<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Stipendiat i nanofysikk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Stipendiat i nanofysikk

Ved er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i nanofysikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er knytt til materialvitskap og er relatert til ERC Starting Grant prosjekt «smartGROW».


Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Hovudmålet til prosjektet er å utvikle ny teknologi for å gro filmar av diamant på komplekse 3D objekt slik som medisinske implantat, fleksibel elektronikk, optiske og mekaniske komponentar for luftfart og marin industri. I prosjektet det blir utvikla eit nytt overflate bølgje plasma-system for kjemisk damp deponering (CVD).. Dette vil bli gjort ved numeriske modellering, og fabrikkert ved bruk av avanserte teknikkar som 3D metallprinting. Stipendiatstillinga omhandlar å bygge og teste ut metamateriale-baserte bølgjeledarar med fraktale apparaturar, samt design og optimalisering av kammer for CVD. Kandidaten vil delta i arbeidet med å designe CVD system og å syntetisere diamant på 3D objekt ved lave temperaturar. Design og fabrikasjon av reaktor kammerdelar og test av diamantdeponering på ulike objekt og overflatar vil vere ein viktig del av prosjektet.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i fysikk, materialvitskap eller nanovitskap, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Dokumentert arbeidserfaring frå laboratoriearbeid er eit krav, og bør helst inngå som en del av master oppgåva.
 • Det er eit krav at søkaren har erfaring frå å arbeide med programvare for 3D CAD modellering som til dømes Creo Parametric, Solidworks etc.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Erfaring frå ein eller fleire av følgjande område er ein stor fordel:

 • vakumsystem
 • numeriske simuleringer
 • kjemisk dampdeponering (CVD).

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga
UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.


For stillinga gjeldt følgande:

Om stillinga som ph.d.-stipendiatSamla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vert avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga
Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du ved Universitetet i Bergen.


Vi tilbyr:
 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 54 (kode 1017) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 532 200 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • g
Søknaden skal innehalde:
 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden må du levere ei stadfesting på at mastergradsoppgåva er levert.
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. )
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.


Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til forsker Justas Zalieckas, Institutt for fysikk og teknologi, Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-mail , website .

For HR-relaterte spørsmål ta kontakt med Thea Thingnes, Logg inn for å se kontaktinformasjon,

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .       


Livet som ph.d.-kandidat ved UiB

Astrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 03
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 04
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 05
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 06
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 07
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Se flere annonser

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter?
03.04.2024 Oslo
Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne
Snarest Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
07.03.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
10.03.2024 Oslo
Om stillingeneFlere faste stillinger og vikariater ledige hos ossKlimakvotesystemet er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser og
02.04.2024
Er du elektriker og vil jobbe med drift og vedlikehold av våre elektriske anlegg i Forsvarsbygg?Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Nord, ForsvarsbyggForsvarsbygg
17.03.2024 Bodø
Hitachi Energy Norway leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling.Porteføljen omfatter
02.04.2024 Oslo
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til
07.03.2024 Oslo
Vis alle 45.951 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen