<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurist til Veiseksjonen - seniorrådgiver/utredningsleder Samferdselsdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Hvem er vi? 

Veiseksjonen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen har ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet, samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. I tillegg har seksjonen et overordnet ansvar for forvaltning av veglovgivningen og deler av yrkestransportlova.

Veiseksjonen (VS) er en av tre seksjoner i Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen og består av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder.


Arbeidsoppgaver

Veiseksjonen søker en erfaren jurist som blant annet vil arbeide med:

 • Forvaltning av veglova og yrkestransportlova
 • Implementering av EU-regelverk og EØS-relaterte spørsmål
 • Rådgivning, saksbehandling, regelverksutvikling, fullmaktsarbeid og oppfølging av tvistesaker innenfor seksjonens ansvarsområde.
 • Utarbeiding av overordnede føringer og retningslinjer for underliggende etater og selskaps rettsanvendelse
 • Bistå i større oppdrag på tvers i departementet, herunder arbeid med regelverksutvikling og internasjonalt samarbeid
 • Andre aktuelle saker innenfor seksjonens fag- og ansvarsområde

Det kan bli aktuelt med flere oppgaver på sikt, som for eksempel å delta i eller lede utredninger, prosjekter og arbeidsgrupper.


Kvalifikasjoner

Du har mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende og erfaring fra offentlig forvaltning. Du har erfaring med regelverksarbeid, konsekvensvurderinger og utredninger. Erfaring fra departementsarbeid og/eller arbeid i direktorat vil tillegges vekt.

Det er videre ønskelig at du har erfaring med EØS-rett og om du har kjennskap til et eller flere av følgende fagområder: plan- og bygningsrett, personvern og statsstøtte. Du har et godt faglig skjønn og evner å se regelverket i en helhetlig sammenheng med prosesser, systemer og organisasjon.

Du har god forståelse av egen og departementets rolle, er analytisk og har god vurderingsevne. Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig og kan benytte både norsk og engelsk som arbeidsspråk. Du trives med å håndtere mange saker og tar ansvar for framdrift. Du trives i møte med ulike mennesker og fagmiljøer og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr
 • Arbeid med dagsaktuelle saker med stor oppmerksomhet
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Om den som ansettes blir tilsatt som seniorrådgiver eller utredningsleder vil avhenge av kompetanse og erfaring..

Stillingen lønnes i et lønnsspenn fra kr 620 000 - 850 000,-.


Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for:

 • Post- og televirksomheten
 • Luftfarts-, veg- og jernbanesektoren
 • Riksvegferjene

Arbeidsområdet til departementet omfatter langtidsplanlegging, utredning og analyse samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene.

Departementet har etatsstyring av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet, Post- og teletilsynet, samt Statens havarikommisjon for transport.

Videre forvalter departementet statens eierinteresser i Avinor AS, Posten Norge AS, NSB AS og Baneservice AS.

Samferdselsdepartementets oppgaver:

 • Politikkutforming:
  Forberedelse av saker som skal legges fram for Stortinget, blant annet statsbudsjettet med revisjoner, forslag om lover og lovendringer, planer for samferdselssektoren og saker som gjelder organisering og tilknytningsform for de virksomhetene som er underlagt departementet.
 • Etats- og virksomhetsstyring:
  Iverksetting av retningslinjer og krav som Stortinget fastsetter for de forvaltningsorganer og selskaper som departementet har ansvar for. For forvaltningsorganene består styringen i oppfølging og kontroll av at bevilgninger nyttes etter forutsetningene, at lov- og regelverk følges og at forvaltningsorganene har en organisasjon som er tilpasset oppgavene. Departementet har ansvaret for å forvalte statens eierskap av selskapene på en måte som ivaretar både bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Forvaltning:
  Behandling av saker etter gjeldende lov- og regelverk innenfor departementets ansvarsområde eller for statsforvaltningen allment. I tillegg behandles forespørsler fra enkeltpersoner og institusjoner, saker som er sendt ut for kommentarer fra andre departementer mv.

Samferdselsdepartementet ledes av samferdselsministeren. Den øvrige politiske ledelsen består av tre statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Samferdseldepartementet har fem avdelinger:

 • Plan-, økonomi og administrasjonsavdelingen
 • Luft-, post- og teleavdelingen
 • Veg- og baneavdelingen
 • Transportavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen

Antall ansatte

Vi er omtrentlig 140 ansatte.

Les mer om Samferdselsdepartementet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Er du nyutdannet innen IT og ønsker å bli DevOps Trainee i et verdensledende skyselskap?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Vis alle 29.668 ledige stillinger

Bli kjent med oss