<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

UiT Norges arktiske universitet Postdoktor i offentliggjøring og tilbakeføring av samiske arkiver og samlinger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved ,er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet forskningsgruppen SAMFORSK. 

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode påtreår. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Forskningsområdet for kandidaten er relatert til transformasjon av samiske arkiv og samlinger i en kontekst der digitalisering og dekolonialisering av det norske museumslandskapet muliggjør nye former for tilbakeføring, offentliggjøring og samarbeid med relevans for samiske institusjoner og lokalsamfunn. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen SAMFORSK ved universitetsmuseum ved UiT, SAMFORK:

SAMFORSK består av et nettverk av forskere tilknyttet universitetsmuseet med bred kunnskap om samisk kultur. Universitetsmuseets arbeid knyttet til samisk kultur og historie er i dag ett av de strategiske satsingsområdene, men enheten har også et spesielt ansvar for forskning knyttet til kvensk kultur og historie. Kandidatens arbeid vil også kunne omfatte flere kulturer i nordområdene. Museet har ansvar for en rekke samlinger som representerer landsdelens kulturelle mangfold. Stillingen inngår i et kollegialt fellesskap med forvaltning av disse samlingene.

SAMFORSK har dette året søkt ekstern finansiering av to forskningsprosjekter til NFR og to til Interreg Aurora. En av de Working Package som SAMFORSK leder gjelder forskning og prosesser knyttet til offentliggjøring av joik og samisk musikk samlinger i nordiske arkiver.

Kandidaten må levere en prosjektbeskrivelse som beskriver sitt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må inkludere en fremdriftsplan. Kandidaten skal i sin prosjektbeskrivelse presentere relevante problemstillinger knyttet til tilbakeføring og offentliggjøring av samiske samlinger og arkiv. I løpet av den treårige post Doc perioden forventes at kandidaten publiserer vitenskapelig arbeid tilsvarende to til tre artikler. Kandidaten skal også, sammen med SAMFORSK, ta del i ulike formidlingsprosjekt knyttet til tilbakeføringstematikken; konferanser, utstillinger og populærvitenskapelige publikasjoner.


Om prosjektet

Tema knyttet til tilbakeføring er del av kjernevirksomheten til SAMFORSK og har de to siste årene har vært løftet frem blant annet gjennom prosjektet DigiJoik (offentliggjøring og tilgjengeliggjøring av Nordnorsk folkemusikksamling og spesielt samisk luohti (joik) og disse temaene belyses i den kommende SAMFORSK publikasjonen Memory Institutions and Sámi Heritage: Decolonisation, Restitution and Repatriation in Sápmi (Routledge 2023). Kandidaten skal kvalifisere seg til en fast stilling. Arbeidsoppgavene vil omfatte forskning, deltakelse i forskningsgruppesamarbeid og i faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. I dette ligger også arbeid med søknader om forskningsfinansiering fra Norges forskningsråd og/eller EU. Stillingen omfatter videreutvikling av fagmiljøet ved enheten gjennom egne forsknings- og utviklingsarbeider, og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kandidaten vil være del av SAMFORSK og dermed få tilgang til den tverrfaglige kompetansen i forskergruppen. SAMFORSK vil slik fungere som et mentorskap for kandidaten. I tillegg har post doc ved UiT rett til en egen utnevnt mentor i det disiplinære feltet som er relevant for hans eller hennes prosjekt. Kandidaten får muligheter til å opparbeide seg museal formidlingskompetanse. Museal formidlingskompetanse er variert og inkluderer blant annet forskningskommunikasjon til en bredt sammensatt målgruppe med bruk av flere medier, alle faser i utstillingsarbeid, arbeid med utvikling og formidling av samlinger og arkiv, og refleksjon over virkemidler og form i formidlingsarbeidet.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Instituttleder Geir Rudolfsen:

 • e-post: 

eller SAMFORSK prosjektleder Rossella Ragazzi:

 • e-post: 
Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever at den som ansettes må ha doktorgrad (PhD) innen samfunnsfag eller humaniora, og ha relevant akademisk bakgrunn innen samiske samfunnsforhold og kulturuttrykk.

Fullført doktorgrad og disputas er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk. Nordiske søkere kan dokumentere sine språkkunnskaper ved å inkludere vitnemål fra videregående i sin søknad. Det er også ønskelig med språkkunnskap i samisk.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (). 


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen


Vi kan tilby
 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (maks 5 sider)
 • Prosjektbeskrivelse (maks 5-10 sider)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil fem. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.


Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: .

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Velkommen som søker!

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 03
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
33 ledige stillinger

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 25.478 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet