<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Dr. Rim N Alme Dr. Rim N Alme

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Alderspsykiatrisk poliklinikk har ledig stilling for førstekonsulentAlderspsykiatrisk avdeling er en spesialistavdeling primært for utredning og kortvarig behandling av pasienter med psykiske lidelser som har oppstått etter fylte 65 år. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse - og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Alderspsykiatrisk poliklinikk har 20 fagstillinger.Avdelingens poliklinikk er lokalisert på Skytta i Nittedal.Vi er opptatt av god helhetlig utredning, behandling og kartlegging. Vi har fokus på pårørendearbeid, samt samhandling og kompetanseutveksling med førstelinjetjenesten som mål for å gi best mulig pasientbehandling.Den som ansettes vil ha arbeidssted i Brennaveien 18, 1481 Hagan.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Førstekonsulenten vi søker er en av to nøkkelpersoner som ivaretar en rekke ulike oppgaver i poliklinikken som å ha kontroll over alle funksjoner som har med drift av poliklinikk og oppgjør, kjøring av statistikker, bistå med personaladministrasjon, hjelpe behandlerne med oppgaver samt bistå seksjonsleder poliklinikk med administrative oppgaver etter nærmere avtale. De to sekretærene i poliklinikken samarbeider tett og skal kunne overlappe hverandre ved behov. Begge må være skolert i alle oppgaver som tilhører sekretærfunksjonen i poliklinikken. Kvalifikasjoner Minimum utdanning som helsesekretær eller tilsvarende. Nødvendig med bred erfaring i bruk av Personalportalen og GAT. Gode Dips-kunnskaper. Ønskelig med erfaring fra poliklinikk. Må kunne arbeide strukturert og selvstendig, og like å ha flere oppgaver samtidig. Gode norskkunnskaper og god formuleringsevne er en forutsetning.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode samarbeidsevner og kommunikative egenskaper. Bidra positivt og være  fleksibel.  Være serviceinnstilt God til å takle hektiske dager  Ha høy grad av selvstendighet Kunne ta avgjørelser om prioritering av oppgaver   Vi tilbyr Et spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling med dyktige og engasjerte medarbeidere. Hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde og høy faglig kompetanse. Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud.
03.08.2020 Nittedal
Vi søker etter overlegevikar som ønsker å jobbe med premature og syke nyfødte. Avdeling for nyfødte ved Ahus er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, samt syke nyfødte og barn opp til 3 mnd alder som krever intensivbehandling. Avdelingen har oppunder 700 pasientopphold per år og er med det en av landets aller største nyfødtavdelinger. Nyfødtavdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Avdelingen drar nytte av et solid tverrfaglig miljø der dedikerte fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og andre støttefunksjoner har en integrert plass i det daglige pasientarbeidet. Avdelingen har gode rutiner for oppfølging av barn med forøket risiko for forsinket utvikling, og arbeider fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og høsten 2019 åpnet vi etter ombygging tre nye rom for familiebasert behandling. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som muliggjør tidlig hjemreise med tett oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier.Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og dekker til sammen alle barnemedisinske [AL1] fagområder. Avdelingen består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen inngår i det nyfødtmedisinske tertiærvaktsjiktet med hjemmevakt. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid. Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid er inkludert. Det er ønskelig at overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen identifiserer deler av fagfeltet som de har særlig interesse for og påtar seg særlig oppfølgingsansvar for fagarbeidet innenfor disse områdene. Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt som er 5-delt hjemmevakt. Utryknings-/tilkallingstid er 30 minutter. Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har tilstedevakt primær- og sekundærvakt på kveld og natt. Tertiærvaktene deltar i regelmessig SIM-trening for nyfødte minimum 2 ganger per år. Kvalifikasjoner Søker må være spesialist i barnesykdommer og ha god kunnskap innen nyfødtmedisin. Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Erfaring som tilfredsstiller krav til lege i kategori 3b nyfødtavdeling er en fordel Søker må kunne inngå i avdelingens 5-delte tertiærvaktsjikt Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig Gode kommunikasjonsferdigheter Evne til å løse oppgaver en blir tildelt Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø   Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
03.08.2020 Lørenskog
Avdeling rus og avhengighet ( ARA ) er en del av divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. ARA består av ni kliniske seksjoner (fem poliklinikker og fire døgnenheter). Alle seksjonene er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser. Seksjon Klosteret er en av avdelingens døgnenheter, og tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler.  Seksjonen har 11 plasser.  Tjenestene vi tilbyr våre pasienter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Vi er opptatt av at den behandlingen vi gir skal understøtte avdelingens HEI-visjon, hvor målet er at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige lidelser skal håndteres innenfor samme behandlingsforløp (Integrert behandling). Avdelingen har med bakgrunn i vår HEI-visjon utarbeidet en serviceerklæring med viktige prinsipper som skal være styrende for vår tjenestegjennomføring og -utvikling. Avdelingen har også fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre tjenester.  Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Endringsarbeid , motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings og utviklingsarbeid ved seksjonen  Kvalifikasjoner Høyskole Sykepleier / Vernepleier Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus og avhengighetsproblem.  Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Vi tilbyr spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m  
03.08.2020 Lillestrøm
Avdeling for onkologi Ahus, har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi.  Vi er organisert som avdeling i medisinsk divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.Avdelingens aktiviteter er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger i Nordbyhagen noe som vil føre til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger.Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  Arbeidsoppgaver Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil LIS delta i postarbeid og vaktlag.  Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: Klinisk arbeid i poliklinikk. Delta i vaktordning. Arbeide i tverrfaglige team. Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling. Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling. Undervisningsoppgaver. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper. God skriftlig dokumentasjonsevne.        Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt. Akademisk kompetanse vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Motivasjon og interesse for fagfeltet. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert. Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø. Fleksibel og løsningsorientert. Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver. Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse. Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.         Vi tilbyr Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig. En avdeling i utvikling mot å bli et kreftsenter. Trivelig og inspirerende arbeidsmiljø. Mulighet for deltagelse i forskning. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen. Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.              
03.08.2020 Lørenskog
Anestesiavdelingen vil ha ledig fast stilling som administrasjonskonsulent fra nyttår 2021. Anestesiavdelingen er en stor avdelingen med høyt faglig nivå og med ca 320 ansatte, bestående av 5 seksjoner - anestesi, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikken og legeseksjonen.  Stillingen er allsidig og utfordrende. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til kontor, administrasjon og personal. Stillingen er variert og passer for deg som trives i et hektisk miljø med krav til nøyaktighet. Du er fleksibel og evner å snu deg når dette er påkrevet. Du vil ha nært samarbeid med ledergruppen i avdelingen.  Arbeidsoppgaver Administrativ bistand for avdelingsleder og dennes ledergruppe Daglig ajourhold av GAT og administrasjon av Personalportalen for leger  Bistå med dokumentbehandling i P360 Varebestilling i Oracle Ajourhold av oppgaver i DIPS Delta i administrative forberedelser av møter, seminarer og undervisning Skrive referat etter møter i avdelingsledelsen og avdelingsutvalg Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til arbeidsoppgaver  som pålegges av overordnede Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn eller relevant utdanning på høyskole er ønskelig, men realkompetanse og god kjennskap til organisasjonen kan kompensere for kravet til formalkompetanse Det forutsettes at du har kjennskap til Personalportalen, GAT, DIPS og har gode kunnskaper i medisinsk terminologi  Erfaring fra administrativt arbeid innen relevant område er ønskelig Ønskelig med kjennskap til P360 og Oracle  Personlige egenskaper Vi ser etter en person med positiv innstilling og gode samarbeidsevner Du må evne å arbeide strukturert, nøyaktig, systematisk, selvstendig og være fleksibel Arbeidsoppgavene vil være i endring og du må se på nye oppgaver som utforende og spennende  Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø Utfordrende og selvstendig arbeidsoppgaver Dagstilling
03.08.2020 Lørenskog
Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengeområde Kongsvinger.Medisinsk sengeområde har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for ø-hjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere:   100 % fast stilling 2x 80 % fast stilling 20 % fast stilling + 80% engasjement ut året med mulighet for forlengelse/fast 3x 20 % fast helgestilling Alle stillinger innebærer arbeid 2 av 6 helger i 3-delt helsefremmende turnus.   Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Arbeidsoppgaver Sykepleiere som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengeområde. Sykepleiere jobber både som teamledere og ute i avdeling.   Kvalifikasjoner Vi søker etter faglig sterke sykepleiere. Erfaring fra sykehus en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt. Den som ansettes må være trygg på data som arbeidsverktøy. Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. I tillegg har avdelingen eget opplæringsprogram. Personlige egenskaper Vi ønsker oss sykepleiere som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. Avdelingen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering. Vi er en avdeling der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det er viktig at sykepleierne hos oss liker å samarbeide med andre, at de evner å lede team, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende. Det er essensielt at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Gratis parkering og gratis lading for el-biler. Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
03.08.2020 Kongsvinger
Nevroklinikken ved Ahus er en del av medisinsk divisjon og har landets største opptaksområde innen fagfeltet nevrologi. Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, en rehabiliteringsavdeling, et nevrofysiologisk labratorium, en poliklinikk og en enhet for forskning og utvikling. Seksjon for akutt slagbehandling holder til på et av sengeområdene og består av 29 senger, inkludert en observasjonsstue med 4 senger.   Arbeidsoppgaver Bistå i utarbeidelse av årlig strategi og handlingsplan for fagutvikling Tilrettelegge for kompetanseutvikling hos kollegaer innenfor fagområdet, både i praktiske ferdigheter og faktakunnskap. Veilede i bruk av elektronisk dokumentasjon og prosedyrer. Implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i sykepleietjenesten. Planlegge og gjennomføre undervisning til kollegaer, nyansatte og studenter. Samarbeide med tverrfaglig personell.   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Erfaring fra arbeid med hjerneslagpasienter Ønskelig med erfaring fra arbeid som fagsykepleier og /eller høyere utdanning innen klinisk sykepleie/mastergrad.   Personlige egenskaper Målrettet, faglig engasjert og pålitelig Ha en positiv innstilling til endringer og nytenking. Like faglige utfordringer Det foregår en kontinuerlig utvikling i vår organisasjon Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Muligheter for personlig og faglig utvikling Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsmilø. Gode velferdsordninger for ansatte -hytter, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.  
03.08.2020 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse: Stendi Midt respiratorteam trenger en trygg og fleksibel sykepleier til våre barneteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til familiene. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider.          Politiattest uten anmerkninger.                          Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav.     Vi kan tilby:                     Engasjement i 83% stilling i et år, med mulighet for forlengelse.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.  
03.08.2020 Asker
Vis alle 16.716 ledige stillinger
Les mer om Dr. Rim N Alme

Stillingsbeskrivelse

Legesekretær, helsesekretær, optiker, erfaren medisinsk sekretær

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Dr. Rim N Alme