<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Framtidsansvar i tverrfagleg kompetanseteam? Sula kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sula kommune er ein kommune i vekst, omstilling og utvikling som no tilpassar organisasjonsstrukturen til dagens og morgondagen sine behov for kompetanse og samarbeid på tvers av fag. Utvikling av tenestene, rasjonell drift og bulyst vil avhenge av gode strategiar og planar for framtida. Derfor byggjer kommunen eit rådgivarteam nær leiargruppa med ansvar for å støtte administrasjonen i gode saksutgreiingar og politikarane med gode avgjerder til beste for Sula sine innbyggjarar. Stillinga som eigedomsutviklar vil inngå i dette teamet og innebere utstrakt samarbeid med administrativ og politisk leiing og med dei enkelte einingane innan helse- og omsorg, oppvekst, kultur og teknisk sektor. Stillinga rapporterer til kommunalsjef for organisasjon og utvikling.

EIGENDOMSUTVIKLAR 

Vi tilbyr:
 • Ei essensiell rolle i utvikling av Sula kommune 
 • Menneskeleg og fagleg utvikling i særklasse
 • Eit tett og kompakt lag med tverrfagleg kompetanse
 • Ein arbeidsintensiv kvardag med humor
 • Moglegheit til å jobbe med fagområda skissert under
 • Fridom til å løyse oppgåver saman med andre og på eiga hand
 • Konkurransedyktig løns- og pensjonsvilkår
Dette får du jobbe med:
 • Ansvar for å leie kommunen sine utviklingsprosessar innan eigedom frå idé til realisering
 • Ansvar for å utarbeide langsiktige planer for eigedomsutvikling
 • Etablere eit godt samarbeid internt i kommunen, og med eksterne aktørar innan eigedomsutvikling
 • Identifisere og følgje opp utviklingspotensialet i kommunen sine bygg og eigedomar
 • Vere rådgjevar og utarbeide underlag til politisk behandling, samt følgje opp politiske vedtak
 • Ha eit auge for moglegheiter og fremje saker som kan vere gunstige for kommunen si eigedomsportefølje til politisk avklaring
 • Vere med å forhandle og inngå nye leigekontraktar, og dessutan avslutte leigeforhold og her under sørgje for ei ryddig og profesjonell tilbakelevering av lokale
 • Bidra til å utvikle kommunen sine system og verktøy innan eigedomsforvaltning
 • Bidra i arbeidet med overordna strategiar og planar (slik som kommuneplanar, eigedomsstrategi med meir)
 • Inneha bestillerkompetanse
 • Utarbeide økonomiske analysar og vurderingar tilknytta eigedomsutvikling
 • Vere med å forhandle og inngå nye leigekontraktar, og dessutan avslutte leigeforhold og her under sørgje for ei ryddig og profesjonell tilbakelevering av lokale
 • Utarbeide økonomiske analysar og vurderingar innan eigedom
 • Andre oppgåver kan også bli lagt til stillinga avhengig av søkjar sin kompetanse og bakgrunn

I tilknyting til prosjekta vil der vere oppgåver som økonomistyring og leiing av reguleringsprosessar. Gjennomføring av utviklings- og byggeprosjekt vil skje i nært samarbeid med driftseining for eigedom, og grensesnitt for ansvarsfordeling vil bli fastsett i kvart enkelt prosjekt.
Ønska kvalifikasjonar:
 • Teoretisk utdanning med innhald og nivå tilpassa ansvarsområda
 • Yrkesmessig erfaring til nytte for arbeidsoppgåvene.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne. Sula nyttar nynorsk
 • Gjerne erfaring innan eigedomsutvikling med vekt på tidleg fase og utvikling av strategiar og forprosjekt
 • Prosjektleiing 
 • Samhandlingskompetanse

Personlege eigenskapar:
 • Positiv, moglegheitsorientert med samfunnsengasjement
 • Høg arbeidsmoral og teamforståing
 • Gjennomføringsevne og disiplin ift avtalar
 • Generelt gode kunnskapar innan bruk av digitale verktøy
 • Glad i å smile
 • Forstå verdien av læring og utvikling i eit fellesskap
Tilsettingsprosessen vil vere ei informasjonsutveksling mellom to likeverdige partar der menneskeleg og profesjonell kompetanse bli matcha mot eksisterande team i Sula kommune. Fram til utløpet av søknadsfristen vil søknadar og førespurnadar bli behandla konfidensielt, om ønskjeleg også ovanfor oppdragsgjevar. Sula kommune er pliktig til å utarbeide offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer å reservere deg mot oppføring, må du søkje om og grunngi dette. Du vil bli kontakta viss søknaden ikkje blir innvilga og vil få høve til å trekkje søknaden. For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med rådgivarar i Personalhuset: Ivar Morten Normark mobil: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Linda Henriksen mobil: 966 25 527, eller økonomisjef i Sula kommune Per-Vidar Sæhaug mobil: 957 57 960.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. Med sine 58 km² er Sula en av de minste kommunene i Møre og Romsdal, samtidig er den en av de mest folketette, 119 innbyggere per km². Nord for øya ligger Borgundfjorden og i sør Storfjorden. Øyas høyeste punkt er Tverrfjellet (776 moh). Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Langevåg. Men også bygdene Mauseidvåg, Solavågen og Fiskerstrand er godt bebodd. Sula har siste åra opplevdt sterk befolkningsvekst, spesielt i nærområdene til Ålesund kommune. Sula kommune og Ålesund kommune utgjør i dag et sammenvokst bo og arbeidsområde med tilsammen 50 000 innbyggere. Kommunen var tidligere en viktig fiske- og jordbrukskommune. I dag er flere næringsveier godt representert, blant annet møbel, tekstil, skipskonstruksjon transport og fiskeforedlingsindustri. Befolkning 7 626 (2008) Les mer om Sula kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Sula kommune