<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Faste stillinger som miljøterapeut  Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Skjerfheimkollektivet søker etter flere dyktige miljøterapeuter i 100% medleverstilling.

På Skjerfheim tror vi trygghet, tilhørighet og medvirkning i felleskap er avgjørende for positiv og varig endring. Relasjonsarbeid og stor grad av tilstedeværelse fra de ansatte er viktige virkemidler for en best mulig ivaretagelse av ungdommenes utvikling. 

Skjerfheim har i dag medleverturnus i perioder på 15 døgn etterfulgt av friperioder på 12 døgn. Turnus er et dynamisk styringsverktøy i Bufetat, og endringer vil utføres ihht de avtaleverk og planer som foreligger. Medleverturnusen opphører ved utgangen av 2022 og det en del av den faglige utviklingen på Skjerfheim i 2022 vil derfor bestå av å utarbeide en god ny turnus som ivaretar ungdommers utvikling i samme grad som gjeldende turnus. 

Det legges til rette for kartlegging av sosial kompetanse, psykiske utfordringer samt traumehistorikk, og vi jobber sammen med ungdommen rundt signalatferd. Dette krever sterke analytiske ferdigheter, høy faglig integritet og god dokumentasjonskompetanse. Gjennom nyere traumekunnskap er det stort fokus på håndtering av følelser.

På Skjerfheimkollektivet jobber og lever du sammen med ungdommer og kollegaer i perioder på 15 døgn etterfulgt av friperioder på 12 døgn.

Skjerfheimkollektivet har plass til 8 ungdommer.

Som miljøterapeut på Skjerfheimkollektivet får du et tillegg p.t. på kr 189.058,- utover grunnlønn i gjeldende turnus.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Bufetat har et viktig samfunnsoppdrag knyttet til å gi god og riktig hjelp til barn og deres familier. Hos oss får du anledning til å gjøre nettopp dette i praksis. Vi jobber systemisk, hvilket vil si at vi jobber direkte miljøterapeutisk med ungdommen, samt at vi jobber for å tilrettelegge for endringsarbeidet også på andre arenaer, som familie, nettverk, fritid, skole, helse med videre. Vi har et godt samarbeid med ulike instanser, og vi er gode på å hente inn også ekstern kompetanse og veiledning til ansatte. På Skjerfheim er vi opptatt av kompetanseutvikling, vi har opplæring, veiledning og trening på dette innarbeidet i vår turnus. Vi har i tillegg god støtte og veiledning fra eget team med psykologer i regionen. Vi ønsker at den enkelte ansatte skal få anledning til å utvikle seg faglig hos oss. Arbeidsdagen din vil bestå av både faste og situasjonsbestemte arbeidsoppgaver.

Faste oppgaver:

 • Miljøterapi i henhold til barnets (og familiens) beste og institusjonens beskrevne planer og føringer.
 • Målstyrt omsorgs - og endringsarbeid.
 • Utføre og dokumentere faglige vurderinger fortløpende.
 • Ivareta og håndtere ungdommenes ulike smerteuttrykk.
 • Meransvars oppgaver knyttet til Standardisert forløp, Trygghet og sikkerhet, og Birk.
 • Bidra til faglig utvikling.
 • Bidra til samkjørt praksisforståelse og et godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid med ulike instanser og ungdommenes familier og nettverk.
 • Deltakelse i Skjerfheims møtestruktur, opplæring og veiledning.
 • Delta på aktiviteter som fremmer ungdommenes trivsel og utvikling.
 • Være en kontinuerlig rollemodell for ungdom og ansatte på Skjerfheim.

Situasjonsbestemte arbeidsoppgaver: 

 • Ivareta og håndtere utagering og selvskading.
 • Delta på sosiale ferieturer eller følgereiser med ungdom.

