<  
>  
Stillingsannonse

Tilkallingsvikarar i sektor for velferd Hareid kommune

Søknadsfrist : 31.12.2022

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon60 Presentasjon av stillingen:
I sektor for velferd er det tidvis behov for tilkallingsvikarar til pleie- og omsorgsoppgåver i institusjon, bu- og habilitering og i heimetenesta.
Arbeidstida er i turnus med arbeid på dag, kveld, natt og helg.

Arbeidsoppgåver

Avtale som tilkallingsvikar inneber at Hareid kommune tek kontakt med deg ved behov for midlertidig tilsetjing, jf AML § 14-9. Tilkalling skjer etter behov når vi har fråvær på grunn av sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som fører til behov for arbeidskraft. Som tilkallingsvikar har du ikkje rett til å bli tilboden arbeid/vakter, og har heller ikkje plikt til å ta på deg arbeid som vi har gitt tilbod om. Dei enkelte vaktene og arbeidstid per vakt vert avtalt mellom tilkallingsvikar og einingsleiar. Timelistene/vaktprotokollen skal ligge ved rammeavtalen vi inngår som dokumentasjon på ein godkjend arbeidsavtale.

Hareid kommune har arbeidsgjevaransvar for deg frå du kjem på jobb og til arbeidsdagen er ferdig. I arbeidstida er du omfatta av pensjons- og forsikringsordningane til kommunen.

Kvalifikasjonar

Vi søker etter sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, assistent og eventuelt studentar innan dei ulike fagfelta.

VIKTIG VED OPPSTART I ARBEIDPolitiattest:
Skal leverast før oppstart.

Tuberkulose:
Personar som har oppheldt seg i minst 3 mnd. i land med høg forekomst av tuberkulose, eller jobba i kontakt med TBC-pasientar må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

MRSA (Antibiotikaresistent bakterie): Personar som har arbeidd i helseteneste, vore innlagt i sjukehus utanfor Skandinavia eller har hatt MRSA sjølv, må legge fram test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

Attestar og vitnemål

Dokumentasjon på all kompetanse og arbeidserfaring som kan vere relevant for fastsetting av lønsansiennitet må leverast snarast råd anten på førehand, eller så snart som råd etter at du har starta å arbeide. Arbeidstakar som på eit seinare tidspunkt søkjer om å få godkjend tidlegare teneste i lønnsansienniteten, har berre krav på å få dette godskrive frå det tidspunktet søknaden blir sett fram.

Personlege eigenskapar

Du må ha evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet. Du må i tillegg ha helse til å fylle krava til jobben.
Vikarar heimetenesta må ha moglegheit til å disponere eigen bil i tenesta (du får køyregodtgjersle) i i tillegg til å nytte tenestebilar.

Vi tilbyr

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidar og ein arbeidsplass der vi ønskjer å legge til rette for eit fagleg utfordrande og kvalitetsmessig godt tilbod til våre pasientar og brukarar.

***

Vi tek i mot søknader fortløpande, og ønskjer deg velkomen som søkjar i Hareid kommune.
Om vi ved eit seinare høve annonserer ledige stillingar som du er interessert i, må du sende oss ein ny søknad sjølv om du tidlegare har vist oss interesse ved å sende oss ein generell søknad eller er tilkallingsvikar.

Løn og arbeidsvilkår er etter det som til ei kvar tid gjeld i lover og avtaleverk. Tilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår. Aktuelle kandidatar kan bli kalla inn til intervju etter nærare avtale. Til intervju tek du med vitnemål og attestar. Du kan også laste dei opp her.

Som søkjar kan du be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Om du ønskjer å reservere deg, må du opplyse om dette i søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet skal offentleggjerast. Du blir varsla dersom ønskjet om unntak ikkje blir tatt til følgje.

Kontaktinformasjon

Monica Småge Skeide, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Christina Aasen Helvig, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Hanne Marte Sukka, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Synnøve Nystøyl, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Tommy Anzenberger, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Teigevegen 55
6060 HAREID

Søk på stillinga:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Hareid kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon60 Stillingsprosent: 1% Vikar Søknadsfrist: 31.12.2022

Om arbeidsgiveren

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.12.2022

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter
Bli kjent med oss

Fakta om Hareid kommune