<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa)

Velkomen som søkjar til eit ledig vikariat som universitetslektor i norsk som andrespråk i 100 % frå 1. august 2024 til 31. mars 2025 ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE). Universitetslektoren skal undervise utanlandske studentar og tilsette ved UiB i munnleg og skriftleg norsk innanfor rammene av Norskkursa.

Norskkursa ved LLE har for tida 13 fast tilsette universitetslektorar og har eit nært samarbeid med dei som arbeider i vitskaplege stillingar med norsk som andrespråk som ordinært studietilbod. Det blir gitt undervisning på ulike nivå, frå nybegynnarkurs til kurs med meir fokus på akademisk skriving. Undervisningsspråket er norsk. Norskkursa gir også ei innføring i norsk kultur og samfunnsliv. I tillegg til undervisning kjem eksamensarbeid (sensur, utarbeiding av eksamensoppgåver og plasseringsprøver) og anna undervisningsrelatert arbeid. Ved Norskkursa arbeider ein også med å utvikle ulike nettbaserte læringstilbod.


Stillingsomtale:

I stillinga ligg det undervisning og undervisningsrelatert arbeid, i tillegg til noko administrasjon. Delar av undervisninga kan bli lagt til sein ettermiddag eller kveld. Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fagkoordinator Marianne van Baar, Norskkursa ved LLE, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post:

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.

Kvalifikasjonar:

Den som blir tilsett, må ha norsk mastergrad i norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur eller tilsvarande. Ved vurdering av søkjarar vil det bli lagt stor vekt på dokumentert kompetanse i norsk som andrespråk. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for stilling som universitetslektor, kan det bli aktuelt å tilsette søkjarar med relevant bachelorgrad i norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur eller tilsvarande samt erfaring som øvingslærar. Søkjarar må ha morsmålskompetanse eller tilnærma morsmålskompetanse i norsk og kunne dokumentere kompetanse i både bokmål og nynorsk. Språkkompetansen vil i tillegg til innsendt dokumentasjon bli vurdert under praktisk prøve og intervju. Vi legg vidare vekt på personlege eigenskapar, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillinga.

Då dette er ei undervisningsstilling, blir det lagt spesielt vekt på erfaring frå undervisning i norsk som andrespråk/framandspråk, særleg på universitets- og høgskulenivå. Andre relevante kvalifikasjonar er pedagogisk utviklingsarbeid, erfaring frå digital undervisning og vitskapleg arbeid i fagfeltet norsk som andrespråk.

Aktuelle kandidatar må rekne med å bli kalla inn til praktisk prøve og intervju. Ein vil ved tilsetjing leggje vekt på at søkjarane er skikka til å drive undervisningsarbeid.


Vi kan tilby:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.
 • Løn etter lønssteg 60-65 (kode 1009) for stilling som universitetslektor. For tida svarar dette til mellom 584 500 - 635 400 kroner årleg i full stilling før skatt. For stilling som øvingslærar vert løn tilsvarande lønssteg 48 (kode 1007). For tida svarar dette til 487 800,- kroner årleg i full stilling før skatt. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).
 • Gode .

Slik søkjer du stillinga:

Søknad med CV skal sendast elektronisk via lenka på denne sida ”SØK STILLINGA”. Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga.

Dette må følgje søknaden:

 • Søknadsbrev.
 • CV.
 • Vitnemål frå universitet/høgskule og attestar (skanna versjon eller stadfeste kopiar).
 • Namn og kontaktinformasjon på tre referansepersonar.
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjonar (utdanning, undervisningspraksis, utviklingsarbeid, mottekne prisar eller anna pedagogisk røynsle), undervisningsopplegg og/eller evalueringar.
 • Liste over eventuelle vitskaplege publikasjonar, med lenker til fulltekst.

Vedlegga kan vere i Word- eller PDF-format og må lastast opp i Jobbnorge innan søknadsfristen.

NB: Søknadene vert vurderte ut frå den informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Søkjaren har sjølv ansvaret for å sjå til at all informasjon er lasta opp før fristen.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Anders Fagerjord på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post .

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Spørsmål om den elektroniske søkjeprosessen kan ein rette til .

Nærare om tilsettingsprosessen .

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 25
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 27
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 30
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
20 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne lokaler i Stakkevollveien 41. Vi har i dag 3 operasjonsstuer og
Snarest Tromsø
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
Snarest Lillesand
Er du klar for et interessant år som prosjektingeniør i Ymber-konsernet? Har du nylig fullført, eller nærmer du deg fullført
09.06.2024 Nordreisa
Vi søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet naturrådgiving.  Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men
30.05.2024 Harstad
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for
02.06.2024 Oslo
Til vår avdeling i Oslo ser vi etter en serviceingeniør innen ventilasjon. Vi bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold, og
Snarest Oslo
Om oss I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan
11.06.2024 Ål
I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
11.06.2024 Tønsberg
Vis alle 22.789 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen