<  
>  

Sommerjobb i Miljødirektoratet

Er du opptatt av klima og miljø? Kombiner dette med en meningsfull sommerjobb i Miljødirektoratet!
Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere

Har du lyst til å bli kjent med Miljødirektoratet og våre oppgaver og ansvarsområder? Ved å sommerjobbe hos oss får du mulighet til å utvide kompetansen din og skaffe deg relevant arbeidserfaring fra en kunnskapstung organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag.

Vi ser etter deg som er motivert, nøyaktig, strukturert og som kan jobbe selvstendig. Har du god digital kompetanse er det en fordel. For noen av jobbene er det ønskelig med gode engelsk-kunnskaper.

Sommerjobbene varer stort sett mellom 4 - 12 uker i perioden juni - august, og er fordelt mellom kontorene våre i Trondheim og Oslo. Studenter som kan jobbe sammenhengende i flere uker blir prioritert.

Hva kan du forvente?

  • varierte oppgaver på et viktig samfunnsområde
  • opplæring og kollegaer som følger deg opp gjennom sommeren
  • bli kjent med andre sommerstudenter
  • et faglig sterkt og inkluderende arbeidsmiljø
  • arbeidstid mandag - fredag mellom kl. 0800-1500

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Miljødirektoratet.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Miljødirektoratet
logo
Vikariat rådgivar/seniorrådgivar
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for å sikre forsvarleg handtering av avfall. Vi søkjer no etter ein medarbeidar med erfaring innan avfall til eitt årig vikariat med moglegheit for forlenging! Hos oss får du høve til å arbeide med eit samfunnsområde i rask utvikling i samarbeid med dyktige kollegaer.Seksjon for sirkulær avfallshandtering ligg i avfall-, kjemikalie- og tilsynsavdelinga, og har ansvar for regelverk og verkemiddel innan avfallsførebygging, førebuing til ombruk og materialgjenvinning av avfall, farleg avfall og eksport/import av avfall.Seksjonen samarbeider tett med andre einingar i Miljødirektoratet, og har i tillegg omfattande kontakt med andre statlege etatar, ulike interesseorganisasjonar, statsforvaltaren, kommunar og næringsliv. Seksjonen blir beståande av 11 engasjerte medarbeidarar, og har arbeidsstad sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.Hovudansvarsområda leie og bidra inn i arbeid med tiltaks- og verkemiddelvurderingar innan avfallshandteringgjennomføre EU-regelverk og forvalte nasjonalt regelverksvare ut oppdrag og førespurnader frå Klima- og miljødepartementet og gi fagleg støtte til politikkutviklingrettleie statsforvaltaren, kommunen og næringsaktørarbehandle klagesakerbidra i anna relevant arbeid innan arbeidsområda til seksjonenKompetansekravKvalifikasjonarDu har høgare utdanning på masternivå, til dømes innan naturvitskap, statsvitskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområde. Relevant utdanning på bachelornivå med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå. Kandidatane i år kan søkje på stillinga. Eksamen må vere bestått innan utgangen av vårsemesteret (juli 2024).det blir vektlagt om du har relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innan avfall og/eller frå forvaltningadu har svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norskdu er trygg på å snakke engelsk i møte og kan kommunisere godt skriftleg på engelskDet er ønskjeleg med:erfaring frå å leie eller koordinere arbeid i prosjektkunnskap om relevant regelverkgod digital kompetanse og interesse og forståing for å ta i bruk ny teknologiEigenskapardu er strukturert, ein effektiv gjennomfører og leverer gode resultat til rett tid i ein hektisk kvardagdu har god evne til å sjå dei viktigaste problemstillingane og prioritere innsatsen der det er viktigastdu har ei positiv innstilling og er god til å samarbeide og oppnå resultat saman med andredu er komfortabel med å halde foredrag og ta ordet i større forsamlingardu må ha god rolleforståing og trivast med myndigheitsutøvingVi tilbyrEitt årig vikariat med lønn som rådgivar/seniorrådgivar frå kr 524 700 (ltr 53) til kr. 821 100 (ltr 78) etter erfaring og kvalifikasjonar. Særskilt kvalifisert søkjar kan vurderast noko høgare.moglegheit til å vere med på å drive arbeidd vidare på eit viktig og prioritert samfunnsområdegode moglegheiter for fagleg og personleg utviklingattraktive lokale ved kollektivknutepunktet Helsfyr og kantine med høg kvalitetgodt arbeidsmiljø med eit breitt tilbod av sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar - inkludert trening i arbeidstidafleksibel arbeidstid og pensjons- og bustadlånsordningar i Statens pensjonskasseSpørsmål om stillinga og korleis du søkjerKontaktperson for stillinga er seksjonsleiar Jone Rivrud Rygg på telefon 476 46 289.Oppgi referansenummer 58-2024 ASA når du tek kontakt.Generelle opplysningarDu må søkje på stillinga via Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk, og legg ved relevante attestar og utdannelse tatt i utlandet. Vitnemål for utdannelse tatt i Norge må du laste opp i Vitnemålsportalen.Søkjarlistene blir offentlege når søknadsfristen har gått ut. Om du ikkje ønskjer å stå på den offentlege søkjarlista, må du grunngi kvifor. Vi tek kontakt med deg dersom vi ikkje tek ønsket ditt til følgje, og du får høve til å trekkje søknaden din. Vi oppfordrar deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsetjingar, hòl i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Vi kallar inn minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. Du kan lese meir om dette på Statens arbeidsgivarportal. Avkryssinga blir også brukt i ein anonymisert statistikk som alle statlege verksemder har med i årsrapportane sine.Meir informasjon om korleis vi handterer opplysningar om deg som søkjar, kan du finne i personvernerklæringa vår.47646289
02.06.2024 Oslo
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke! 

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.