<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Agder (UiA) Doktorgradsstipendiat i kunstfag

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?


Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk eller Institutt for visuelle og sceniske fag, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

har ca. 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for rytmisk musikk.

tilbyr ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst, mastergrad i utøvende musikk, master i kunstfag og bachelorgrad i utøvende musikk, i tillegg til årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

tilbyr ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i samtidsteater og bachelor i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.


Arbeidsoppgaver

Stillingen er en del av fakultetets . Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten er tatt opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst (KiK). For nærmere opplysninger se , , og

Doktorgradsstillingen inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet TakepART, som er et samarbeid mellom forskere fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for kunstfag. Prosjektet er tildelt to stipendiatstillinger knyttet til . TakepART bruker en tverrfaglig tilnærming som involverer samfunnsvitenskap, helse, humaniora og kunstfag for å forstå, identifisere og fremme deltakelse og inkludering i samfunnet for ungdom som står i fare for marginalisering (referert til som NEET – «not in employment, education or training»). Formålet er å fremme personlig utvikling, tilhørighet, økt selvtillit og påvirkningskraft i eget liv og samfunnsliv gjennom deltakelse i kulturaktiviteter. Hovedmålet med TakepART er å etablere langsiktig samarbeid mellom kulturfeltet, helsefeltet, utdanningsinstitusjoner, samfunnsorganisasjoner og kommunal sektor for å fremme sosial inkludering og deltakelse blant NEET-ungdom.

Prosjektet består av tre arbeidspakker som på ulike måter belyser den overordnede problemstillingen. Den utlyste stipendiatstillingen skal være knyttet til et delprosjekt (WP3), som skal utvikle og evaluere erfaringer med gjennomføring av en intervensjon blant unge NEET i Kristiansand kommune hvor kulturaktiviteter tas i bruk for å fremme inkludering. Ph.d.-prosjektet vil bygge på et aksjonsforskningsdesign. Det er en styrke om stipendiaten har erfaring med kulturaktiviteter i forbindelse med sosial inkludering og/eller arbeid med ungdom. Basert på det ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse. Det forventes at den som ansettes, deltar aktivt i prosjektgruppens aktiviteter. For mer informasjon om TakepART, ta kontakt med

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha relevant mastergrad/hovedfag, fortrinnsvis i et kunstfag. Søkere med mastergrad i tverrfaglige studier, som kunstfag, estetiske fag, eller lignende, må dokumentere fordypning i musikk, teater eller kunst og håndverk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat framgår av , fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4 fjerde ledd.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder og i forskningsprosjektet TakepART er norsk, men avhandlingen kan gjerne skrives på engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.


Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant tema i masteroppgaven
 • FoU-arbeid og/eller bruk av aksjonsforskning som metode
 • Relevant erfaring/praksis

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet, systematisk, konsentrert og selvstendig

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, masteroppgaven, oppnådde eksamensresultater samt eventuelt tidligere publiserte arbeider og relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om .

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 7 sider inkludert referanseliste. Den skal presentere forskningsfeltet som ph.d-prosjektet bidrar til, presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, materiale, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en fremdriftsplan innenfor den gitte rammen, budsjett og opplysninger om nødvendig infrastruktur.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må registreres/lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 7 sider inkludert referanseliste
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave (fulltekst)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner og ev. kunstneriske arbeider
 • Inntil 5 vitenskapelige publikasjoner (i tillegg til masteroppgaven)
 • Inntil 5 faglige formidlingstekster og/eller utviklingsarbeider
 • Vitnemål med karakterutskrift for all utdanning utover videregående skole til og med bachelorgrad
 • Vitnemål med karakterutskrift for høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Dersom søkeren har en tverrestetisk master, må fordypning dokumenteres
 • Attester
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig (flytende).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.02.2024Digitalt søkerseminar: Det tilbys et digitalt søkerseminar 14.12.2023 kl. 11. For påmelding til søkerseminaret, send e-post til innen 10.12.2023.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 04
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 05
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 06
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter?
03.04.2024 Oslo
Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne
Snarest Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
07.03.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
10.03.2024 Oslo
Om stillingeneFlere faste stillinger og vikariater ledige hos ossKlimakvotesystemet er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser og
02.04.2024
Er du elektriker og vil jobbe med drift og vedlikehold av våre elektriske anlegg i Forsvarsbygg?Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Nord, ForsvarsbyggForsvarsbygg
17.03.2024 Bodø
Hitachi Energy Norway leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling.Porteføljen omfatter
02.04.2024 Oslo
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til
07.03.2024 Oslo
Vis alle 45.951 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Agder (UiA)