<  
>  

Internship

Internship i McKinsey & Company
Om internship

Et internship i McKinsey kan være et viktig steg i retning av din fremtidige karriere. I løpet av noen få måneder hos oss vil du erfare hvordan det er å jobbe som konsulent, samtidig som du får innblikk i hvilke muligheter vi kan tilby deg etter endt studietid. Et internship er også en glimrende anledning til å bli kjent med miljøet, og menneskene som gjør firmaet spesielt. Som intern i McKinsey vil du bli stilt overfor samme type arbeidsoppgaver som en nyansatt. Med vårt sterke fokus på teamarbeid er du aldri alene, og underveis vil du få rikelig støtte av dine teammedlemmer, samt partnere og eksperter i firmaet. Etter et internship i McKinsey vil du stå sterkere i din oppfatning om hvilken karrierestart du ønsker deg.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos McKinsey & Company
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om McKinsey & Company

McKinsey & Company er verdensledende innen finansiell og strategisk bedriftsrådgivning. Vårt arbeid fokuserer på å støtte toppledelsen i ledende virksomheter med deres viktigste problemstilling. Arbeidet spenner over de fleste industrier, funksjoner og geografier og virksomheten preges til envher tid av det som hender i næringslivet.

Visjon

Våre hovedprinsipper

Følge prinsippet til toppledelsen
Vi finner løsninger på de viktigste og mest utfordrende problemstillingene. Vi baserer oss på faktaopplysninger for å sørge for klarlegging og justering slik at folk jobber mot samme mål. Fakta utgjør den globale toppledelsens felles språk. Vi bruker faktaopplysninger for å oppnå troverdige anbefalinger. Vi arbeider direkte med ledere som våre sam-arbeidspartnere for å utvikle anbefalinger og planer for implementering.

Bruke vårt globale nettverk for å sikre at klientene får det beste fra firmaet
Ingen i McKinsey "eier" et klientforhold. Vi er avhengige av en rekke personer, ikke av enkeltkonsulenter eller -kontorer, for å sikre lederskap og tjenester av beste kvalitet i hver enkelt situasjon. Vi støtter oss på vårt globale nettverk av intern og ekstern ekspertise for å sette sammen de mest hensikts-messige teamene som må til for å oppnå de beste løsningene.

Videreføre nytenkning innen ledelse til våre klienter
Våre klienter trenger ny kunnskap og innsikt. Vi ønsker at våre klienter skal få tilgang til nytenkning gjennom våre ansattes innsats. Vi investerer betydelige ressurser i kompe-tansebygging, og vi anser det som vår oppgave å videre-formidle slik kompetanse til våre klienter. Vi publiserer slik informasjon med den hensikt at det skal være til nytte for bedrifts- og statsledere i hele verden, og at vi selv skal tvinges til å tenke på hva som vil være neste skritt på veien.

Bygge opp klientenes kompetansenivå for å sikre kontinuerlig forbedring
Vi samarbeider med våre klienter på samme måte som vi samarbeider med kollegaer. Vi utvikler deres kompetanse-områder og lederkunnskaper på alle nivåer ved enhver anledning. Dette gjør vi for å bidra til å bygge opp intern støtte, identifisere de faktiske utfordringene og oppnå praktiske anbefalinger. Vi lar klientene delta fullt og helt i prosessen slik at de får brukt sin kompetanse og kan lede arbeidet etter at vi er ferdige.

Bygge varige forhold basert på tillit
Vi opparbeider oss klientens tillit. Dette gjør vi gjennom kon- tinuerlig god service, profesjonalitet og engasjement. Alle våre ansatte har ansvar for å opparbeide og ivareta tillitsforholdet til klienten gjennom personlig væremåte og arbeidsinnsats.
Vi engasjerer oss i våre klienter som personer og organisa-sjoner selv i perioder når vi ikke er involvert i prosjektarbeid
for dem.

Antall ansatte

13 partnere leder virksomheten i Norge. McKinsey har over 9.000 konsulenter fordelt på 89 kontorer i 50 land hvorav 100 i Oslo. 20% av våre konsulenter er kvinner.