Kvalifikasjonskrav
 • Treårig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis vernepleier, barnevernspedagog, sosionom (lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, sykepleier med videreutdanning i psykiatri), gjennomført bachelor tilsvarende 180 studiepoeng.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid i institusjon - fortrinnsvis arbeid med målgruppa.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Erfaring fra og kunnskap om saksbehandling, herunder bruk av fagsystemer for dokumentasjon.
 • Kompetanse til å jobbe målrettet både med den enkelte ungdom og med ungdomsgruppa, ved å sette mål for behandlingsarbidet og følge opp standardisert forløp.
 • Krav om førerkort klasse B.
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som har erfaring i å jobbe med ungdom og endringsarbeid!

 • Du er trygg, pålitelig og ærlig
 • Du har evne til å forebygge og håndtere vold og aggresjon - og du vet hvordan man jobber for å forebygge bruk av tvang
 • Du er opptatt av egenutvikling, teamutvikling og fagutvikling
 • Du er robust og utholdende og tåler å stå i et arbeide der endringer skjer raskt
 • Faglig integritet, samarbeidsevner, relasjonsbygging og en robust personlighet.
 • Du har fritidsinteresser og engasjement som du kan bruke i behandlingssammenheng
 • Du tåler å stå i krevende uttrykk og kriser, og du er god på å gi omsorg, og å grensesette
 • Du har evne til å utarbeide strategi- og handlingsplaner sammen med ungdommene og følge opp dette.
 • Du arbeider aktivt for å bidra til et positivt og godt vekstmiljø for ungdom og voksne

         Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som 1489 miljøterapeut, LR 15, alt. 7-11, p.t kr 419 600- 543 500 (ltr. 44 - 60) pr. år.
  Søkere med relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng lønnes som 1534 spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 7-11, p.t. kr 468 300 - 574 700 (ltr. 51 - 63) pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det er godtgjørelse i form av turnustillegg. 
 • Det blir utbetalt et medlevertillegg, for tiden pålydende kr 189.058,- pr år. Medlevertillegget er pensjonsgivende i sin helhet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat Buskerud Vestfold Telemark behandling, Skjerfheimkollektivet.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden. 
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder ved Skjerfheimkollektivet

Anette Green tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Stillingsbeskrivelse

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Skjerfheimkollektivet søker etter flere dyktige miljøterapeuter i 100% medleverstilling.

På Skjerfheim tror vi trygghet, tilhørighet og medvirkning i felleskap er avgjørende for positiv og varig endring. Relasjonsarbeid og stor grad av tilstedeværelse fra de ansatte er viktige virkemidler for en best mulig ivaretagelse av ungdommenes utvikling. 

Skjerfheim har i dag medleverturnus i perioder på 15 døgn etterfulgt av friperioder på 12 døgn. Turnus er et dynamisk styringsverktøy i Bufetat, og endringer vil utføres ihht de avtaleverk og planer som foreligger. Medleverturnusen opphører ved utgangen av 2022 og det en del av den faglige utviklingen på Skjerfheim i 2022 vil derfor bestå av å utarbeide en god ny turnus som ivaretar ungdommers utvikling i samme grad som gjeldende turnus. 

Det legges til rette for kartlegging av sosial kompetanse, psykiske utfordringer samt traumehistorikk, og vi jobber sammen med ungdommen rundt signalatferd. Dette krever sterke analytiske ferdigheter, høy faglig integritet og god dokumentasjonskompetanse. Gjennom nyere traumekunnskap er det stort fokus på håndtering av følelser.

På Skjerfheimkollektivet jobber og lever du sammen med ungdommer og kollegaer i perioder på 15 døgn etterfulgt av friperioder på 12 døgn.

Skjerfheimkollektivet har plass til 8 ungdommer.

Som miljøterapeut på Skjerfheimkollektivet får du et tillegg p.t. på kr 189.058,- utover grunnlønn i gjeldende turnus.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Bufetat har et viktig samfunnsoppdrag knyttet til å gi god og riktig hjelp til barn og deres familier. Hos oss får du anledning til å gjøre nettopp dette i praksis. Vi jobber systemisk, hvilket vil si at vi jobber direkte miljøterapeutisk med ungdommen, samt at vi jobber for å tilrettelegge for endringsarbeidet også på andre arenaer, som familie, nettverk, fritid, skole, helse med videre. Vi har et godt samarbeid med ulike instanser, og vi er gode på å hente inn også ekstern kompetanse og veiledning til ansatte. På Skjerfheim er vi opptatt av kompetanseutvikling, vi har opplæring, veiledning og trening på dette innarbeidet i vår turnus. Vi har i tillegg god støtte og veiledning fra eget team med psykologer i regionen. Vi ønsker at den enkelte ansatte skal få anledning til å utvikle seg faglig hos oss. Arbeidsdagen din vil bestå av både faste og situasjonsbestemte arbeidsoppgaver.

Faste oppgaver:

 • Miljøterapi i henhold til barnets (og familiens) beste og institusjonens beskrevne planer og føringer.
 • Målstyrt omsorgs - og endringsarbeid.
 • Utføre og dokumentere faglige vurderinger fortløpende.
 • Ivareta og håndtere ungdommenes ulike smerteuttrykk.
 • Meransvars oppgaver knyttet til Standardisert forløp, Trygghet og sikkerhet, og Birk.
 • Bidra til faglig utvikling.
 • Bidra til samkjørt praksisforståelse og et godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid med ulike instanser og ungdommenes familier og nettverk.
 • Deltakelse i Skjerfheims møtestruktur, opplæring og veiledning.
 • Delta på aktiviteter som fremmer ungdommenes trivsel og utvikling.
 • Være en kontinuerlig rollemodell for ungdom og ansatte på Skjerfheim.

Situasjonsbestemte arbeidsoppgaver: 

 • Ivareta og håndtere utagering og selvskading.
 • Delta på sosiale ferieturer eller følgereiser med ungdom.

Kvalifikasjonskrav
 • Treårig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis vernepleier, barnevernspedagog, sosionom (lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, sykepleier med videreutdanning i psykiatri), gjennomført bachelor tilsvarende 180 studiepoeng.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid i institusjon - fortrinnsvis arbeid med målgruppa.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Erfaring fra og kunnskap om saksbehandling, herunder bruk av fagsystemer for dokumentasjon.
 • Kompetanse til å jobbe målrettet både med den enkelte ungdom og med ungdomsgruppa, ved å sette mål for behandlingsarbidet og følge opp standardisert forløp.
 • Krav om førerkort klasse B.
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som har erfaring i å jobbe med ungdom og endringsarbeid!

 • Du er trygg, pålitelig og ærlig
 • Du har evne til å forebygge og håndtere vold og aggresjon - og du vet hvordan man jobber for å forebygge bruk av tvang
 • Du er opptatt av egenutvikling, teamutvikling og fagutvikling
 • Du er robust og utholdende og tåler å stå i et arbeide der endringer skjer raskt
 • Faglig integritet, samarbeidsevner, relasjonsbygging og en robust personlighet.
 • Du har fritidsinteresser og engasjement som du kan bruke i behandlingssammenheng
 • Du tåler å stå i krevende uttrykk og kriser, og du er god på å gi omsorg, og å grensesette
 • Du har evne til å utarbeide strategi- og handlingsplaner sammen med ungdommene og følge opp dette.
 • Du arbeider aktivt for å bidra til et positivt og godt vekstmiljø for ungdom og voksne

         Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som 1489 miljøterapeut, LR 15, alt. 7-11, p.t kr 419 600- 543 500 (ltr. 44 - 60) pr. år.
  Søkere med relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng lønnes som 1534 spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 7-11, p.t. kr 468 300 - 574 700 (ltr. 51 - 63) pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det er godtgjørelse i form av turnustillegg. 
 • Det blir utbetalt et medlevertillegg, for tiden pålydende kr 189.058,- pr år. Medlevertillegget er pensjonsgivende i sin helhet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat Buskerud Vestfold Telemark behandling, Skjerfheimkollektivet.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden. 
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder ved Skjerfheimkollektivet

Anette Green tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
8 ledige stillinger

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør