<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Doktorgradsstipendiat i tradisjonsbasert næring, næringsutvikling og innovasjon  Samisk høgskole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsbeskrivelse

Ansettelsesperioden som stipendiat er fire (4) år. I stillingen inngår 75 % forskningstid og 25 % pliktarbeid for Samisk Høgskole innenfor kandidatens fagdisiplin. Tidligere ansettelse som forskerstipendiat eller tilsvarende rekrutteringsstilling regnes med i stipendiatperioden, slik at den totale forskningstiden utgjør tre (3) år. Stipendiatens forskningstema skal være tilhørende temaet tradjsjonsbasert næring, næringsutvikling og innovasjon. Doktorgradsprosjektet bør være relevant for ett eller flere av Samisk Høgskoles utdanninger i samfunnsfag.

Vedlagt søknaden skal det legges ved en 5-10 siders forskningsbeskrivelse. 


Stillingen hører under instituttet for Språk, duodji og samfunnsvitenskap. Stillingens plassering i organisasjonen kan endres på grunn av organisasjonsendringer.

Kompetansekrav

Sipendiatstillingen krever mastergrad eller hovedfag innen et samfunnsvitenskaplig fagområde. Til stillingen kreves det gode kunnskaper i samisk både muntlig og skriftlig.


Søknad og vedlegg

Søknaden skal inneholde: 
- CV (utdanning, arbeidserfaring og fullstendig beskrivelse av faglige arbeid)- Attesterte kopier av følgende dokumenter: o Bekreftelse og vitnemålsbekreftelse på mastergrad eller hovedfago Register over fullført utdanning o andre bekreftelser- Prosjektbeskrivelse sammen med tidsplan (5-10 sider)- Fullstendig publikasjonsliste med fullstendige kildeopplysninger- Fullstendige publikasjoner/utgivelser- Master- eller hovedfagsarbeidet- Mulige referanser

Vurdering av søknader

Ved tilsetting prioriteres søkere som kan bekrefte vitenskaplig/faglig kompetanse og som i forskningsplanen kan vise slik faglig interesse. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søkernes kompetanse. I vurderingen legges det hovedvekt på søkerens forskningsplan, søkerens tidligere oppnåelser og søkerens akademiske og profesjonelle erfaringer som er viktige for forskningsprosjektet. Også forskningsgjennomføringen gjennom forskningsperioden vurderes. I tillegg legges det i vurderingen vekt på søkerens forskningspotensial slik det fremkommer i hovedfag/masterarbeidet eller i tilsvarende arbeid, andre vitenskaplige arbeid og i doktorgradsprosjektbeskrivelsen.

Masterutdanningens/hovedfagsutdanningens gjennomsnittlige karakter bør minst være B eller tilsvarende.  For tilsetting som stipendiat, kreves det at søker blir tatt opp i et doktorgradsprogram ved et universitet.

Arbeidserfaring, mulig pedagogisk kompetanse og annet arbeid av betydning for doktorgradsutdanningen vil også bli vektlagt. Erfaring fra administrativt eller organisatorisk arbeid anses som en styrke. Søknadene prioriteres etter de behov Samisk Høgskole har innen det samfunnsfaglige feltet. 


Vi tilbyr

* En stilling som har utviklingsmuligheter, i et vidt og variert fagmiljø
* Et godt arbeidsmiljø hvor det er et stort fokus på høy kvalitet og utvikling* Fleksibel arbeidstid og varierte velferdstilbud * Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn

Doktorgradsstipendiatstillingen vil bli avlønnet etter statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 Stipendiat. Lønn gis på bakgrunn av utdanning og arbeidserfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode 1378 Stipendiat vurderes. 

Det gis to ekstra lønnstrinn for formelle kunnskaper i samisk på minst 60 studiepoeng grunnfagsnivå eller 60 studiepoeng på bachelornivå, ved førstegangs tilsetting ved Samisk høgskole. Det trekkes 2 % pliktig innskudd av lønnen til Statens pensjonskasse.


Andre opplysninger

Tilsettingen gjøres i henhold til de lover, avtaler og retningslinjer som gjelder for ansatte i staten og høgskolesektoren i Norge.

Samisk høgskole ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Samisk høgskole er en IA virksomhet og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Menn oppfordres til å søke på stillingen i henhold til Universitets og høgskolelovens (uhl) § 6-3 (2). Hvis to søkere eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, vil menn prioriteres framfor kvinner,  jf. uhl. § 6-3 (3) hvor det fremkommer at likestillingshensyn skal vektlegges ved ansettelser. 

Flytteutgifter utbetales i henhold til statens regelverk. Finnmark har egne ordninger for nedskriving av studielån og for skattefradrag. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker selv har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søker får beskjed om dette på forhånd.

For tilsetting som stipendiat, kreves det at søker blir tatt opp i et doktorgradsprogram ved et universitet. Stipendiatene skal innen 3 måneder etter ansettelsen utarbeide en plan for hvordan stipendiatperioden skal gjennomføres.
Det kreves at stipendiaten kan ta deler av sin doktergradsutdanning ved Samisk høgskole eller ved en annen institusjon enten i Norge eller i et annet land. Forøvrig henvises det til  FOR 2006-01-31-102, § 1-3. og Samisk høgskoles retningslinjer for doktorgradsstipendiater. 

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan fås av instituttleder Anne Britt Klemetsen Hætta, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost:
Logg inn for å se kontaktinformasjon eller av professor Nils Oskal tlf. +Logg inn for å se kontaktinformasjon , e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Hvis du har problemer med å fylle ut elektronisk CV, kan du ta kontakt med Jobbnorge kundeservice pr e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknadsfrist: 09.01.22

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.498 ledige stillinger
Les mer om Samisk høgskole

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ansettelsesperioden som stipendiat er fire (4) år. I stillingen inngår 75 % forskningstid og 25 % pliktarbeid for Samisk Høgskole innenfor kandidatens fagdisiplin. Tidligere ansettelse som forskerstipendiat eller tilsvarende rekrutteringsstilling regnes med i stipendiatperioden, slik at den totale forskningstiden utgjør tre (3) år. Stipendiatens forskningstema skal være tilhørende temaet tradjsjonsbasert næring, næringsutvikling og innovasjon. Doktorgradsprosjektet bør være relevant for ett eller flere av Samisk Høgskoles utdanninger i samfunnsfag.

Vedlagt søknaden skal det legges ved en 5-10 siders forskningsbeskrivelse. 


Stillingen hører under instituttet for Språk, duodji og samfunnsvitenskap. Stillingens plassering i organisasjonen kan endres på grunn av organisasjonsendringer.

Kompetansekrav

Sipendiatstillingen krever mastergrad eller hovedfag innen et samfunnsvitenskaplig fagområde. Til stillingen kreves det gode kunnskaper i samisk både muntlig og skriftlig.


Søknad og vedlegg

Søknaden skal inneholde: 
- CV (utdanning, arbeidserfaring og fullstendig beskrivelse av faglige arbeid)- Attesterte kopier av følgende dokumenter: o Bekreftelse og vitnemålsbekreftelse på mastergrad eller hovedfago Register over fullført utdanning o andre bekreftelser- Prosjektbeskrivelse sammen med tidsplan (5-10 sider)- Fullstendig publikasjonsliste med fullstendige kildeopplysninger- Fullstendige publikasjoner/utgivelser- Master- eller hovedfagsarbeidet- Mulige referanser

Vurdering av søknader

Ved tilsetting prioriteres søkere som kan bekrefte vitenskaplig/faglig kompetanse og som i forskningsplanen kan vise slik faglig interesse. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søkernes kompetanse. I vurderingen legges det hovedvekt på søkerens forskningsplan, søkerens tidligere oppnåelser og søkerens akademiske og profesjonelle erfaringer som er viktige for forskningsprosjektet. Også forskningsgjennomføringen gjennom forskningsperioden vurderes. I tillegg legges det i vurderingen vekt på søkerens forskningspotensial slik det fremkommer i hovedfag/masterarbeidet eller i tilsvarende arbeid, andre vitenskaplige arbeid og i doktorgradsprosjektbeskrivelsen.

Masterutdanningens/hovedfagsutdanningens gjennomsnittlige karakter bør minst være B eller tilsvarende.  For tilsetting som stipendiat, kreves det at søker blir tatt opp i et doktorgradsprogram ved et universitet.

Arbeidserfaring, mulig pedagogisk kompetanse og annet arbeid av betydning for doktorgradsutdanningen vil også bli vektlagt. Erfaring fra administrativt eller organisatorisk arbeid anses som en styrke. Søknadene prioriteres etter de behov Samisk Høgskole har innen det samfunnsfaglige feltet. 


Vi tilbyr

* En stilling som har utviklingsmuligheter, i et vidt og variert fagmiljø
* Et godt arbeidsmiljø hvor det er et stort fokus på høy kvalitet og utvikling* Fleksibel arbeidstid og varierte velferdstilbud * Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn

Doktorgradsstipendiatstillingen vil bli avlønnet etter statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 Stipendiat. Lønn gis på bakgrunn av utdanning og arbeidserfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode 1378 Stipendiat vurderes. 

Det gis to ekstra lønnstrinn for formelle kunnskaper i samisk på minst 60 studiepoeng grunnfagsnivå eller 60 studiepoeng på bachelornivå, ved førstegangs tilsetting ved Samisk høgskole. Det trekkes 2 % pliktig innskudd av lønnen til Statens pensjonskasse.


Andre opplysninger

Tilsettingen gjøres i henhold til de lover, avtaler og retningslinjer som gjelder for ansatte i staten og høgskolesektoren i Norge.

Samisk høgskole ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Samisk høgskole er en IA virksomhet og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Menn oppfordres til å søke på stillingen i henhold til Universitets og høgskolelovens (uhl) § 6-3 (2). Hvis to søkere eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, vil menn prioriteres framfor kvinner,  jf. uhl. § 6-3 (3) hvor det fremkommer at likestillingshensyn skal vektlegges ved ansettelser. 

Flytteutgifter utbetales i henhold til statens regelverk. Finnmark har egne ordninger for nedskriving av studielån og for skattefradrag. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker selv har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søker får beskjed om dette på forhånd.

For tilsetting som stipendiat, kreves det at søker blir tatt opp i et doktorgradsprogram ved et universitet. Stipendiatene skal innen 3 måneder etter ansettelsen utarbeide en plan for hvordan stipendiatperioden skal gjennomføres.
Det kreves at stipendiaten kan ta deler av sin doktergradsutdanning ved Samisk høgskole eller ved en annen institusjon enten i Norge eller i et annet land. Forøvrig henvises det til  FOR 2006-01-31-102, § 1-3. og Samisk høgskoles retningslinjer for doktorgradsstipendiater. 

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan fås av instituttleder Anne Britt Klemetsen Hætta, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost:
Logg inn for å se kontaktinformasjon eller av professor Nils Oskal tlf. +Logg inn for å se kontaktinformasjon , e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Hvis du har problemer med å fylle ut elektronisk CV, kan du ta kontakt med Jobbnorge kundeservice pr e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknadsfrist: 09.01.22

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter