Ledig stilling

Åpen søknad – Tasta Helseloft AS Tasta Helseloft AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Ledig behandlingsrom for helsepersonell som ønsker å starte egen praksis i et tverrfaglig helsesenter på Tasta Senter sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en mail til post@tastahelseloft.no, eller ring 98 100 500.
Les mer om vårt tilbud på www.tastahelseloft.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen ligger på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar i mot pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern. .  Vi har nå ledig et 50 % vikariat som rådgiver med oppstart fra 02.01.2020. Vikariatet løper i 1 år med mulighet for forlengelse. Rådgiveren er plassert i stab til avdelingslederen, samarbeider tett mot prosjektrådgiveren og rapporterer til avdelingslederen.   Arbeidsoppgaver Medansvar for utarbeidelse av strategi- og handlingsplan, samt oppfølging av avdelingens planer Utvikling, veiledning og systematisk oppfølging av pågående kvalitets forbedrende prosjekter ved avdelingen. Bidra til organisering av internundervisning og planer for opplæring av ansatte    Kvalifikasjoner Må ha utdanning på bachelor eller mastergradsnivå innen helsefaglig studieretning.  Må ha erfaring og kunnskap fra ledelse av prosjekter  Ønskelig med interesse og kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse  Ønskelig med kunnskap om psykisk helsevern   Personlige egenskaper Du er engasjert og initiativrik, og trives i en pådriverrolle  Du er strukturert, målrettet, selvstendig og leverer resultater.  Samarbeidsorientert med faglig og personlig gjennomslagskraft  Du er inkluderende og positiv, og får lett kontakt med mennesker.   Du er analytisk anlagt, og setter deg raskt inn i nye faglige problemstillinger.   Trives med skriftlige og muntlige presentasjoner   Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv. Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud Akershus universitetssykehus er en IA-bedrift og ansatte får medlemskap i pensjonskasse og forsikringer i henhold til foretakets avtaler  Lønn etter avtale 
12.11.2019 Ullensaker
Lyst på en annerledes jobb? Interessert i psykosomatikk og konsultasjon /liasonpsykiatri ?  Da er dette stillingen for deg.   Vi har ledig ett års vikariat som LIS lege. Barne- og ungdomsklinikken er blant landets største barneavdelinger med ansvar for all somatisk behandling til barn og unge 0-18 år . Barne- og ungdomsklinikken er organisert etter en sentermodell  bestående av 8 avdelinger med integrert avdeling for habilitering , avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH). BUPH  er organisert som en egen avdeling, hvor avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og inngår i klinikkens ledergruppe. Avdelingen består av cirka 8 årsverk med barnepsykiatere, psykologspesialister , familieterapeuter og musikkterapeuter.     Arbeidsoppgaver BUPH-BUK skal yte psykiske helsetjenester til Barne- og ungdomsklinikkens pasienter og deres familier. Tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet består av vurderinger, avgrensete behandlingsoppgaver, veiledning av personalet. Arbeidet tilsier utstrakt samarbeid innad i klinikken og utad med BUP-poliklinikker og institusjoner, aktuelle kommunale instanser og ikke minst skoler på alle utdanningstrinn.  Kjerneområder BUPH jobber med er psykosomatikk, psykiske vansker relatert  til eller i kombinasjon med kronisk/alvorlig sykdom, mestring av kroniske sykdommer, tilknytning og samspill når det gjelder foreldre av premature nyfødte eller barn med sammensatte spiseutfordringer, intervensjon i akutte krise situasjoner samt vurdering av selvmordsfare ved overdose/forgiftninger.  Avdelingen har en akutt beredskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår de andre avdelingene i BUK med ø. hj.vurderinger og krisearbeid.  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Behersker skandinavisk språk Erfaring med BUP arbeid er ønskelig Personlige egenskaper Interesse for dette fagområdet. Personlig egnethet vektlegges. Samarbeidsevner, evne til nytenkning og selvstendighet vil bli vektlagt. Interesse for tverrfaglig teamarbeid kommunikasjonsferdighet  Du bør trives i en hektisk hverdag med mange og varierte oppgaver og ha lyst til å bidra i videreutvikling av et spennende fagområde. Vi tilbyr Dynamisk miljø Spennende arbeidsfelt i krysningspunkt somatisk og psykisk helsetjeneste Tett samarbeid med barneleger og annet helsepersonell , deltar bla på morgenmøter leger, tverrfaglige faggruppemøter, tverrfaglige utviklingsprosjekter   sterk fag- og forskningsmiljø  veiledning både individuelt og i gruppe arbeid i en av Norges største barneavdelinger med en variert pasientpopulasjon gode velferdstilbud til ansatt som hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag m.m  
12.11.2019 Lørenskog
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta.Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i Spesialpoliklinikken for psykose. Seksjonen har spisskompetanse på utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har ca. 20 stillinger inkl.  5 overlegestillinger. I tillegg til psykologspesialister, psykologer, psyk.sykepleiere og sosionom.Alle søkere bes søke elektronisk Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Psykoterapi av kortere og noe lengre varighet Deltakelse i inntaksteam Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter Oppfølging av pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgn Deltagelse i bakvaktordning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Vedtakskompetanse Erfaring med pasienter med psykoselidelser Må beherske godt muntlig og skriftlig norsk Personlige egenskaper Personlig egnethet Høy arbeidskapasitet Gode samarbeidsevner Fleksibilitet Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og positivt arbeidsmiljø Gode mulighet for faglig utvikling. Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring Mulighet for spesialistpermisjon Faste legemøter for leger ved DPSet Fleksitid etter gjeldende regler Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud Gratis parkering Kort vei til off.kommunikasjon Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter
12.11.2019 Oslo
Vi søker Lege i spesialisering i vikariatSom universitetsavdeling med gruppe II spesialisering i øre-nese-halssykdommer gir øre - nese - hals avdelingen gode muligheter til faglig utvikling. Vi har 12 overleger hvorav 4 med bistilling på UiO, 2 legespesialister og 8 leger i spesialisering.Vi har poliklinikk, høresentral, seksjon for obstruktive søvnsykdommer, egen sengeenhet, operasjonsenhet for dagkirurgi og for inneliggende pasienter.Stillingen er vikariat fra 01.01.2020 til 30.06.2021 med mulighet for forlengelse.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver LIS går for tiden i 10 delt tilstedevakt. På dagtid roterer LIS mellom oppgaver innen øre-, hørsel-, nese/bihule-, hode/hals-, søvn- og pediatriske ØNH sykdommer. Undervisning av medisinske studenter kan også være en del av oppgavene. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig Vi søker lege som ønsker utdanning som øre-nese-halsspesialist  Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø. Interesse for IKT og medisinskteknisk utstyr. Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et hektisk og engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere, audiografer og sekretærer. Spesialistutdanning i ØNH sykdommer med deltagelse i internundervisning og eksterne kurs. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo.
12.11.2019 Lørenskog
Seksjon IR er en av fire døgnseksjoner i avdeling rus- og avhengighet, Ahus HF (ARA). Seksjonen har to sengetun og gjennomfører avrusning for avhengighet til Illegale rusmidler, oppstart av behandling innenfor LAR, samt kartlegging. Seksjonen har i tillegg forsterkede plasser, akuttplasser og godkjenning for tilbakeholdelse ihht helse og omsorgstjenesteloven § 10.2 (og i begrenset grad 10.3). Seksjonen har i tillegg til 1 overlegestilling også 2 LIS stillinger.  Seksjonen står foran en betydelig konvertering av sitt tjenestetilbud gjennom etablering av akutt TSB (både poliklinikk og døgn) for hele avdelingens opptaksområde. Den som ansettes i stillingen vil få en sentral rolle i utvikling og implementering av avdelingens akutt tilbud. Avdelingen er i gang med å etablere et forskningsmiljø innenfor rus- og avhengighetsmedisin, og ønsker å tilrettelegge for deltagelse i forskningsprosjekter. Vi har et uttalt mål om å bidra nasjonalt med kunnskapsinnhenting og -formidling innenfor vårt fagfelt. Vi har utarbeidet en service-erklæring overfor våre tjenestemottagere. Serviceerklæringen er forpliktende mht tjenesteleveranser til pasienter og pårørende, og er retningsgivende for tjenesteutvikling i avdelingen. Vi søker etter en faglig sterk og engasjert kollega med gode samarbeidsevner og vilje/evne til nytenkning.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen. Overordnede oppgaver knyttet til medisinskfaglige spørsmål. Inntak av nye pasienter og behandleransvar for inneliggende pasienter. Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen, bl.a. gjennom undervisning, veiledning og deltagelse i felles møtearenaer. Dersom den som ansettes har dobbeltspesialitet (rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), vil deltagelse i felles bakvaktordning for avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatrisk avdeling og seksjon IR inngå i stillingen. Veiledning og oppfølgning av seksjonens LIS. Kvalifikasjoner Den som ansettes må være spesialist i psykiatri. Leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin som er tett opptil fullført spesialiseringsforløp, vil kunne bli vurdert for stillingen. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi søker etter en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Engasjert, inkluderende, åpen for dialog, endringsvillig i forhold til nye utfordringer og mål for seksjonen Vi tilbyr Spennende oppgaver innenfor et utfordrende fagområde. Lønn etter avtale. Gode velferdstilbud for ansatte. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentralt beliggende i landlige omgivelser på Lørenskog, med kort reisevei til Oslo.
12.11.2019 Lørenskog
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i medisinsk divisjon.  Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling. Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.    Enhet for sorgstøtte er organisert i Senter for kliniske fellesfunksjoner sammen med sosionomtjenesten. Vi som jobber ved enheten gir hjelp til barn, unge og voksne som opplever dødsfall i nære relasjoner. Vi tilbyr individualsamtaler, familiesamtaler, samt gruppebehandling. I tillegg driver vi kurs- og undervisningsarbeid. Det er 4,1 faste stillinger ved enheten. Vi har ledig en fast 30% stilling (dagtid) ved vår enhet. Arbeidsoppgaver Delta i inntaksteam og vurdering av henvisninger Delta i klinisk arbeid ved enheten Holde/ gjennomføre undervisning og  kurs  Bidra til enhetens fagutvikling    Kvalifikasjoner Vi søker etter sykepleier, sosionom, barnevernpedagog eller psykolog som ønsker å jobbe med barn, ungdom og voksne som har opplevd tap ved dødsfall i nær relasjon. Annen tilsvarende bakgrunn kan vurderes Det er ønskelig med erfaring med små barn/ unge i vanskelige livssituasjoner Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne og felles oppgaver for enheten Kunne undervise/  holde kurs Ønskelig med kjennskap til DIPS Erfaring med grupper er en fordel    Personlige egenskaper Fleksibel Gode kommunikasjonsevner Trives med å jobbe i tverrfaglig team Ansvarsbevisst  Selvstendig  Vi tilbyr  Utfordrende og engasjert fagmiljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling Bedriftsidrettslag og gode velferdstilbud for ansatte  Veiledning 
12.11.2019 Lørenskog
Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner.Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset har gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.   Ved seksjon Radiologi har vi ledig stilling som overlegeBildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres, og har fokus på god bildediagnostikk og god faglig utvikling. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige enhetene er delt etter medisinsk fagområde i enheter for thorax, abdomen/barn, nevrologi/muskel-skjelett, og seksjoner for kar/intervensjon, mammadiagnostikk og nukleærmedisin. Vi søker etter overlege med erfaring innen nevroradiologi. 15. september i år startet avdelingen opp med nevrotrombektomi på dagtid. Dette tilbudet vil i løpet av 2020 bli gradvis utvidet via kveldstid til døgnbasis. Når vi i løpet av våren tilbyr nevrotrombektomi på kveldstid, vil enhet for nevroradiologi bli skilt ut i seksjonert 6-delt bakvakt for diagnostisk støtte i utvelgelse av pasienter til dette. Stillingen er en ny stilling for å gjøre vaktlaget robust. Se vår film her!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Enhet for nevroradiologi har også ansvar for undersøkelsene til vår aktive Øre-nese-hals-avdeling På vakt signerer man ut akuttundersøkelser diktert av LIS og  bistår med diktering av MR-undersøkelser i tillegg til beredskapen for vurdering av aktuelle kandidater til nevrotrombektomi. Mulighet for deltakelse i forskningsprosjekter Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Spesialist i radiologi eller LIS i slutten av radiologispesialisering Fordel med erfaring og utdanning i nevroradiologi Fordel med forskningserfaring Personlige egenskaper Vi ser etter deg som: Har evne til å lede tverrfaglige møter med en god kommunikasjon Liker faglige utfordringer og er faglig engasjert Er fleksibel og effektiv i det radiologiske arbeidet Bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø ved vår avdeling Bidrar til et godt samarbeid med våre kliniske avdelinger Vi tilbyr  Pliktig medlemskap i pensjonsordning  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud  Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass  Kort reisevei fra Oslo
12.11.2019 Lørenskog
Vi søker en faglig engasjert overlege med interesse for psykoseutredning, behandling og oppfølging. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam.Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom.Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant  psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner.Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer, IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling. Flere behandlere har tilleggsutdanning som kognitiv terapi.  Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjekt om samvalg. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker. Totalt er det 9 overlegestillinger ved DPS Øvre Romerike og dermed et stort fagmiljø. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter.Vårt opptaksområde er 6 kommuner på Øvre Romerike med 102.000 innbyggere.Alle må søke elektronisk og du er velkommen som søker!   Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter. Samarbeid med kolleger i teamet. Samarbeid med fastlegene. Samarbeid med 1. linjetjenesten og pårørende. Ansvar for pasienter på TPH u. Ansvar for pasienter dømt til behandling. Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam. Sørge for spesialistvurderinger/rådgiving/ kvalitetssikring av pasientforløp i teamet, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler. Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS. Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt. Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet. Veilede leger i spesialisering. Inngå i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. Bistå andre seksjoner ved behov. Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig. Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap). Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam. Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig. Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere. God evne til å være fleksibel, men selvstendig og ansvarsbevisst. Må ha en interesse for å arbeide i team Ha god psykoseforståelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
12.11.2019 Ullensaker
Vis alle 21.372 ledige stillinger
Les mer om Tasta Helseloft AS

Stillingsbeskrivelse

Ledig behandlingsrom for helsepersonell som ønsker å starte egen praksis i et tverrfaglig helsesenter på Tasta Senter sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en mail til post@tastahelseloft.no, eller ring 98 100 500.
Les mer om vårt tilbud på www.tastahelseloft.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Fysioterapeut / Daglig leder Tasta Helseloft

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Tasta Helseloft AS