<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor/førsteamanuensis i grafikk ved avdeling Kunst og håndverk Kunsthøgskolen i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling Kunst og håndverk utlyser en 100 % åremålsstilling som professor/førsteamanuensis på fagområdet Grafikk. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse ytterligere en periode.

Til stillingen ligger kunstnerisk og pedagogisk ansvar for utvikling og drift av fagområdet Grafikk og tegning med fokus på kvalitet, fornyelse og kritisk refleksjon. Det innebærer blant annet et faglig-koordinerende ansvar for undervisning og fagressurser på fagområdet.

Arbeidsplikten omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid, administrasjon og økonomiansvar. Det forventes at undervisningen knyttes nært opp til eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. 

Studieprogrammene skal ta hensyn både til fagets historie og til utviklingstrekk i samtidskunsten. Avdeling Kunst og håndverk skal utforske og utvikle den medium- og materialbaserte kunsten og delta i samtidens kunstdiskusjoner.

Det forventes at den som får stillingen deltar i den kunstfaglige debatten og bidrar til å profilere den faglige virksomheten ved fagområdet nasjonalt og internasjonalt.


Fagområdet Grafikk

Fagområdet Grafikk / Print favner et stort spekter, alt fra det tradisjonelle til nye digitale løsninger, som for eksempel trykking, VR og 3D, fotografering, digital og tradisjonell tegning, collage, akvarell, video og hybridkombinasjonene som oppstår i dette utvidede feltet. På denne måten åpner navnet for en ytterligere forståelse av fagområdet, der alle de forskjellige delene behandles som likeverdige.

Med undertitlene publisering, fotografering, tegning og Artist Books, legger grafikkfeltet fokus på viktigheten av å samle dette vide og mangfoldige spekteret til en smeltedigel av muligheter som åpner for nye innfallsvinkler. Grafikken vises derfor i forskjellige former og uttrykk innenfor det utvidede feltet grafisk kunst. Fagområdet er i tett dialog med aktører i dagens samtidskunstscene. Gjennom dette ønsker Kunsthøgskolen i Oslo å være en viktig kunnskapsbank og aktiv bidragsyter for det norske og internasjonale fagmiljøet.


Verkstedene 

Fagområdet har 5 verkstedsområder; dyptrykk og høyt trykk, litografi, silketrykk, publisering og fotomekanisk trykkprosesser.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger kunstnerisk og pedagogisk ansvar, og å utvikle fagområdet i dialog med kolleger med fokus på kvalitet, fornyelse og refleksjon samt å styrke forankringen til avdelingen Kunst og håndverk. Samarbeidsevne og interesse for å utvikle synergier og samarbeid med de andre fagmiljøene ved avdelingen kommer derfor til å bli vektlagt.

Arbeidet omfatter koordinering av de faglige ressursene på området samt undervisning, veiledning og kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning. Det forventes at den som får stillingen deltar i den kunstfaglige debatten og bidrar til å profilere virksomheten ved fagområdet nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsplikten omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid, administrasjon og noe økonomiansvar. Det forventes at undervisningen knyttes nært opp til eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Nærmeste leder for stillingen er dekan, som både er faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen.


Kvalifikasjonskrav

Søkeren må kunne dokumentere:

Til stillingen som professor:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder

eller

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå

Og i tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- niv
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Til stillingen som professor og førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

eller

 • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinenutdanning på høyt nivå fra Norge eller likeverdig utdannelse fra utlandet
 • Omfattende kunstnerisk aktivitet med høyt, internasjonalt nivå og fordypning innen fagområdet
 • Dokumentert omfattende undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse på BA- og MA-nivå
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk

Søkeren må også kunne dokumentere:

 • Kompetanse på høyt nivå når det gjelder arbeidsprosesser, teknikker og materialer
 • Erfaring med å forene teori, kritisk refelksjon og kunstnerisk praksis 
 • Erfaring med ledelse av prosjekter som viser faglig nytenkning og utvikling 
 • Erfaring med ressursstyring, planlegging og administrasjon 

Søkeren må ha gode kunnskaper i norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller ville tilegne seg dette innen kort tid. Søkeren må beherske engelsk muntlig og skriftlig. 

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av . Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, vil den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.


Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med: 

 • Visjoner og utviklingsperspektiver for fagområdet grafikk
 • Evne til å utforske og formulere relasjoner mellom kunstnerisk forskning og kunstnerisk praksis
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Internasjonale nettverk
 • Pedagogiske evner og engasjement på studentenes vegne
 • Erfaring med teamledelse og evne til å motivere medarbeidere og kolleger

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner. 

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår for hva som kreves av din søknad. Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen og beskrive sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • CV, vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon av undervisningserfaringer og pedagogiske kvalifikasjon som har relevans for stillingen
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:
  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner. 
  • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet 
  • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag 

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert. Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider for stillingen som førsteamanuensis, og inntil 15 kunsteriske arbeider for stillingen som professor. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplar, og skal være innsendt innen søknadsfristens utløp. Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR teamet, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.


Vurderingsprosedyre

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av Kunst og håndverk. Komiteen vurderer ikke søknader og dokumentasjon sendt etter fristens utløp. Etter at sakkyndig komite har avgitt sin uttalelse vil innstillingsutvalget foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig kvalifisert. I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov. Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Ansettelsesutvalget for faglige stillinger har er ansettelsesmyndighet.


Kunsthøgskolen tilbyr
 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrum
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ - brutto som førsteamanuensis SKO 1011 Kr. 636 700-728 100 (ltr. 68 - 75), professor SKO 1013 kr 701 300 – 839 900 (LTR 73 - 80) avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

I stillingen inngår 30% tid til kunsterisk utviklingsarbeid. 

Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesråd er ansettelsesmyndighet.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Boel Christensen-Scheel, dekan ved Kunst og håndverk på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) ta kontakt med HR-teamet på e-post:

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Forsker, teknolog og formidler søker nye muligheter
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
18.01.2023 Tromsø
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Aleris Frogner og Majorstuen vokser og
18.01.2023 Oslo
Vis alle 57.922 ledige stillinger

Bli kjent med oss