<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Omsorg og sjukeheim, Ørsta kommune Off. godkjent sjukepleiar 

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

I Ørsta kommune er det frå 22.7.2024 ledig 100 % stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i kommunalområde Helse, omsorg og velferd, Ørstaheimen med f.t. Solkroken som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar, og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. 
Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar, og til fagleg utvikling av eininga.

Arbeidsoppgåver

Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på medisinsk oppfølging, ernæring og trivsel for den enkelte. 

Kvalifikasjonar

 • Off. godkjent sjukepleiar
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing 

Personlege eigenskapar

 • Du må ha eit ønske om å gjere ein god jobb i arbeid med menneske
 • Du må også ha interesse og gjennomføringsevne når det gjeld å gi brukarane godt innhald i dagane
 • Likar utfordringar og takle raske endringar i arbeidsoppgåver
 • Tek initiativ og ansvar
 • Har godt humør og bidreg til eit positivt arbeidsmiljø
 • Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk i all skriftleg kommunikasjon

Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde. Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.  

Vi tilbyr

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver 
 • Gode kollegaer og triveleg arbeidsmiljø  
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i 
 • Rekrutteringstilskot med bindingstid på 2 år, kan vere aktuelt å tilby nytilsette

Arbeidsvilkår: dag/kveld inkl. helgar
Det kan vere aktuelt å gi bonus for å ta langvakter på helg. 

Stillinga er plassert i HTA kap. 4 gr. 2 –  stillingar med krav om minimum 3-årig høgskuleutdanning
Stillingskode 7174 sjukepleiar  
 Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtaleverk.

Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde. Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.

Dokumentasjon
Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming.  Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.  Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din. 

Ørsta kommune arbeider for å skape ein heiltidskultur, der heile stillingar er det naturlege. Kvalitet på tenestene, kontinuitet og tryggleik skal stå i sentrum. Som tilsett er du ein viktig medspelar i kommunen sine utviklingsarbeid.  

Om offentleglova 
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om dette. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Mork, Avd.leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Wenche Flo, Tenesteleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Håkonsgata 78

6150 Ørsta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ørsta kommune

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 26.04.2024Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Ørsta kommune er med om lag 10 900 innbyggjarar den 5. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.


Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:

Tillit - gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi - gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje - gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver

Utvikling - gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap
Les mer om Omsorg og sjukeheim, Ørsta kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Spesialsykepleier
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning har med sine vel 1000 ansatte flere sentrale avdelinger som skal sikre gode premisser og etterlevelse av de
27.05.2024 Oslo
For å styrke IT-støtten til Forsvarsbyggs investeringsprosjekter søker IT-seksjonen etter en ny medarbeider på brukerstøtte. Teamet du går inn i
28.05.2024 Stjørdal
IT-seksjonen i Forsvarsbygg er i vekst og vi søker nå en faglig sterk medarbeider som kan tre inn i en
28.05.2024 Oslo
Forsvarsbygg søker nå etter ny mekaniker som vil jobbe som driftstekniker hos oss!Som driftstekniker vil du være vårt fremste kontaktledd overfor
22.05.2024 Sørreisa
Gjennom vårt arbeid med å bli den foretrukne elektrobedriften til privat- og bedriftsmarkedet i Tromsø opplever vi økt arbeidsmengde. Vi
Fortløpende Tromsø
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
09.06.2024 Levanger
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
03.06.2024 Oslo
Fagmiljøet ingeniørgeologi på hovedkontoret i/tilknyttet Sandvika består for tiden av 27 ansatte, men vi har vekstambisjoner og ønsker å bygge
11.08.2024 Flere steder
Vis alle 23.219 ledige stillinger

Fakta om Omsorg og sjukeheim, Ørsta kommune