<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med hovedvekt på jordvern og klimatilpasning Landbruksdirektoratet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

En av våre ansatte skal over i ny jobb, og vi søker etter en erfaren, engasjert og selvstendig erstatter, som liker faglige utfordringer på et høyaktuelt fagområde med mange kryssende interesser.

I denne stillingen vil du få hovedansvaret for seksjonens arbeid med å ivareta landbrukets interesser i arealforvaltningen. Du vil også koordinere og videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i direktoratet, og gjennom dette bidra til at vi ivaretar sektoransvaret for å tilpasse landbruket til et klima i endring. Du får varierte arbeidsoppgaver, fra konkret saksbehandling til utredning og prosessarbeid. Stillingen gir en bred kontaktflate internt og eksternt, fra statsforvaltere og kommuner, til forskning, departement og direktorater.


Om seksjonen og arbeidsområdet

I seksjon arealforvaltning arbeider vi blant annet med oppgaver innen eiendomslovgivningen for landbrukseiendommer, jordvern, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, landbrukets verdensarvordning, rovvilt og ulike miljøtiltak i jordbruket. Vi koordinerer direktoratets arbeid med klimatilpasning, og deltar i arbeidet med å rapportere, evaluere og overvåke jord- og kulturlandskapsressursene.

Vi har en rådgivende rolle innenfor utforming av landbrukets arealpolitikk på nasjonalt nivå, der blant annet jordvern er sentralt. Ansvarsområdet for vår ledige stilling innebærer faglig veiledning og nært samarbeid med forvaltningen hos statsforvalteren og i kommuner.


Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Ivareta og utvikle arbeidet med jordvern. Herunder utredning, veiledning, rådgiving, rapportering og saksbehandling.
 • Koordinere og videreutvikle direktoratets arbeid med klimatilpasning.
 • Gi høringsuttalelser til miljø-, energi- og samferdselsmyndigheter i prosesser som angår landbruk. Være direktoratets representant inn i tverretatlig arbeid.
 • Bidra i forvaltning og videreutvikling av ordningen der kommuner kan søke om tilskudd til utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.
 • Videreutvikle direktoratets samlede arealarbeid innenfor jordbruk og reindrift. 
 • Gi faglige råd til departementer og direktorater, og veilede statsforvaltere og kommuner. Delta i behandling av innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven.
 • Behandle klagesaker om nydyrking.
 • Holde foredrag.
Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå innen arealforvaltning, naturforvaltning, eller andre relevante natur- og/eller samfunnsvitenskapelige fag
 • svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • relevant arbeidserfaring

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra samfunnsplanlegging, gjerne arbeid med landbruks- og/eller klima- og miljøinteresser i planprosesser
 • erfaring med utredningsarbeid og saksbehandling
 • erfaring fra prosjekt- eller prosessarbeid
 • interesse for digitalisering av offentlig virksomhet
 • erfaring med bruk av Excel i analyser og rapportering

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • liker å jobbe både selvstendig og i team, og har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er strukturert, analytisk, tenker helhetlig og spiller andre gode
 • tar initiativ og er engasjert, med stor gjennomføringsevne
 • vil representere Landbruksdirektoratet på en god måte utad


Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. . Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Kontaktperson for stillingen

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon om du lurer på noe knyttet til stillingen.


Vi tilbyr
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 493 700 til kr. 604 400 (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 553 500 til kr. 714 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Stor kontaktflate og stor grad av samarbeid, både internt og eksternt.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.
Generelle opplysninger
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon eller på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Les mer om Landbruksdirektoratet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 05
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 07
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 08
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Arbeidssøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Nå har du muligheten til å bli trainee i en
28.11.2022 Flere steder
I AF Gruppen jobber vi hver dag med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. Vi deltar aktivt på
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsprotalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
AF Gruppen er i vekst, og vi ser nå etter deg som kan tilføre vår Maskinavdeling ytterligere kompetanse innen maskiner
15.11.2022
Microsoft University er et traineeprogram for Microsoft University sine partnere og kunder.
11.10.2022 Flere steder
Vis alle 23.891 ledige stillinger

Bli kjent med oss