<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Forskar/lege (20 %, to stillingar) - Utdanningsfagleg prosjekt i allmennmedisin

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Forskar 

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig to mellombels stillingar (20 %) som forskar/lege i eit utdanningsfagleg prosjekt innan allmennmedisin. Stillingane er knytt til prosjektet «Fleire praksisplassar og betre rettleiing for medisinstudentar på fastlegekontora (FRONESIS)», finansiert av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HKdir). Prosjektstillingane har ei tidsramme 22 månader.


Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Føremålet med prosjektet er å bidra til at medisinutdanningane i Noreg har eit tilstrekkeleg tal praksisplassar i primærhelsetenesta, med god kvalitet og kompetente praksisrettleiarar. Både volum og kvalitet på praksisplassar er under press, både gjennom «fastlegekrisa» og mangel på nasjonale avtalar og lovverk som sikrar at utdanningane har eit stort nok tal praksisplassar i kommunane. Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modellar for praksis, med mål om fleire, lengre og betre praksisperiodar, samt utvikle og pilotere ein ny og fleksibel vidareutdanning med sikte på å oppnå nasjonale krav for rettleiarkompetanse.

For det aktuelle prosjektet er det inngått partnarskap med Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Det er i rundt 90 fastlegekontor i ni kommunar dei ulike modellane for praksis skal prøvast ut, medan kartleggingsdelen av prosjektet dels vil vere regionalt (Helse Vest) og dels nasjonalt. I siste del av prosjektet skal det utviklast og prøvast ut ei nasjonal praksisrettleiarutdanning på masternivå retta mot fastlegar.

Den eine stillingsinnehavaren skal

 • arbeide med eit forskingsprosjekt der data er innsamla som del av praksisutplassering i allmennmedisin (FAMFIB-prosjektet)
 • deltakinga i prosjektet gjeld analyse av data og deltaking av skriveprosessen fram mot ferdig prosjektrapport og publikasjon
 • presentere prosjektet og formidle resultat i relevante fora lokalt og nasjonalt

Den andre stillingsinnehavaren skal

 • delta i prosjektet sin Arbeidspakke 3, som skal utarbeide eit pedagogisk opplegg for utdanning av praksisrettleiarar i allmennmedisin
 • ha ei koordinerande rolle for dette delprosjektet og drive det framover i nært samarbeid med prosjektleiar, prosjektmedarbeidarar, referansegruppe og styringsgruppe
 • delta i mogeleg følgjeforsking og evaluering av prosjektet i samsvar med prosjektplanen
 • delta i utforming av spørjeskjema, utvikling av modellar for praksisinnhald hos fastlegar og ved fastlegekontor
 • følgje opp prosjektet i samsvar med prosjektplanen, rapportering og rapportutforming
 • presentere prosjektet og formidle resultat i relevante fora lokalt og nasjonalt
 • vere medlem i delprosjektet si prosjektgruppe
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • søkjar må vere utdanna lege med norsk autorisasjon
 • det er ønskjeleg at søkjaren har noko vitskaplege kvalifikasjonar innan allmennmedisin eller samfunnsmedisin, og erfaring frå slik forsking vil bli tillagt stor vekt, men er ikkje avgjerande for stillinga. Det er ikkje krav om doktorgrad
 • grundig kjennskap til fastlegeordninga, anten som klinikar, frå samfunnsmedisinsk stilling eller frå organisasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • kjennskap til spesialistutdanning i allmennmedisin vil bli vektlagt, enten ved gjennomført eller påbyrja slik utdanning
 • det er ønskjeleg at søkjar har erfaring med gjennomføring av ulike typar prosjekt
 • det vil bli lagt vekt på erfaring frå allmennmedisinsk undervisning, både i grunnutdanning og i vidare- og etterutdanning
 • evne til sjølvstendig initiativ og evne til samarbeid, samt personlege eigenskapar som gjer søkjar eigna for stillinga, vert sterkt vektlagt i vurdering av søkjarane
 • søkjar må ha høg arbeidskapasitet og entusiasme for utdanningsspørsmål, forsking og utvikling av fastlegeordninga som praksisarena
 • søkjar må vere god i munnleg og skriftleg norsk og engelsk 


Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga. 


Vi kan tilby:
 • Eit godt arbeidsmiljø ved Faggruppe for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Flott arbeidsplass i nye Alrek helseklynge
 • Deltaking i forskingsmiljøet generelt med fag- og forskingsmøter
 • Løn for tida kr 509 300 brutto pr. år (kode 1108, lønssteg 51) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode
Søknaden skal innehalde:
 • CV
 • Vitnemål og relevante attestar (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar)
 • Eventuelle publikasjonar, vitskaplege/faglege arbeid du ønskjer at det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10) og ei liste over desse
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)
 • Søkjar må sei om det søkjast på den eine eller den andre stillinga (eller begge to)

Følgjande premissar er lagt til grunn for stillinga som forskar: 
 • Forskaren skal vere medlem i forskingsgruppa som fagfeltet høyrer inn under 
 • Lønsutgiftene skal om mogleg vere 100 % eksternt finansiert 
 • Forskaren skal aktivt bidra med å innhente eksterne prosjektmidlar til fagmiljøet, til både seg sjølv og andre, frå NFR, EU og andre kjelder 
 • Det er forventa at forskaren har sin forskingsaktivitet finansiert av prosjekta forskaren og forskingsgruppa rundt forskaren arbeider med 
 • Instituttleiar kan pålegge forskaren arbeid inn mot bestemte forskingsprosjekt 
 • Forskaren kan inneha verv, delta i komitear, utval m.m. innan UiB 
 • Forskaren har ikkje undervisningsplikt, men forventas å rettleie master- og ph.d.- studentar i den grad dette inngår som ein naturleg del av forskingsaktiviteten i forskingsgruppa 
 • Forskaren kan søkje kompetanseopprykk etter reglementet for opprykk 
 • Grunnlaget for stillinga opphøyrer dersom prosjektfinansieringa opphøyrer, og ny lov om statens ansatte mv. om oppseiing og fortrinnsrett vil gjerast gjeldande for fast tilsette 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til prosjektleiar og professor Steinar Hunskår, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2023
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 25
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 20.155 ledige stillinger

Bli kjent med Universitetet i Bergen

Fakta om Universitetet i Bergen