Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Forsker i protein kjemi og strukturbiologi (90854) Universitetet i Tromsø

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Jobbnorge ID: 90854

Forsker i protein kjemi og strukturbiologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi.

Søknadsfrist: 7.3.2013
Søknader merkes: Ref. 2012/5311

Ved Universitetet i Tromsø, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det fra 1.1.2013 ledig stilling som forsker med tilsettingsperiode på 3 år.

Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for strukturbiologi (NorStruct), Institutt for kjemi, og forskningsgruppen strukturkjemi.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forsker Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, tlf. 776 45706, e-post: hanna-kirsti.leiros@uit.no.

Søknadsdokumenter (se nedenfor) sendes til: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø. I tillegg skal søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden.

Stillingens tilhørighet
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for strukturbiologi (NorStruct), Institutt for Kjemi, UiT (http://norstruct.uit.no). Prosjektet er et samarbeid med og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø (http://www.unn.no/k-res/category21588.html).

Stillingens forsknings-/arbeidsområde
Fokuset i denne stillingen er på enzymer involvert i antibiotikaresistens hos bakterier og utvikling av inhibitorer for disse. Kandidaten vil bruke ulike eksperimentelle og teoretisk metoder der enzymassay vha UV spektrometri, surface plasmon resonance (SPR) og røntgenkrystallografi vil være hovedteknikkene. Videre vil man bruke mutagenese, rekombinant protein uttrykk og protein rensing ved hjelp av kromatografi for enzymkarakteriseringen. Direkte binding av inhibitorer vil bli studert ved hjelp av instituttets SPR-instrumentet, indirekte binding måles ved inhiberingsgrad i enzymassay og med helcelleassays. Fokuset i oppgaven er både serine beta-laktamaser og klinisk relevante metallo-beta-laktamaser. En teoretisk og eksperimentell tilnærming vil brukes i utvikling av nye kjemiske inhibitorer for begge enzym klassene.

Kvalifikasjonskrav
Den aktuelle kandidaten må dokumentere kunnskaper og erfaring innen proteinkjemi eller strukturbiologi på doktorgradsnivå. Annen erfaring innen studier av protein-ligand interaksjoner, proteinstruktur, proteinkjemi eller proteinkarakterisering vil bli ansett som en fordel. Kandidaten må være motivert for vitenskapelig arbeid, ha gode analytiske, skriftlige og samarbeidsegenskaper.

Tilsetting som forsker krever
 • norsk doktorgrad innen proteinstruktur eller proteinkjemi, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk.

For å skille godt kvalifiserte kandidater vil gode kunnskaper innen studier av protein-ligand interaksjoner bli vektlagt.

Personlig egnethet og skikkethet skal tillegges vekt. Gode engelsk kunnskaper er også viktig.

I tillegg må søkere kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av dokumentert praktisk kompetanse som underviser, universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Arbeidsvilkår
Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon. Et lengre forskningsopphold i utlandet må påberegnes i denne stillingen.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109.
Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som søkeren har levert inn, og stillingsbetenkningen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Universitetet i Tromsø ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden
Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden. Universitetet i Tromsø tar ikke i mot vedlegg elektronisk, så disse må sendes pr post. Se adresse under.

I tillegg sendes:
 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)

i 4 eksemplarer direkte til:
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø innen søknadsfristens utløp.

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen må innleveres i 3 eksemplarer og være ordnet i 3 komplette sett.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Arbeidene sendes innen søknadsfristens utløp direkte til:
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
Adresse: 9037 TROMSØ


Web: www.uit.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 18.125 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Jobbnorge ID: 90854

Forsker i protein kjemi og strukturbiologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi.

Søknadsfrist: 7.3.2013
Søknader merkes: Ref. 2012/5311

Ved Universitetet i Tromsø, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det fra 1.1.2013 ledig stilling som forsker med tilsettingsperiode på 3 år.

Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for strukturbiologi (NorStruct), Institutt for kjemi, og forskningsgruppen strukturkjemi.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forsker Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, tlf. 776 45706, e-post: hanna-kirsti.leiros@uit.no.

Søknadsdokumenter (se nedenfor) sendes til: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø. I tillegg skal søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden.

Stillingens tilhørighet
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for strukturbiologi (NorStruct), Institutt for Kjemi, UiT (http://norstruct.uit.no). Prosjektet er et samarbeid med og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø (http://www.unn.no/k-res/category21588.html).

Stillingens forsknings-/arbeidsområde
Fokuset i denne stillingen er på enzymer involvert i antibiotikaresistens hos bakterier og utvikling av inhibitorer for disse. Kandidaten vil bruke ulike eksperimentelle og teoretisk metoder der enzymassay vha UV spektrometri, surface plasmon resonance (SPR) og røntgenkrystallografi vil være hovedteknikkene. Videre vil man bruke mutagenese, rekombinant protein uttrykk og protein rensing ved hjelp av kromatografi for enzymkarakteriseringen. Direkte binding av inhibitorer vil bli studert ved hjelp av instituttets SPR-instrumentet, indirekte binding måles ved inhiberingsgrad i enzymassay og med helcelleassays. Fokuset i oppgaven er både serine beta-laktamaser og klinisk relevante metallo-beta-laktamaser. En teoretisk og eksperimentell tilnærming vil brukes i utvikling av nye kjemiske inhibitorer for begge enzym klassene.

Kvalifikasjonskrav
Den aktuelle kandidaten må dokumentere kunnskaper og erfaring innen proteinkjemi eller strukturbiologi på doktorgradsnivå. Annen erfaring innen studier av protein-ligand interaksjoner, proteinstruktur, proteinkjemi eller proteinkarakterisering vil bli ansett som en fordel. Kandidaten må være motivert for vitenskapelig arbeid, ha gode analytiske, skriftlige og samarbeidsegenskaper.

Tilsetting som forsker krever
 • norsk doktorgrad innen proteinstruktur eller proteinkjemi, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk.

For å skille godt kvalifiserte kandidater vil gode kunnskaper innen studier av protein-ligand interaksjoner bli vektlagt.

Personlig egnethet og skikkethet skal tillegges vekt. Gode engelsk kunnskaper er også viktig.

I tillegg må søkere kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av dokumentert praktisk kompetanse som underviser, universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Arbeidsvilkår
Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon. Et lengre forskningsopphold i utlandet må påberegnes i denne stillingen.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109.
Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som søkeren har levert inn, og stillingsbetenkningen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Universitetet i Tromsø ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden
Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden. Universitetet i Tromsø tar ikke i mot vedlegg elektronisk, så disse må sendes pr post. Se adresse under.

I tillegg sendes:
 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)

i 4 eksemplarer direkte til:
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø innen søknadsfristens utløp.

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen må innleveres i 3 eksemplarer og være ordnet i 3 komplette sett.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Arbeidene sendes innen søknadsfristens utløp direkte til:
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, N-9037 Tromsø.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
Adresse: 9037 TROMSØ


Web: www.uit.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Universitetet i Tromsø