<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Forskar ved Nasjonale prøver i engelsk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Forskar 

Ved Institutt for framandspråk er det ledig ei 60 prosent fast stilling som forskar 1108 frå 1. januar 2024. Stillinga er knytt til utvikling og kvalitetssikring av Nasjonale prøver i engelsk, eit prosjekt som er finansiert av Utdanningsdirektoratet.  

Institutt for framandspråk har ni fag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium, tysk. Staben har nærare seksti fast vitskapleg tilsette, om lag 25 stipendiatar og postdoktorarar, elleve administrativt tilsette og ulike mellombels tilsette. Instituttet har fleire eksternfinansierte prosjekt, og Nasjonale prøver i engelsk er eitt av desse. Meir informasjon om instituttet ligg på . 


Arbeidsoppgåver:
 • Ha det overordna faglege ansvaret for den kontinuerlege vidareutviklinga av Nasjonale prøver i engelsk.
 • Koordinere og leie arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre prøver.
 • Ansvar for statistiske analysar.  
 • Samarbeide med fagansvarlege på UiB og i Utdanningsdirektoratet. 
Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Det er eit krav at kandidaten har:

 • Mastergrad i engelsk språk eller i lingvistikk. Doktorgrad er ein føremon. 
 • Forskarerfaring innanfor fagfeltet måling og vurdering av språkferdigheiter.
 • Høg språkkompetanse i engelsk, helst morsmålskompetanse.
 • Gode kunnskapar i skriftleg og munnleg norsk (B2 eller høgre).
 • Erfaring med å utvikle storskala språkprøver.

Søkjaren bør òg ha:

 • Kjennskap til engelskfaget i norsk grunnskule/vidaregåande skule.
 • Undervisningserfaring frå norsk grunnskule/vidaregåande skule/universitet.

Vi ser etter ein medarbeidar som er effektiv, har gode samarbeidsevner og er positivt innstilt til endringar av arbeidsrutinar og i møtet med nye utfordringar. 

Vurdering av søkjarane: 

Søkjarane blir vurderte ut frå kvalifikasjonar og eigenskapar slik det er skissert over. 

Søkjarane blir først vurderte og rangerte av ein sakkunnig komité. Dei best kvalifiserte blir deretter inviterte til intervju. Den endelege vurderinga vil i tillegg legge vekt på kandidatane sine personlege eigenskapar for stillinga. 


Vi tilbyr:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.  
 • Løn 584.500 - 635.400  kr brutto per år i full stilling (kode 1108), tilsvarande lønssteg 60 – 65 i statens regulativ. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.  
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).  
 • Gode

Slik søkjer du stillinga:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenka «SØK STILLINGEN» på denne sida. Søkjaren må nytte det elektroniske CV-skjemaet, og søknaden skal innehalde:  

1.      CV  

2.      Vitnemål frå universitet/høgskule og attestar.  

3.      Namn og kontaktinformasjon på tre referansepersonar.  

4.      Oversikt over relevant forskingsarbeid. 

5.      Oversikt over relevant undervisningserfaring.  

6.      Liste over eventuelle vitskaplege/faglege publikasjonar.  

Søknad og vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokument på andre språk må følgjast av attestert omsetjing. Vedlegga kan vere i Word- eller PDF-format, og må lastast opp i Jobbnorge innan søknadsfristen. Komiteen kan be om tilleggsdokumentasjon ved behov. NB: Søknadene vert vurderte ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Søkjaren har sjølv ansvaret for å sjå til at all informasjon er lasta opp før fristen. 

Den sakkunnige komiteen kan i særskilde tilfelle be om ettersending av dokumentasjon. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju. 

Generell informasjon:

Interesserte kan få meir informasjon om stillinga frå leiar av Nasjonale prøver i engelsk, Hildegunn Lahlum Helness, eller Logg inn for å se kontaktinformasjon eller frå instituttleiar Martin Paulsen, .no eller Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 

Nærare om tilsettingsprosessen

Spørsmål om den elektroniske søknadsprosessen kan rettast til . 

Søknadsfrist: 08.10.2023.  UiB-id: 23/11613

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 03
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 04
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2023
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 06
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 10
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Arbeidssted: Arendal og Kristiansand Vi ser etter en gruppeleder med høy fagkompetanse og forretningsdriv – som vil være med å utvikle oss
30.11.2023 Flere steder
Arbeidssted: Stavanger Ønsker du å være med på å forme morgendagens samfunn? I Norconsult kan du få være med på akkurat
30.11.2023 Stavanger
Vis alle 24.171 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen