<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn Avdelingsleiar Drift vatn og avløp

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt!

Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre.

Frå november 2023 treng vi ny avdelingsleiar for driftsavdelinga vår, Avdeling Drift vatn og avløp. 

Avdelinga har i dag til saman 70 tilsette og er inndelt i fire fagteam: Vassbehandling, Avløpsreinsing, Leidning/pumper og Driftsstøtte. Desse teama har kvar sin fagleiar som har avgrensa personal- og økonomiansvar.

Avdelinga sitt ansvarsområde er trygg og effektiv drift av all VA-infrastruktur og å sikre koordinering og godt samarbeid på tvers av fagområda. Dette inkluderer drift og prosjekt av ulikt omfang, og at forvaltning av drikkevatnet og avløpsreinsing skjer på ein miljømessig forsvarleg måte. Vi skal i gang med fleire store prosjekt som til dømes det nye felles hovudrenseanlegget for Sula og Ålesund kommune på Kongshaugen, og nytt vassrenseanlegg i Fremmerholen.

Verksemdsleiar er næraste overordna, og du vil ilag med han og to andre avdelingsleiarar utgjere verksemda si leiargruppe.


Som leiar må du vise retning mot felles mål i tråd med Ålesund kommune sin visjon og verdiar. Visjonen vår er: Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet. Vi forventar at du er etisk bevisst og at du kan identifisere deg med verdiane våre Open, engasjert og modig.


Arbeidsoppgåver

 • overordna organisering, leiing, fordeling og kontroll av arbeidsoppgåver
 • ivareta fag, økonomi og personalansvar
 • utvikle driftsorganisasjonen med fokus på arbeidsmiljø, kompetanse, HMS og kvalitet
 • tverrfagleg samarbeid mellom einingar, kommunar, akademia og leverandørar
 • sikre at tenester og oppgåver vert levert i tråd med lov, forskrift m.m

Kvalifikasjonar

 • relevant utdanning høgskule/universitet
 • det er ønskjeleg med formell leiarkompetanse, og leiarerfaring der du også har hatt personal og økonomiansvar.
 • erfaring frå prosjektleiing vil bli vektlagt
 • god digital kompetanse
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne – på norsk
 • sertifikat klasse B

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som har vilje og evne til å

 • vere ein tydeleg og inkluderande leiar i god dialog med dei tilsette
 • engasjere og motivere, skape tillit og lagånd
 • arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta og samhandle godt med eksterne og interne samarbeidspartar
 • kontinuerleg tilpasse og utvikle avdelinga og arbeidsmåtar til nye behov og krav
 • jobbe strategisk, langsiktig og heilskapleg

Vi tilbyr

 • varierte og spennande leiaroppgåver med fokus på miljø og kvalitet
 • gode moglegheiter for fagleg utvikling og vidareutdanning
 • leiarnettverk og fagleg- og administrativ støtte.
 • høve til heimekontor i samsvar med retningslinjer
 • løn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Arve Olav Bang, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Synnøve Ragnhild Thorseth, Seniorrådgjevar , Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Storgata 25 6002 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Kommunalområde Samfunn Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon39 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.06.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
1 ledig stilling

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Fakta om Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn