<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Stipendiater (2 stillinger) i informatikk: logikk, algoritmer og KI

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Stipendiat i logikk, algoritmer og KI

Ved er det ledig to stillingar som ph.d.-stipendiat i algoritmar, logikk og KI. Stillingane er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillingane er knytt til finansiering frå TMS-prosjektet Trustworthy AI og Universitetet i Bergen. Dei som vert tilsett må kunne starte i stillinga seinast innan 30. september 2024.


Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Stipendiatstillingane er knytt til prosjektet "Algorithmic Foundations of Trustworthy AI". Dette prosjektet er eit samarbeid mellom Institutt for informatikk og Institutt for informasjons- og medievitskap, der målet er å utvikle nye teoriar for å forstå, utvikle og designe sosialt medvitande algoritmar. Dei rette kandidatane skal aktivt bidra til forsking på foreining av sosiale parametrar og algoritmisk effektivitet. Dette gir ein unik moglegheit til å engasjere seg i grensesprengande arbeid i kryssingspunkta mellom KI, algoritmar, logikk og samfunnsvitskap.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar
 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i informatikk eller matematikk. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar den endelege mastereksamen før 25.06.2024. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. 
 • Forskingserfaring dokumentert med publikasjonar i anerkjente fora innan teoretisk datavitskap (som FOCS/STOC/SODA/ICALP/LICS) eller innan KI (som AAAI/IJCAI) konferansar er ein stor fordel.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på.
 • Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga

UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.


For stillinga gjeldt følgande

Om stipendiatstillinga: Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vert avgjort av instituttleiar ved tilsetjing. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga: Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller ved Universitetet i Bergen


Vi tilbyr
 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn som stipendiat (kode 1017) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer for tida ei årsløn på kr i brutto årsløn på kr. 532 200 (tilsvarande lønstrinn 54) brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
Søknaden skal innehalde
 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • CV
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden din, må du sende inn ei stadfesting frå institusjonen på forventa dato for oppnådd mastergrad. Mastergraden må vere dokumentert med karakterutskrift og/eller vitnemål, alternativt ei stadfesting frå gradsgjevande institusjon på fullført grad og oppnådd karakter, innan 25.06.2024.
 • Relevante attestar
 • Eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.


Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: professor Fedor Fomin på Logg inn for å se kontaktinformasjon eller instituttleiar Inge Jonassen på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For HR-relaterte spørsmål ta kontakt med Karoline Christiansen, Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.      

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .       


Livet som ph.d.-kandidat ved UiB

Astrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 14
  2024
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 15
  2024
  19 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 17
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 18
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 21
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Se flere annonser

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024 Bodø
As Quality &CI Manager OU AC Service you will establish and maintain all necessary systems and tools required to deliver
10.05.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
21.04.2024 Fredrikstad
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Skien
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Trondheim
Vis alle 36.071 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen