Navn: Jarl Asbjørn Ravn
Alder: 26
Stilling: Vegingeniør
Arbeidsgiver: Rambøll Skien – avd. vei
Utdanning: Jeg har en 3-årig Bachelorutdanning i allmenn bygg fra Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Sørøst – Norge avd. Porsgrunn)
Ansatt siden: Juni 2014

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som vegingeniør på Rambøllkontoret i Skien, i flotte lokaler på Klosterøya.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

I løpet av en dag på jobben er det gjerne kontakt med eksterne kunder og interne oppdragsmedarbeidere i forbindelse med de ulike prosjektene. Rambøll er et stort tverrfaglig ingeniørfirma med mye god kompetanse, som man absolutt bør dra utbytte av ved å samarbede med andre fag. Samarbeid og serviceinnstilling er ikke noe man kan legge vekk når man jobber som rådgivende ingeniør og samfunnsrådgiver.

Jeg sitter i åpent landskap med flere likesinnede fra min vegavdeling . Vi har ulik erfaring og kompetanse innenfor faget , og det gjør at vi flere ganger i løpet av en dag utveksler faglige spørsmål og lærer av hverandre, noe som igjen kommer kundene våre og prosjektene våre til nytte i form av velbegrunnede løsninger.

I vegfaget er det slik at jeg daglig leser meg opp på de ulike vegnormene og sørger for at de vegene som skal prosjekteres tilfredsstiller oppdragsgivers og byggherrens krav, enten det er en privatperson, entreprenør, en kommune, fylkeskommune eller Statens Vegvesens som har bestilt et oppdrag. Igjen er det god kommunikasjon som er en viktig del av min jobb.

Bruk av dataverktøy er helt essensielt i min jobb, og det jeg bruker mest tid på i løpet av en arbeidsdag. Hovedsakelig benytter vi Novapoint 19 med AutoCAD som plattform hvor man kan prosjektere i 3D og levere målsatte plan- og profiltegninger til alle de ulike plannivåene.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

Jeg mener at man bør være glad i å samarbeide med andre og være engasjert i arbeidsoppgavene, kundene og kollegene sine.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

En naturlig utvikling er ofte at man utvikler kompetansen og jobber som prosjekterende med fagansvar, og jobber med kvalitetssikring av det som blir proudsert før leveranse. Et ganske vanlig veivalg videre er at man blir oppdragsleder på mindre prosjekter – mellomstore – og store prosjekter etterhvert som man får mer erfaring både faglig og innenfor prosjektstyring- og ledelse. Andre igjen spesialiserer seg innenfor faget på ulike emner og blir ressurspersoner for kollegene innenfor sitt spesialfelt og på prosjektene de jobber på.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

I starten er man ofte ansatt som prosjektmedarbeider på de ulike prosjektene hvor oppgavene stort sett går ut på å prosjektere og bruker DAK-verktøy til å tegne og levere det som er bestilt av kunden. Man får gjerne en erfaren kollega med fagasnsvar til å kontrollere kvaliteten på arbeidet før det leveres til kunde og lærer mye av det.

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk denne jobben ved å selv kontakte min nåværende avdelingsleder hvor jeg introduserte meg selv og fortalte litt om hvem jeg var og min faglige bakgrunn/utdanning, og leverte en veloverveid og godt utarbeidet CV. I tillegg til dette føler jeg at jeg hadde god nytte av gode referanser fra daværende og tidligere arbeidsgivere og kolleger. Ettersom jeg ikke hadde de beste karakterene på vitnemålet fra Høgskolen fikk jeg inntrykk av at det ikke bare er det faglige, men også det sosiale og hvilket inntrykk man gir som kan føre til at man er så heldig og får akkurat den jobben man vil ha.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Jeg anbefaler alle å utnytte tida godt som ung/ung voksen ved å ta skolen seriøst og gjøre det man kan. Samtidig vil jeg understreke viktigheten av å ha et godt nettverk og å ikke jobbe seg bort fra venner. Ikke vær redd for å samarbeide med medelever på skolen på prosjekter, det kan minne mye om en arbeidshverdag innenfor yrket som rådgivende ingeniør hvor det er møter og daglig samarbeid med kolleger/kunder.

Det kan være lurt å ta en telefon til HR-avdelingen til den bedriften man ønsker å jobbe i, og spørre om man kan få kontakt med en som har det yrket man ønsker – slik at du kan stille han/hun de spørsmålene du lurer på før du eventuelt søker deg inn på et utdanningsløp hvor man kvalifiseres til å jobbe med dette yrke.

Av personlige egenskaper liker spesielt godt «selskapsfilosofien» til B.J Rambøll nedskrevet i 1986: «Det essensielle er at man skal oppføre seg skikkelig og ordentlig som person, og behandle alle andre slik du vil at de skal behandle deg. Dette gjelder overfor den enkelte kunde, kolleger og samfunnet i sin alminnelighet. Å være skikkelig og ordentlig dreier seg ikke bare om hvorvidt slipset er riktig knyttet når du gjør forretninger. Det dreier seg om å opptre korrekt overfor andre mennesker og samfunnet i et langsiktig perspektiv»

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Det stilles krav til minimum 3-årig Bachelorutdanning (Bachelorgrad), man kan også ta 5-årig Ms. (Mastergrad) innenfor det faget man ønsker å jobbe med.

Jeg tok en utdanning uten spesialisering som het Bachelor i almenn bygg på Høgskolen i Telemark. Utdanningsløpet inneholdt for det meste byggrelaterte fag,men hadde også fokus på prosjektstyring- og ledelse og hadde valgfag innenfor infrastruktur som jeg hadde interesse for.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Og har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Jeg synes det beste med mitt yrke er kollegene og den faglig kompetansen man får mulighet til å samarbeide med og utvikle hver eneste dag. I dette yrke har man anledning til å jobbe på tvers av fag og kulturer, og man lærer å respektere alle slags mennesker. Man vokser som person og som rådgiver i yrket.

I Rambøll har vi gode ferie- og pensjonsordninger, samt reiseforsikring og rabattavtaler på ulike ting som leiebil og hoteller m.m.

Rambøll føles som en trygg og redelig arbeidsplass, og det å vite at Rambøll er en stiftelse og at grunnleggerne Rambøll og Hannemann var opptatt av etisk forretningsdrift gir en god følelse.