<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat innen journalistikk og mediefag OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 450 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Ved , er det ledig en 3-årig stipendiatstillinginnen journalistikk og mediefag, som er en studieretning under ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. Studieretningen har i dag 8 stipendiater.

Om prosjektet

Stipendiaten er knyttet til forskergruppa , som undersøker ulike former for narrativer i medier – medier forstått som journalistikk, generell sakprosa og annen medieproduksjon, på alle plattformer.

Gruppa analyserer hvordan narrativene i medieoffentligheten utvikler seg over tid, og hvordan de konstruerer og gjenspeiler ulike måter å se virkeligheten på.

MNG legger spesielt vekt på hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet påvirker medienes tekster (verbale, visuelle og lydlige), og vice versa. En viktig del av gruppas arbeid er å styrke diskusjonen mellom forskere, medieprofesjonenes utøvere og allmennheten.

Utgangspunktet for utlysningen er at fortellinger i journalistikk og sakprosa skal være basert på sannferdig kunnskap. Innenfor journalistikk og sakprosa-feltet finnes en såkalt virkelighetskontrakt mellom avsender og mottaker som man ikke finner i skjønnlitteraturen. Videre utgjør forskning og fagstoff en betydelig del av grunnlagsmaterialet både for journalister, forfattere og andre medieprodusenter. Samtidig er «fortellingen» mye brukt og populær på alle plattformer – både som innslag i tekster og som tekstenes hovedform.

Men hva skjer med virkelighetskontrakten idet journalistikk- og sakprosatekstene får en narrativ karakter – enten det er i form av historiske beretninger, dokumentarer, nyhets-, reportasje- eller debatt-tekster om samtidige forhold, eller forskningsbaserte fremstillinger av fremtiden (basert på prediksjoner)?

En klassisk diskusjon i historiefaget, som er relevant for all sakprosa, er i hvilken grad avsenderen konstruerer sin egen virkelighet gjennom den kombinasjonen av virkemidler som kildevalg, språk og dramaturgi osv. innebærer når fortelling preger presentasjonen. 

Medienarrasjonsgruppa undersøker og beskriver, spesielt gjennom tekstanalyse og intervju/ observasjon, hvordan tekstprodusenter utøver denne virksomheten, og hvordan de reflekterer over det.

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-prosjektet skal utformes og gjennomføres på en måte som bidrar vesentlig til MNG. Søkere må selv utarbeide en prosjektskisse med:  

 • en selvstendig problemstilling
 • forskningsspørsmål
 • angivelse av metode

Vi åpner for alle prosjektskisser som er relevante for temaer og spørsmål som forskergruppen vektlegger, men er spesielt interessert i prosjektbeskrivelser som bidrar til ny kunnskap og forståelse på et eller flere av følgende punkter:

 • utvikle metoder, begreper og empirisk kunnskap som bidrar til styrket innsikt i den rollen fag- og forskningsstoff spiller i journalistiske narrativer og/eller annen narrativ sakprosa og medieproduksjon.
 • utvikle begreper og metoder for hvordan journalister og sakprosaister kan kritisk evaluere den kunnskapen som forskningskilder legger til grunn for å beskrive ulike hendelser og begivenheter i fortid og samtid - og for å beregne og skissere scenarier i fremtid.
 • skape et kunnskapsbasert etisk rammeverk for kildekritikk i journalistiske narrativer /sakprosa.
Kvalifikasjoner og vilkår
 • relevant hovedfag eller mastergrad (120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre i journalistikk, medier og kommunikasjon, eventuelt andre relevante mastergrader. I spesielle tilfeller kan mastergrader på 90 studiepoeng godtas.
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Se for nærmere informasjon om når 90 studiepoeng/ECTS kan godtas.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant erfaring med kvalitative forskningsmetoder
Prosjektskisse

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og skal inneholde:

 • problemstilling, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet 
 • referanseliste

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse etter en mal fins

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • cv, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Merk: Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn 501.200 (lønnstrinn 54).

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og cv ved å benytte knappen «logg in og søk stillingen».

Søknadsfrist:  27.02.2023

Ref:                 23/00086

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 23
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.478 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet