<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Doktorgradsstipendiat i prosjektet Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) Høgskolen i Innlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses én midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) med fokus på lærerstudenter og/eller læreres erfaringer. Stillingen er ledig fra 01.01.2022. Stipendperioden er på tre år med muligheten for 4 år med 25% arbeidsplikt på fakultet. Dette vil avhenge av stipendiatens profil sett opp imot behov.Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar.

Doktorgradsstipendiatstillingen inngår i prosjektet: Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet inkluderer flere underprosjekter hvor stipendiatprosjektet utgjør ett av disse.

Stipendiatstillingen knyttes til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatens prosjekt skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre lærings- og formidlingsarenaer som museer. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene; barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. 

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø. Doktorgradsprosjektet skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til én av fakultetets forskergrupper.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra eller ved å kontakte ph.d.-rådgiver, Sevika Stensby, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon og leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt prosjektleder Prisca Bruno Massao , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Prosjektet skal utforske hvordan rase og rasisme manifesterer seg i en aktuell utdanningskontekst der lærerprofesjonen utøves. Fokus skal være på rasialiserte lærerstudenters og/eller læreres erfaringer med rase og rasisme i utøvelse av profesjon og være empirisk fundert. Prosjektet skal bidra til kunnskap om erfaringer med rasialisering og rasisme i utdanning og utøvelse av lærerprofesjon. Læreres og/eller lærerstudenters praksiserfaringer skal være del av det empiriske grunnlaget. CERiTE anvender kritisk raseteori (Critical Race Theory - CRT) som et felles overordnet teoretisk rammeverk. Det er en fordel om kandidat har kjennskapen til CRT og eventuelt kan kombinere dette med andre aktuelle teoretiske rammeverk, men det er ikke et krav.

Doktorgradsprosjektet kan knyttes til ett eller flere av nivåene i utdanningssystemet. 


Prosjektbeskrivelse

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et detaljert forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet skal gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektets tema må ligge innenfor beskrivelsen som er gitt i avsnittet ovenfor. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju. Søknader uten prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert.

Kvalifikasjonskrav programmet

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder 

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring, master i barnehagepedagogikk eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet (for eksempel master i kultur- og språkfagenes didaktikk eller master i samfunnsfagsdidaktikk.)

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn og vise solid teoretisk innsikt og interesse. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.


Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • utfyllende CV med relevant utdanning og erfaring
 • prosjektbeskrivelse
 • (se under "Opptak og oppstart")
 • kopi av vitnemål og attester
 • eventuell publikasjonsliste
 • eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, på Blæstad, Rena og Evenstad.

Les mer om Høgskolen i Innlandet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses én midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) med fokus på lærerstudenter og/eller læreres erfaringer. Stillingen er ledig fra 01.01.2022. Stipendperioden er på tre år med muligheten for 4 år med 25% arbeidsplikt på fakultet. Dette vil avhenge av stipendiatens profil sett opp imot behov.Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar.

Doktorgradsstipendiatstillingen inngår i prosjektet: Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet inkluderer flere underprosjekter hvor stipendiatprosjektet utgjør ett av disse.

Stipendiatstillingen knyttes til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatens prosjekt skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre lærings- og formidlingsarenaer som museer. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene; barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. 

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø. Doktorgradsprosjektet skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til én av fakultetets forskergrupper.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra eller ved å kontakte ph.d.-rådgiver, Sevika Stensby, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon og leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt prosjektleder Prisca Bruno Massao , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Prosjektet skal utforske hvordan rase og rasisme manifesterer seg i en aktuell utdanningskontekst der lærerprofesjonen utøves. Fokus skal være på rasialiserte lærerstudenters og/eller læreres erfaringer med rase og rasisme i utøvelse av profesjon og være empirisk fundert. Prosjektet skal bidra til kunnskap om erfaringer med rasialisering og rasisme i utdanning og utøvelse av lærerprofesjon. Læreres og/eller lærerstudenters praksiserfaringer skal være del av det empiriske grunnlaget. CERiTE anvender kritisk raseteori (Critical Race Theory - CRT) som et felles overordnet teoretisk rammeverk. Det er en fordel om kandidat har kjennskapen til CRT og eventuelt kan kombinere dette med andre aktuelle teoretiske rammeverk, men det er ikke et krav.

Doktorgradsprosjektet kan knyttes til ett eller flere av nivåene i utdanningssystemet. 


Prosjektbeskrivelse

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et detaljert forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet skal gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektets tema må ligge innenfor beskrivelsen som er gitt i avsnittet ovenfor. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju. Søknader uten prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert.

Kvalifikasjonskrav programmet

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder 

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring, master i barnehagepedagogikk eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet (for eksempel master i kultur- og språkfagenes didaktikk eller master i samfunnsfagsdidaktikk.)

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn og vise solid teoretisk innsikt og interesse. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.


Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • utfyllende CV med relevant utdanning og erfaring
 • prosjektbeskrivelse
 • (se under "Opptak og oppstart")
 • kopi av vitnemål og attester
 • eventuell publikasjonsliste
 • eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger
Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskolen i Innlandet