkjar vil i så fall bli varsla om dette og gjeve høve til å trekkje søknaden.

Den som blir tilsett, må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringar som blir bestemte om arbeidsområdet.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til EK koordinator Pia Viken tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon mob.Logg inn for å se kontaktinformasjon eller fungerande friomsorgsleiar Anna Melsæter tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon mob. Logg inn for å se kontaktinformasjon

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktast på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Møre og Romsdal friomsorgskontor