Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Jobbnorge ID: 102227

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i musikkhistorie, musikalsk analyse og musikkteori.

Søknadsfrist:12.05.2014

Ref. 2014/1513

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet, er det fra 1.1.2015 ledig en 100% fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i musikkhistorie, musikalsk analyse og musikkteori.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt instituttleder Zafer Özgen, telefon 77 66 05 50, e-post zafer.ozgen@uit.no .

Musikkonservatoriet gir bachelor- og mastergradutdanninger innen utøvende og musikkpedagogiske utdanninger, bachelor i Drama og Teater, Kunst- og kulturformidling, og har ansvar for musikk og drama i lærerutdanningene.

Instituttet har rundt 250 studenter og 70 tilsatte. Stillingen er tilknyttet Musikkonservatoriet med instituttleder som nærmeste overordnede.

Musikkhistorie- og musikkteoriundervisning ved instituttet har fokus på vestlig klassisk musikk og populærmusikk/jazz/rock. Undervisningen er i noen grad tilrettelagt etter sjanger. Instituttet ønsker på sikt å styrke sin faglige kompetanse innen tradisjonsmusikk med vekt på nordområdene.

Musikkonservatoriet søker musikkviter/musikkteoretiker som forventes å delta aktivt i faglig samarbeid med kolleger innenfor konservatoriets utøvende, pedagogiske og teoretiske satsingsområder. Det forventes videre at den som tilsettes også bidrar til faglig samarbeid også på tvers av fakultetene ved UiT.

Hovedarbeidsoppgaven for stillingen er undervisning og veiledning i musikkhistoriske og musikkanalytiske emner, samt aktuelle teorifag på bachelor, videreutdanning og masternivå.

I stillingen inngår videre FoU-arbeid innenfor fagområdet, samt administrative oppgaver, inkludert møter og planlegging.

Undervisningserfaring fra universitet/høgskole eller tilsvarende utdanningsnivå er et krav.

I tillegg må søkere kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig. For nærmere informasjon om aktuell pedagogisk praksis innen kunstfagene vises til fakultetets websider. Pedagogisk mappe, se: Om Universitetspedagogikk.

Erfaring fra administrativt og organisatorisk arbeid betraktes som positivt. Stillingen krever en person med gode evner til samarbeid, som er kontaktskapende og fleksibel. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og være bosatt på undervisningsstedet i studieåret.

For fast tilsetting som professor/dosent kreves minimum norsk doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner med dokumentasjon av omfattende kunstnerisk og/eller pedagogisk utviklingsarbeid og relevant bredde og fordypning i faget på høyeste internasjonale nivå.

For fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor kreves minimum norsk doktorgrad eller tilsvarende inklusive dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet på høyt nasjonalt nivå.

Universitetet i Tromsø har som hovedprinsipp at professorer og førsteamanuenser bruker like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Tilsvarende fordeling er 70/30 for førstelektorer. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte.

Professor/dosentlønnes etter statens regulativ kode 1013/1532. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor avlønnes i statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere bes oppgi om de ønsker å bli vurdert for professor, førsteamanuensis eller førstelektor. Faste tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn,

Jfr. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komite?. Komiteens oppgave er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet søkerne sender inn, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveundervisning.

UiT Norges arktiske universitet ønsker a? øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (jobbnorge.no) og skal inneholde:


 • Søknadsbrev


 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)


 • Vitnemål og attester


 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og


 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse


  • Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:


 • Forfatter(e), arbeidets tittel


 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall


 • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall


 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer


 • Arbeider - Søkeren kan levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.


 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 å retter tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å utvikle en pedagogisk mappe. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
Adresse: 9019 TROMSØLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.460 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Jobbnorge ID: 102227

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i musikkhistorie, musikalsk analyse og musikkteori.

Søknadsfrist:12.05.2014

Ref. 2014/1513

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet, er det fra 1.1.2015 ledig en 100% fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i musikkhistorie, musikalsk analyse og musikkteori.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt instituttleder Zafer Özgen, telefon 77 66 05 50, e-post zafer.ozgen@uit.no .

Musikkonservatoriet gir bachelor- og mastergradutdanninger innen utøvende og musikkpedagogiske utdanninger, bachelor i Drama og Teater, Kunst- og kulturformidling, og har ansvar for musikk og drama i lærerutdanningene.

Instituttet har rundt 250 studenter og 70 tilsatte. Stillingen er tilknyttet Musikkonservatoriet med instituttleder som nærmeste overordnede.

Musikkhistorie- og musikkteoriundervisning ved instituttet har fokus på vestlig klassisk musikk og populærmusikk/jazz/rock. Undervisningen er i noen grad tilrettelagt etter sjanger. Instituttet ønsker på sikt å styrke sin faglige kompetanse innen tradisjonsmusikk med vekt på nordområdene.

Musikkonservatoriet søker musikkviter/musikkteoretiker som forventes å delta aktivt i faglig samarbeid med kolleger innenfor konservatoriets utøvende, pedagogiske og teoretiske satsingsområder. Det forventes videre at den som tilsettes også bidrar til faglig samarbeid også på tvers av fakultetene ved UiT.

Hovedarbeidsoppgaven for stillingen er undervisning og veiledning i musikkhistoriske og musikkanalytiske emner, samt aktuelle teorifag på bachelor, videreutdanning og masternivå.

I stillingen inngår videre FoU-arbeid innenfor fagområdet, samt administrative oppgaver, inkludert møter og planlegging.

Undervisningserfaring fra universitet/høgskole eller tilsvarende utdanningsnivå er et krav.

I tillegg må søkere kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig. For nærmere informasjon om aktuell pedagogisk praksis innen kunstfagene vises til fakultetets websider. Pedagogisk mappe, se: Om Universitetspedagogikk.

Erfaring fra administrativt og organisatorisk arbeid betraktes som positivt. Stillingen krever en person med gode evner til samarbeid, som er kontaktskapende og fleksibel. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og være bosatt på undervisningsstedet i studieåret.

For fast tilsetting som professor/dosent kreves minimum norsk doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner med dokumentasjon av omfattende kunstnerisk og/eller pedagogisk utviklingsarbeid og relevant bredde og fordypning i faget på høyeste internasjonale nivå.

For fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor kreves minimum norsk doktorgrad eller tilsvarende inklusive dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet på høyt nasjonalt nivå.

Universitetet i Tromsø har som hovedprinsipp at professorer og førsteamanuenser bruker like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Tilsvarende fordeling er 70/30 for førstelektorer. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte.

Professor/dosentlønnes etter statens regulativ kode 1013/1532. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor avlønnes i statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere bes oppgi om de ønsker å bli vurdert for professor, førsteamanuensis eller førstelektor. Faste tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn,

Jfr. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komite?. Komiteens oppgave er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet søkerne sender inn, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveundervisning.

UiT Norges arktiske universitet ønsker a? øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (jobbnorge.no) og skal inneholde:


 • Søknadsbrev


 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)


 • Vitnemål og attester


 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og


 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse


  • Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:


 • Forfatter(e), arbeidets tittel


 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall


 • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall


 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer


 • Arbeider - Søkeren kan levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.


 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 å retter tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å utvikle en pedagogisk mappe. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
Adresse: 9019 TROMSØRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om UiT Norges arktiske universitet