Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:19.02.2018
Arbeidssted :Alstahaug
Video
Se flere videoer fra Multiconsult
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:25.02.2018
Arbeidssted :Fredrikstad

Ledige stillinger hos Multiconsult

Seksjon «Arealplan og landskap» består i dag av 7 medarbeidere, fordelt mellom landskapsarkitekter, arealplanleggere og en biolog. Vi ønsker å øke vår kompetanse og kapasitet innenfor ulike typer arealplanlegging som konseptvalgutredninger, kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og ulike typer arealanalyser, mulighetsstudier og konsesjonssøknader. Vi ønsker medarbeidere som er villige til å stå på, liker å jobbe i tverrfaglige team, tar ansvar og som trives med å jobbe med kunder i en utfordrende hverdag Våre arbeidsoppgaver omfatter generelt varierte arealplan- og utredningsoppgaver på alle plannivå. Spesielt kan nevnes utvikling av urbane miljøer, by- og tettstedsutvikling, boligområder, små og store samferdselsanlegg, masseuttak-/og deponi, ulike typer grøntanlegg som parker, friområder, barnehager, skoler og kirkegårder mm. Vi utfører også omfattende oppgaver innenfor konsekvensutredninger, landskapsanalyser og mulighetsstudier, i tillegg til salg-/ og tilbudsarbeid.
23.01.2018 Trondheim
Forretningsenheten Spesialrådgivning i Oslo har i dag ca. 90 medarbeidere fordelt på seks seksjoner innenfor fagområdene HMS, Risikostyring, Brannsikkerhet, Akustikk, Energibruk, Bygningsfysikk, Bygningsforvaltning og Eiendomsledelse. Våre medarbeidere arbeider med rådgivning og prosjekteringsoppdrag fra tidligfaseutredninger til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase innenfor alle forretningsområder i Multiconsult. Vi legger vekt på å søke utfordrende tverrfaglige prosjekter innenfor både privat og offentlig sektor. Vi har for tiden flere spennende og prestisjepregede oppdrag, bl.a.: Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen Tønsberg sykehus og nytt Klinikkbygg på Radiumhospitalet Nytt Munch-museum og nytt Deichmanske hovedbibliotek Kampflybase Ørland Samlokalisering av veterinærhøyskolen og landbrukshøyskolen (Campus Ås) Pilotprosjekt Hydro Karmøy Svømmehall i Aurskog Høland , Østfoldbadet, Tjuvholmen Spa og Finstadtunet Disse komplekse og utfordrende oppdragene krever høyt faglig nivå og gir samtidig rom for å utvikle nye metoder og kunnskap. Til seksjon Energibruk og bygningsfysikk søker vi Senior Bygningsfysiker. Vi søker en erfaren disiplinleder for bygningsfysikk som kan håndtere disiplinledelse for bygningsfysikk i store, tverrfaglige oppdrag. I rollen som senior bygningsfysiker ligger det også et ansvar for faglig utvikling av bygningsfysikkfaget, samt å bistå inn i oppdrag som faglig leder. For øyeblikket har vi mange store, spennende og komplekse oppdrag og vi ser en økende arbeidsmengde. Du vil arbeide i en seksjon bestående av 13 personer. Innen bygningsfysikkteamet på syv personer har vi noen av landets beste, med lang erfaring innenfor faget. På landsbasis er det over 20 bygningsfysikere som vi samarbeider godt med, men vi trenger flere i fagmiljøet. Bygg og Eiendomsområdet i Multiconsult satser stort fremover og vi ser at vi må bemanne oss for en god vekst i årene som kommer. Arbeidsoppgaver Disiplinleder i store flerfaglige oppdrag både innen nybygg og eksisterende bygg Bygningsfysikk prosjektering i alle faser for alle typer byggverk Bidrag til faglig utvikling av bygningsfysikkmiljøet Oppdragsledelse, både en- og flerfaglig Faglig ledelse av oppdrag Direkte rådgivning til kunder Tilstandsanalyser inkl. f.eks. vurdering av fuktskader av bl.a. gamle verneverdige bygninger i tett samarbeid med våre rådgivere innen bygningsvern Bygningsfysiske tetthet, fukt og varmetansportanalyser inkl. energisimuleringer Vurdering av bygningsintegrerte solcelleløsninger Uavhengig kontroll av bygningsfysikk, prosjektering og utførelse Bidragsyter inn i Multiconsult sitt kompetansenettverket Energibruk og bygningsfysikk
30.01.2018 Oslo
Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 170 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.  Til vår seksjon for Geoteknikk i Tromsø søker vi en erfaren Geotekniker. Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor en erfaren medarbeider med geoteknisk bakgrunn, minimum 5 års erfaring fra anleggs- eller rådgivningsvirksomhet. Som medarbeider i avdeling Geo, Tromsø, med sine 40 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene geoteknikk, miljøgeologi, bergteknikk og grunnundersøkelser. Av disse arbeider 13 personer med geotekniske problemstillinger. Multiconsult har i dag over 40 års erfaring innen geotekniske grunnundersøkelser og rådgiving i Nord-Norge, og har i den sammenhengen opparbeidet seg en unik kunnskap om grunnforholdene i regionen. Grunnundersøkelsene utføres av vår feltavdeling som for tiden også betjener 3 landrigger og 2 borebåter.  Våre arbeidsoppgaver omfatter alt inne tradisjonell landgeoteknikk, som blant annet: Stabilitetsberegning Bæreevnevurdering Fundamentering Fyllinger og skjæringer Byggegroper I tillegg gjør vi mye innen kystnær geoteknisk prosjektering. Her samarbeider vi også med vår Marin-avdeling i Tromsø, som er et ledene fagmiljø inne marinteknikk med ekspertise innen bølgekrefter, strøm, forankring mm, i tillegg til prosjektering av marine konstruksjoner.  Vårt miljø i Tromsø leder Multiconsult sitt arbeid innen arktisk prosjektering, der arktisk påkjenning og permafrost er en sentral del av vurderingene.Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner samt offentlige og private utbyggere på land og på sjø. Våre oppgaver er blant annet: Kai- og havneanlegg Moloer Sjøfyllinger Utbedring av farleder   Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.
31.01.2018 Tromsø
Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 170 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.   Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi grunnborer til vårt kontor i Tromsø.  Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På landsbasis har vi om lag 30 fast ansatte boreledere, 12-14 borerigger og 3 båter for undersøkelser i kystnære farvannsamt spesiallaboratorium.Tromsøkontoret har 12 grunnborere som utfører grunnundersøkelser med hydraulisk, beltegående borerigg og med spesialbåter for boring på sjø. Vi dekker i utgangspunktet det geografiske området Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, men våre borebåter opererer langs hele kysten.Nye grunnborere vil i opplæringsperioden arbeide sammen med våre erfarne boreledere og delta på grunnundersøkelser på land og sjø. Opplæring i geoteknisk grunnboring gis gjennom deltagelse i våre oppdrag.Vi søker en som ønsker å arbeide med varierte og krevende oppgaver og som har interesse for og kunnskaper om mekaniske fag.Som grunnborer hos oss har du gode muligheter til å påvirke din egen hverdag.  Arbeidsoppgaver Delta på grunnundersøkelser på land og sjø Jobbe på borerigg og båt Det må påregnes en god del reising i stillingen
31.01.2018 Tromsø
Samfunnet endrer seg raskt. Befolkningsvekst, fortetting, klimaendringer, digitalisering og internasjonalisering utfordrer bo- og arbeidsforhold, næring og handel, transport og mobilitet samt samarbeidsrelasjoner internasjonalt. Urbanisering og bærekraftig vekst av byer og tettsteder er en av vår tids viktigste globale utfordringer. Dette har Multiconsultkonsernet tatt på alvor, og søker nye medarbeidere som vil være med å skape fremtidens byer. I Bergen har vi et innovativt arbeidsmiljø med omkring 250 medarbeidere. Vi har nye kontorlokaler i Nesttunbrekka, 100 meter fra Skjoldskiftet bybanestopp. Sammen med kontorene på Voss og Stord er vi Region Vest i Multiconsult. «Landskap» er en seksjon under Avdeling Samferdsel og Infrastruktur som til sammen har 50 dyktige medarbeidere innen arealplanlegging, landskap, VA, veg og bane. Vi har i dag fire erfarne landskapsarkitekter som leverer rådgivning og planlegging i oppdrag for private utbyggere, kommuner på Vestlandet, BaneNor og Statens vegvesen. Til å komplettere kompetanse og erfaring på «Landskap» søker vi en erfaren og dreven landskapsarkitekt. Som landskapsarkitekt vil du jobbe med ulike oppgaver i alle planfaser i et stort tverrfaglig miljø. Du vil jobbe tett med flere av de andre fagmiljøene i konsernet. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være: By- og tettstedsutviklingMulighetsstudierUtrednings- og analyseoppgaver i planPlanlegging og utvikling av boligområder, næringsområder mm.Planlegging av infrastruktur for kollektiv, gange, sykkel og annet knyttet til samferdselDetaljplaner for utbyggingsprosjekter av bl.a. bolig og skolerOppdragsledelse  
31.01.2018 Bergen
Arbeidsoppgaver: Brannteknisk prosjektering og rådgivning - alle typer bygg Tilstandsanalyser – brann Uavhengig kontroll prosjektering Kundekontakt/kundeoppfølging Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder eller oppdragsleder
01.02.2018 Trondheim
Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 170 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø. Til vårt kontor i Narvik søker vi Prosjektleder/Byggeleder Som medarbeider hos oss vil du vil bli en del av et sterkt og erfarent fagmiljø i Nord-Norge og Narvik. Vi har til enhver tid flere spennende oppdrag i regionen innen flere forretningsområder. Våre prosjekter omfatter både nybygg og ombygging/rehabilitering. Våre oppdragsgivere er alt fra mindre lokale utbyggere til offentlige og større nasjonale selskaper som jobber med utvikling/bygging av bygg og infrastruktur i nord. Vi jobber i dag i flere nasjonale oppdrag. Vi har lang erfaring innen prosjektadministrasjon og har et svært erfarent team. Vi er i en region med stor utvikling og søker derfor flere medarbeidere med på laget. Arbeidssted vil være Narvik. Reisevirksomhet i forbindelse med oppdrag må påregnes. Vi ønsker at du har solid kompetanse innen prosjektstyring samt fortsatt ønsker å videreutvikle deg innen fagområdet. Vi ønsker at du har lyst til å ta en sentral rolle i vårt prosjektstyringsteam lokalt og regionalt. Vi tilbyr mange muligheter for deg i et sterkt fagmiljø hos en av landsdelens største rådgivere. Samarbeid på tvers av fagområder og kontorer/seksjoner vil være viktig. Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse og byggeledelse for bygg- og anleggsprosjekter Byggherreombud for totalentrepriser Entreprisekoordinering, administrasjon Utarbeidelse av fremdriftsplaner og kostnadsoverslag Føre byggeregnskap, rapportering samt bistand ved kontrahering/innkjøp Oppdragsledelse, koordinering av prosjekteringsteam Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
12.02.2018 Narvik
Til vårt kontor i Bodø søkes sivilingeniør/ ingeniør innen prosjektledelse   Dette er en god mulighet for deg som vil utvikle deg videre fra detaljfokus til mer overordnet styring av prosjekter. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen prosjektstyring og vil kunne formes etter fagbakgrunn og kompetanse på den aktuelle medarbeideren.   Arbeidsoppgaver Prosjekteringsledelse av tverrfaglige prosjekter Utarbeidelse og koordinering av anbudsdokumenter for offentlig og private oppdragsgivere Kontrakt- og endringsstyring Fremdriftsplanlegging, -styring og -rapportering Bruk og utvikling av gjennomføringsmodeller Kvalitetsledelse
12.02.2018 Bodø

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 23
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 31
  2018
  Bedriftspresentasjon Energi og miljø
  Trondheim (NTNU Gløshaugen)
 • JAN 31
  2018
  Karrieredagen ØiH
  Fredrikstad (HiØ)
 • FEB 01
  2018
  IAESTEs Næringslivsdager
  Trondheim (NTNU Gløshaugen)
 • FEB 01
  2018
  Karrieredagen HSV

  Ila februar. Dato ikke satt.

  Bergen (HSV)
 • FEB 01
  2018
  Bedriftspresentasjon Bygg og miljø

  Ila februar. Dato ikke satt.

  Trondheim (NTNU Kalvskinnet)
 • FEB 01
  2018
  Næringslivsdagen NMBU

  Ila februar. Dato ikke satt.

  Ås (NMBU)
 • FEB 07
  2018
  Karrieredagen UiA
  Grimstad (UiA)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Videoer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo