<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Forskar 1109 i biomatematikk Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Forskar 1109 i biomatematikk

Ved er det ledig ei mellombels stilling som forskar i biomatematikk. Stillinga er for ein periode på ca.1 år, med sluttdato 30.06.2024, og er knytt til EU-prosjektet «EvoConBiO».


Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
 • Bioenergetiske organellar (mitokondrium og kloroplastar) produserer energien til komplekse organismar, men korleis dei er kontrollerte og arva er ikkje godt utgreidd. Desse organellane finst i populasjonar i cellene, har sine eigne genetiske materiale, og rører på seg på ein kollektiv og dynamisk måte. Vedlikehald av desse samanknytte fysiske og genetiske populasjonane har ei sentral rolle i menneskeleg helse, matplanteproduskjon, og uendelege mange andre biologiske prosessar, men mange aspekt ved dette vedlikehaldet er ukjende.
 • Denne stillinga vil innebere å konstruera og anvende matematiske modellar for den fysiske og genetiske åtferda til desse livsviktige populasjonane. Prosjektet bygger på vår banebrytande forsking som brukar stokastisk modellering og nettverksvitskap for å karakterisere slik åtferd og korleis denne åtferda er kontrollert av cella. Det vil innebere å bygge, analysere, og parametrisere diskrete stokastiske modellar for populasjonar under utvikling, og modellering av romlege interaksjonar og/eller miljøpåverknader i desse populasjonane. Du kan lese meir om dette arbeidet her: ;
 • Stillinga er innan eit større prosjekt, EvoConBio (evolusjon og kontroll av bioenergetiske organellar), med ei mangfaldig gruppe som nyttar seg av tverrfaglege tilnærmingar for å utforske celle- og evolusjonærbiologi.
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor matematikk, fysikk eller et liknande tema som inneber å konstruere og analyserin matematiske modellar.
 • Erfaring med biologi er ein føremon, men ikkje eit krav, og opplæring vil bli gitt.
 • Erfaring med å bygge, analysere, og parametrisere diskrete stokastiske modellar er ein føremon.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga:

 • UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

Vi kan tilby:
 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • stilling som forskar (kode 1109 i hovudtariffavtalane i staten) og brutto årsløn på kr. 573 900,- (svarar til lønssteg 62) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode

Søknaden skal innehalde:
 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål.
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:
Professor Iain Johnston, Matematisk institutt, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 09
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 10
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 11
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 12
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 14
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 15
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 16
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Aleris er Norges største private helseforetak med sykehus og medisinske sentre fra Agder i sør til Tromsø i nord. Nå
09.06.2023 Tromsø
Vi er på jakt etter erfarne utviklere med lidenskap for programvareutvikling. Du må like å løse utfordringer og utvikle i
08.06.2023 Trondheim
Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vis alle 26.925 ledige stillinger

Bli kjent med Universitetet i Bergen

Fakta om Universitetet i Bergen