<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen UX-designer

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Designar med hjarte for brukaren

Designteamet vårt held fram med å vekse og vi søkjer no senior UX designarar som vil jobbe med store samfunnskritiske problem og styrke vårt team i Bergen. Du vil saman med andre designarar og team jobbe for at produkta og tenestene våre skal fremje meir trafikktryggleik og gjere reisene til brukaren meir føreseieleg.

Brukaroppleving består av eit sterkt fagmiljø med i dag 15 designarar som har ulik erfaring og bakgrunn, og som blir kjenneteikna av profesjonalitet og høge ambisjonar. I tillegg til vår eigen seksjon har vi også bistand frå innleigde designarar. Som medarbeidar hos oss vil du derfor jobbe i eit sterkt kompetansemiljø der vi legg vekt på aktiv kunnskapsdeling. Du vil møte ein uformell tone, stor takhøgde og god moglegheit til å utvikle deg både fagleg og personleg. Du blir ein del av eit fagmiljø som brenn for å skape gode løysingar som ikkje berre forenklar og forbetrar kvardagen til folk flest, men også bidrar til å gjere trafikken tryggare.

Vi arbeider i tverrfaglege produktteam og er tett på forretningssida.


Kven ser vi etter?

Vi ønskjer å styrke laget med fleire kollegaer innan UX-design. I denne omgangen søkjer vi etter erfarne designarar. Vi skal byggje eit sterkare kompetansemiljø og du vil få vere med å prege dette saman med ein engasjert og dyktig gjeng.

Vi ser etter deg som er dyktig på å designe gode digitale brukaropplevingar og som er nysgjerrig av natur. Du har eit analytisk blikk, som tar høgde for utviklinga i samfunnet, moglegheitene i teknologien, forventingane frå omverda og korleis dette påverkar oss og dei tenestene vi utviklar. Du har eit oppriktig ønske om å oppnå gode resultat saman med andre og det er eit pluss om du er god til å formidle behov og løysingar på ein inspirerande måte.

 

Arbeidsoppgåver

 • Alle fasane i designprosessen frå innsikt og brukartesting til implementering
 • Ansvar for å leie/drive designprosessar og initiativ saman med, og på tvers av, team, domene og etat.
 • Gjennomføre innsiktsprosessar for å forstå kundane og behova deira
 • Omsetje brukarbehov til solide konsept, brukarreiser og løysingar
 • Planleggje og fasilitere arbeidsmøte og presentasjonar
 • Utarbeide wireframes og klikkbare prototypar
 • Ivareta universell utforming og bidra med rådgjevande rolle ut mot fagmiljøa
 • Bidra til oppbygginga av designmiljøet, vidareutvikle designsystemet vårt og formidlinga av faget i organisasjonen.

 

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. (Omfattande og relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning).
 • Dokumentert fleire års erfaring frå tilsvarande stilling eller rolle.
 • Stillinga krev svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk.

 

Vi vil legge vekt på at du 

 • er sterk på gjennomføring av designprosessar og metode på ulike nivå
 • har god digital og teknisk forståing
 • har erfaring frå å jobbe med design i større organisasjonar og i produktutviklingsløp med komplekse problemstillingar og mange interessentar
 • har erfaring med å førebu, fasilitere og gjennomføre brukartesting
 • kan utvikle, iterere og vedlikehalde klikkbare prototypar
 • har kunnskap om relevante retningslinjer og standardar for universell utforming
 • har solid erfaring med å jobbe i designverktøy/-program, til dømes Figma

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

 

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

 

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

 

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

 

Spørsmål om stillinga

Evelyn Iversen

Seksjonsleder

97167918

evelyn.iversen@vegvesen.no

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 22
  2024
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 23
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 26
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 27
  2024
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 95%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
27 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning har med sine vel 1000 ansatte flere sentrale avdelinger som skal sikre gode premisser og etterlevelse av de
27.05.2024 Oslo
For å styrke IT-støtten til Forsvarsbyggs investeringsprosjekter søker IT-seksjonen etter en ny medarbeider på brukerstøtte. Teamet du går inn i
28.05.2024 Stjørdal
IT-seksjonen i Forsvarsbygg er i vekst og vi søker nå en faglig sterk medarbeider som kan tre inn i en
28.05.2024 Oslo
Forsvarsbygg søker nå etter ny mekaniker som vil jobbe som driftstekniker hos oss!Som driftstekniker vil du være vårt fremste kontaktledd overfor
22.05.2024 Sørreisa
Gjennom vårt arbeid med å bli den foretrukne elektrobedriften til privat- og bedriftsmarkedet i Tromsø opplever vi økt arbeidsmengde. Vi
Fortløpende Tromsø
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
09.06.2024 Levanger
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
03.06.2024 Oslo
Fagmiljøet ingeniørgeologi på hovedkontoret i/tilknyttet Sandvika består for tiden av 27 ansatte, men vi har vekstambisjoner og ønsker å bygge
11.08.2024 Flere steder
Vis alle 23.219 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen